Ja­ča­nje osman­ske ba­šti­ne

Večernji list - Hrvatska - - Svijet -

Tur­ska ula­že mno­go nov­ca da bi os­na­ži­la is­lam i osman­sku ba­šti­nu u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni. Na Ko­so­vu ve­ći­na mo­der­nih zgra­da, ba­na­ka, pos­lov­nih obje­ka­ta iz­gle­da­ju po­put onih u Is­tan­bu­lu, dok je zrač­na lu­ka u Pri­šti­ni manja ver­zi­ja zrač­ne lu­ke Atatürk u Is­tan­bu­lu. U Ti­ra­ni se gra­di go­le­ma dža­mi­ja, či­ju grad­nju fi­nan­ci­ra­ju Tur­ci. I vla­da Ru­munj­ske 2015. go­di­ne pot­pi­sa­la je sli­čan spo­ra­zum s An­ka­rom za grad­nju go­le­me dža­mi­je, ko­ja bi mo­gla pri­mi­ti i do dvi­je ti­su­će vjer­ni­ka. Ob­nav­lja­ju se dža­mi­je i spo­me­ni­ci iz vre­me­na Osman­skog Car­stva u Ma­đar­skoj. Sa­mo u BiH Tur­ska je po­tro­ši­la 300 mi­li­ju­na eura na razne pro­jek­te, uklju­ču­ju­ći re­kons­truk­ci­ju dža­mi­ja i spo­me­ni­ka iz osman­skog do­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.