Lon­don odus­tao od spo­ra­zu­ma?

Večernji list - Hrvatska - - Svijet -

Nje­mač­ka mo­že, ako od­lu­či na­pus­ti­ti EU, uči­ni­ti to bez pro­ble­ma, ali Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo ne mo­že a da pri­tom ne os­ta­vi za so­bom Sje­ver­nu Ir­sku u ca­rin­skoj uni­ji s EU i pot­pu­noj us­kla­đe­nos­ti za­uvi­jek – te je ri­je­či, atri­bu­ira­ne nje­mač­koj kan­ce­lar­ki An­ge­li Merkel u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru s bri­tan­skim pre­mi­je­rom Bo­ri­som Joh­n­so­nom, pre­pri­čao ju­čer ne­ime­no­va­ni iz­vor iz Joh­n­so­no­ve vla­de. Joh­n­son je na­kon tog raz­go­vo­ra odus­tao, či­ni se, od sva­ke na­de da mo­že do kra­ja slje­de­ćeg tjed­na is­pre­go­va­ra­ti no­vi, za se­be po­volj­ni­ji spo­ra­zum o pov­la­če­nju iz EU. I nje­go­vi su lju­di po­če­li bri­fi­ra­ti bri­tan­ske me­di­je po­ku­ša­va­ju­ći sva­li­ti kriv­nju za ne­us­pjeh na os­ta­tak EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.