Ka­pe­ta­ni­ca Rac­ke­te na­kon mi­gra­na­ta spa­ša­va kli­mu

ŠATORSKA REVOLUCIJA KLIMATSKI AKTIVISTI BLOKIRALI LON­DON I BERLIN

Večernji list - Hrvatska - - Svijet - Zo­ran Vi­tas

Sku­pi­ne ak­ti­vis­ta za bor­bu pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na oku­pi­ra­le su ju­čer dru­gi dan za­re­dom dva naj­poz­na­ti­ja tr­ga u sre­di­štu Lon­do­na na­kon što je po­li­ci­ja u po­ne­dje­ljak uhi­ti­la vi­še od 300 pro­s­vjed­ni­ka te po­nov­no za pro­met otvo­ri­la dva mos­ta.

Sku­pi­ne ak­ti­vis­ta iz or­ga­ni­za­ci­je Extin­c­ti­on Re­bel­li­on (Po­bu­na pro­tiv iz­u­mi­ra­nja) za­tvo­ri­le su po­nov­no za pro­met Trg Tra­fal­gar i Trg par­la­men­ta, na­kon što su mno­gi aktivisti on­dje pro­ve­li noć kam­pi­ra­ju­ći. Extin­c­ti­on Re­bel­li­on za­tra­žio je vi­še ša­to­ra i hra­nu na pro­s­vjed­nom sku­pu u Mil­l­ban­ku, u bli­zi­ni zgra­de par­la­men­ta, ka­ko bi se za­mi­je­ni­lo one ko­je je za­pli­je­ni­la po­li­ci­ja.

Pri­je 25 go­di­na o ovak­vim smo po­kre­ti­ma či­ta­li u knji­ga­ma o dis­to­pij­skoj bu­duć­nos­ti ili smo o nji­ma gle­da­li fil­mo­ve. No auto­ri tak­vih dje­la, či­ni se, go­to­vo su u pot­pu­nos­ti bi­li u pra­vu. Ka­že­mo “go­to­vo” jer aktivisti Extin­c­ti­on Re­bel­li­ona ni­su pri­bje­gli eks­pli­cit­nom na­si­lju ili ne­kom ak­tu ko­ji bi se mo­gao sma­tra­ti ne­kim te­žim kaz­ne­nim dje­lom. Ali je­su oz­bilj­nom obli­ku pro­s­vje­da jer pro­tek­lih da­na blo­ki­ra­ju naj­frek­vent­ni­ja ces­tov­na kri­ža­nja po Lon­do­nu i Ber­li­nu, u bri­tan­skoj pri­jes­tol­ni­ci čak su se lje­pi­lom za­li­je­pi­li za mi­nis­tar­stva pro­me­ta i unu­tar­njih pos­lo­va.

Ne mo­že ih se tek ta­ko za­ne­ma­ri­va­ti jer po­kret je us­ta­nov­ljen kao ne­po­li­tič­ki i stro­go us­mje­ren pre­ma oču­va­nju kli­me, bi­oraz­no­li­kos­ti te, po­s­lje­dič­no, spre­ča­va­nju druš­tve­ne i eko­lo­ške pro­pas­ti. Po­ziv na nje­go­vo for­mi­ra­nja pot­pi­sa­lo je sto­ti­nu čla­no­va aka­dem­ske za­jed­ni­ce. Od po­ne­djelj­ka 200 pro­s­vjed­ni­ka kam­pi­ra na uli­ca­ma u sre­di­štu Lon­do­na s pla­nom za­tva­ra­nja sr­ca sta­re me­tro­po­le na dva tjed­na ka­ko bi upo­zo­ri­li na po­manj­ka­nje nas­to­ja­nja u bor­bi pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na. Oda­bra­na su me­ta, da­ka­ko, po­li­ti­ča­ri. No po­li­ci­ja im je naj­pri­je po­di­je­li­la let­ke s upo­zo­re­njem da se na ta­kav na­čin mo­že pro­s­vje­do­va­ti na jed­nom mjes­tu, odre­di­li su im Tra­fal­gar Squ­are. Oni ko­ji ne pos­lu­ša­ju bit će uhi­će­ni. U Extin­c­ti­on Re­bel­li­onu tvr­de da ima­ju ja­ko do­bru prav­nu pot­po­ru te ja­ku or­ga­ni­za­ci­ju.

– Osje­ćam da ne­ću bi­ti os­tav­ljen. Uhi­će­nje ne zna­či i pre­su­du – re­kao je je­dan mla­di pro­s­vjed­nik. Od njih se eks­pli­cit­no ne tra­ži da pro­vo­ci­ra­ju svo­je uhi­će­nje. Bo­ris Joh­n­son na­zvao ih je iri­tant­ni­ma i ne­pos­luš­ni­ma po­zvav­ši ih da pres­ta­nu blo­ki­ra­ti uli­ce svo­jim “bi­va­ci­ma ko­ji smr­de po ko­nop­lji”.

U Ber­li­nu su pro­s­vjed­ni­ci za­uze­li naj­ve­ća kri­ža­nja, a me­đu nji­ma po­ja­vi­la se Ca­ro­la Rac­ke­te, ka­pe­ta­ni­ca bro­da ko­ji je spa­ša­vao mi­gran­te iz Sre­do­zem­lja, a sa­da se okre­nu­la spa­ša­va­nju

• maj­či­ce Zem­lje.

Pres­ta­ni­te blo­ki­ra­ti uli­ce svo­jim bi­va­ci­ma ko­ji smr­de po ko­nop­lji, po­ru­čio je pro­s­vjed­ni­ci­ma bri­tan­ski pre­mi­jer Bo­ris Joh­n­son

Ca­ro­la Rac­ke­te proslavila se spa­ša­va­njem u Sre­do­zem­lju, a sad je na ba­ri­ka­da­ma u Ber­li­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.