Mo­ja tik­va od 13 kg sprem­na je za peć­ni­cu

Ci­je­ne su od 10 do 12 ku­na za ki­lo­gram, a naj­bo­lje idu one ko­je su već na­re­za­ne

Večernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja

Go­to­vo svat­ko tko pro­đe po­red štan­da na ko­je­mu sto­ji ba­rem na­krat­ko zas­ta­ne i po­gle­da je. I čes­to pro­laz­ni­ci ne mo­gu odo­lje­ti a da ne pi­ta­ju ko­li­ko je te­ška. Tik­va ko­ju nje­zin “vlas­nik” Pe­tar Vu­ča­rić zo­ve “svinj­skom” ovih je da­na pra­va atrak­ci­ja na pla­cu u Utri­ni, no tek je jed­na u go­mi­li raz­no­li­kih vr­sta bun­de­va ko­je pu­ne dr­ve­ne klu­pe pro­da­va­ča. Se­zo­na im je ove go­di­ne, ka­žu, ma­lo lo­ši­ja ne­go la­ni zbog nes­ta­bil­nog, hlad­nog vre­me­na i slabog sunca ko­je ni­je do­volj­no gri­ja­lo zem­lju kad su ih na pro­lje­će za­si­ja­li.

“Svinj­ska” pa­še uz raj­či­cu

No, bez ob­zi­ra na to, Pe­tar je na svom gos­po­dar­stvu na Ja­ku­šev­cu us­pio uz­go­ji­ti tik­vu ko­ja je to­li­ko ve­li­ka da je je­dva obuj­mi rukama. Nje­go­va “svinj­ska” bu­ča na­ras­la je na 13 ki­lo­gra­ma, a da do­đe do te ve­li­či­ne, tre­ba­lo je, ka­že Vu­ča­rić, po­la go­di­ne.

– Za­si­jao sam je po­čet­kom svib­nja, a sad sam je od­lu­čio pro­da­ti za 10 ku­na po ki­lo­gra­mu. Od­nos­no, ci­je­la tik­va ko­šta 130 ku­na. Mno­gi pi­ta­ju za ci­je­nu, ali od pro­da­je još ni­šta – go­vo­ri Vu­ča­rić do­da­ju­ći da slič­ne bu­če obič­no do­se­žu te­ži­nu od oko de­set ki­lo­gra­ma. Pris­tao bi, is­ti­če, i da pro­da po­lo­vi­cu, a oni ko­ji su je pro­ba­li, ka­že, zna­ju ko­li­ko je slat­ka, po­go­to­vo kad se is­pe­če u peć­ni­ci.

– Ja­ko pa­še i uz umak od raj­či­ce – na­po­mi­nje Vu­ča­rić.

Neo­vis­no o to­me zva­li ih bu­če, tik­ve ili bun­de­ve, na na­šim su je­lov­ni­ci­ma pri­sut­ne sto­lje­ći­ma, a upra­vo je tzv. svinj­ska me­đu naj­sta­ri­ji­ma, a go­di­na­ma je bi­la i je­di­na vr­sta na hr­vat­skim sto­lo­vi­ma. Da­nas se na tržnicama, pak, mo­že bi­ra­ti ci­je­la pa­le­ta za 10 do 12 ku­na po ki­lo­gra­mu, uklju­ču­ju­ći špa­ge­ti-tik­vu, sor­tu ko­ja je na na­šem tr­ži­štu poz­na­ta tek od­ne­dav­no.

– Nju ne tre­ba po­seb­no ri­ba­ti ni­ti re­za­ti jer ima me­so u obli­ku

RAZNE SE VR­STE MO­GU NA­ĆI NA ZAGREBAČKI­M TRŽNICAMA

špa­ge­ta pa se ni­sko­ka­lo­rič­nu “tjes­te­ni­nu” mo­že do­bi­ti sa­mo ako se sas­tru­že vi­li­com – go­vo­ri Lju­bi­ca Li­par, ko­ja špa­ge­ti-tik­ve uz­ga­ja u Pre­pu­štov­cu. Na štan­du dr­ži i tur­ban-tik­ve, poz­na­te kao ukras­ne, ia­ko se mo­gu i jes­ti, a ima i mu­škat­ne, od­nos­no but­ter­nut bu­če, tzv. tur­ki­nje...

Za­frk­nu­to ih je čis­ti­ti

– Naj­vi­še pro­dam one ko­je sa­ma očis­tim i na­re­žem na koc­ki­ce. Tak­ve ver­zi­je go­to­ve za pri­pre­mu naj­vi­še vo­le mla­de ma­me ko­je od njih ra­de ka­ši­ce. Za­što ne ku­pu­ju ci­je­le tik­ve? Vje­ro­jat­no ne­ma­ju vre­me­na, a i bo­je se no­ža bu­du­ći da tik­ve zna bi­ti za­frk­nu­to očis­ti­ti – ka­že Lj. Li­par. Naj­bo­lja za ka­ši­ce, pre­po­ru­ču­je pro­da­va­či­ca na štan­du OPG-a Svje­tla­ne Ko­va­čić, ho­ka­ido je tik­va, dok je ka­boc­ha, do­da­je, naj­mes­na­ti­ja te ti­me i naj­bo­lja za ju­hu.

– Bu­če su za­pra­vo naj­ve­ći hit me­đu oni­ma ko­ji pa­ze na li­ni­ju – go­vo­ri Dra­gi­ca Mu­rat ko­ja ove je­sen­ske plo­do­ve uz­ga­ja na Hre­li­ću. Naj­ve­ća na­va­la, do­da­je, tek po­či­nje, a naj­vi­še ih pro­da­ju za Noć vje­šti­ca.

UROD JE MA­LO LOŠIJI NE­GO LA­NI ZBOG SLABOG SUNCA U VRI­JE­ME SIJANJA

Ka­boc­ha se ne­ri­jet­ko ko­ris­ti kao za­mje­na za krum­pir

But­ter­nut je do­bra za ko­la­če, ju­he, ri­žo­ta...

Pe­tar Vu­ča­rić (li­je­vo) kup­ce priv­la­či i di­vov­skim pri­mjer­kom. Lju­bi­ca Li­par plo­do­ve do­no­si iz Pre­pu­štov­ca, a Dra­gi­ca Mu­rat (do­lje) s Hre­li­ća

Ho­ka­ido je slat­ka, po­ma­lo kes­te­njas­ta oku­sa

Špa­ge­ti je do­bi­la ime po me­su u obli­ku tjes­te­ni­ne

Tur­ban ver­zi­ja naj­češ­će se je­de pe­če­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.