No­va puc­nja­va u is­tom na­se­lju, sta­na­ri uz­ne­mi­re­ni

NAPADAČI UHI­ĆE­NI

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Ve­dran Ba­len)

Dru­gi put u ma­nje od go­di­nu da­na pu­ca­lo se pred is­tim ugos­ti­telj­skim objek­tom u Sla­von­skom Bro­du. De­vet mje­se­ci na­kon pu­ca­nja na poz­na­tog brod­skog ugos­ti­te­lja du­ho­vi se u Na­se­lju An­dri­je He­bran­ga, naj­ve­ćem brod­skom stam­be­nom na­se­lju, či­ni se, ne smi­ru­ju. U po­ne­dje­ljak oko 22.50 sa­ti is­pred ka­fi­ća u spo­me­nu­tom na­se­lju do­go­dio se ver­bal­ni, a po­tom i fi­zič­ki obra­čun u ko­jem je su­dje­lo­va­lo vi­še mu­ška­ra­ca. U tuč­nja­vi je lak­še oz­li­je­đen 47-go­diš­njak, a na lo­ka­lu su po­raz­bi­ja­na stak­la. Ubr­zo na­kon to­ga us­li­je­di­la je i puc­nja­va iz va­tre­nog oruž­ja. Sta­na­ri su uz­ne­mi­re­ni. – Gle­dao sam film na te­le­vi­zi­ji i odjed­nom se za­ču­la puc­nja­va. Naj­pri­je se čuo je­dan hi­tac, a ubr­zo za­tim još dva ili tri. Ni­sam se upla­šio ni iz­la­zio iz sta­na. Na­ža­lost, tak­ve su stva­ri u na­šem na­se­lju već čes­te – re­kao nam je je­dan od sta­na­ra.

Na mjes­to do­ga­đa­ja ubr­zo su sti­gli po­li­cij­ski služ­be­ni­ci ko­ji su oba­vi­li oče­vid. Ju­čer uju­tro po­li­ci­ja je uhi­ti­la 44-go­diš­nja­ka i 29-go­diš­nja­ka za ko­je pos­to­ji os­no­va­na sum­nja da su po­či­ni­te­lji kaz­ne­nog dje­la. – Po­či­ni­te­lji su pri­ve­de­ni u po­li­cij­sku pos­ta­ju i u ti­je­ku je obra­da i kri­mi­na­lis­tič­ko is­tra­ži­va­nje. Ri­ječ je o mu­škar­ci­ma ko­ji su ot­pri­je poz­na­ti po­li­ci­ji po slič­nim dje­li­ma – re­kao je Kre­ši­mir Ši­mić, po­li­cij­ski služ­be­nik za­du­žen za od­no­se s jav­noš­ću u PU brod­sko-po­sav­skoj. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, na­vod­no je ri­ječ o is­tim po­či­ni­te­lji­ma ko­ji su su­dje­lo­va­li u puc­nja­vi po­čet­kom si­ječ­nja u is­tom na­se­lju. Pod­sje­ti­mo, hi­ci­ma iz pi­što­lja ta­da je u no­gu pros­tri­je­ljen 43-go­diš­nji ugos­ti­telj J. K., vlas­nik ka­fi­ća pred ko­jim se zbio ne­mi­li do­ga­đaj.

Na pi­ta­nje što se po­du­zi­ma u na­se­lju u ko­jem su se u de­vet mje­se­ci do­go­di­la tri in­ci­den­ta i u ko­jem je, oči­to, ne­što sum­nji­vo, iz po­li­ci­je su od­go­vo­ri­li da su oni, kad je ri­ječ o pi­ta­nju po­či­ni­te­lja kaz­ne­nih dje­la iz Za­ko­na o suz­bi­ja­nju dro­ga ili o pre­kr­ša­ji­ma pro­tiv jav­nog re­da i mi­ra, on­dje in­ten­ziv­no pri­sut­ni i sank­ci­oni­ra­ju pre­kr­ši­te­lje.

UHI­ĆE­NI 44-go­diš­njak i 29-go­diš­njak za ko­je se sum­nja da su po­či­ni­te­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.