“Umro je dok je bio u rukama ins­ti­tu­ci­ja”

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Kris­ti­an Vu­ka­so­vić ubi­jen dok je bio u rukama hr­vat­skih ins­ti­tu­ci­ja. Od pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća i mi­nis­tra pra­vo­su­đa Dra­že­na Boš­nja­ko­vi­ća, ko­je­ga sma­tra­mo di­rek­t­no od­go­vor­nim za ovo uboj­stvo, zah­ti­je­va­mo da se kriv­ce pro­ce­su­ira. Oče­ku­je­mo kaz­ne­ne pri­ja­ve i hit­ni pos­tu­pak. Zah­ti­je­va­mo vla­da­vi­nu pra­va! – rek­la je Gor­da­na Šprajc, jed­na od or­ga­ni­za­to­ri­ca pro­s­vje­da “Pravda za Kristiana Vu­ka­so­vi­ća”, na ko­jem se ju­čer oku­pi­lo 50-ak lju­di is­pred Žu­pa­nij­skog su­da u Spli­tu. Is­tak­nu­la je da su pro­s­vjed­ni­ci doš­li na praz­nik ka­ko bi upo­zo­ri­li na to da hr­vat­ski na­rod ne­ma neo­vis­nost, jed­na­kost pred za­ko­nom, prav­nu dr­ža­vu i za­šti­tu vla­da­vi­ne pra­va. Kris­ti­an Vu­ka­so­vić (18), mla­dić s di­jag­nos­ti­ci­ra­nim ADHD-om i pi­ro­ma­ni­jom, bio je u is­traž­nom za­tvo­ru zbog pod­me­ta­nja po­ža­ra, a umro je na­kon što je u ko­ma­toz­nom sta­nju pre­ba­čen iz za­tvo­ra na Bi­li­ca­ma u split­ski KBC. Ak­ti­vist Zo­ran Bu­rić ka­že ka­ko ne­će odus­ta­ti dok se ne ut­vr­de i ne pro­ce­su­ira­ju od­go­vor­ni za Kris­ti­ano­vu smrt. Na pro­s­vje­du su se oku­pi­li i lju­di ko­ji su iz­ni­je­li vlas­ti­te pro­ble­me

• s hr­vat­skim pra­vo­su­đem.

na toj se lo­ka­ci­ji or­ga­ni­zi­ra pri­kaz bit­ke za Ča­nje­vo. Dio čla­no­va udru­ge Pra­ško­ci­je­ve ha­ra­mi­je glu­mi Tur­ke, a dio Hr­va­te ko­ji se bra­ne i svi su oni u odo­ra­ma iz 16. sto­lje­ća

OD 2006. GO­DI­NE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.