STVORENI PREDUVJETI ZA GRAD­NJU PRIS­TUP­NIH CES­TA PE­LJE­ŠKOM MOS­TU

PRO­JEKT Ces­tov­nog po­ve­zi­va­nja juž­ne Dal­ma­ci­je

Večernji list - Hrvatska - - Biznis -

U sri­je­du se u pros­to­ri­ma Vla­de RH pot­pi­su­ju ugo­vo­ri s iz­vo­đa­či­ma ra­do­va za II, III i IV fa­zu pro­jek­ta ces­tov­nog po­ve­zi­va­nja juž­ne Dal­ma­ci­je ko­ji sa­dr­ži iz­grad­nju Pe­lje­škog mos­ta s pris­tup­nim ces­ta­ma, te iz­grad­nju obi­laz­ni­ce Sto­na. Pot­pi­si­va­nju će na­zo­či­ti pred­sjed­nik Vla­de RH An­drej Plen­ko­vić, mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić, s pot­pi­si­ni­ci­ma ugo­vo­ra tj. pred­stav­ni­ci­ma iz­vo­đa­ča ra­do­va te na­ru­či­te­lja ra­do­va, Hr­vat­skim ces­ta­ma. Ukup­na vri­jed­nost ci­je­log pro­jek­ta (Pe­lje­ški most i pris­tup­ne ces­te) iz­no­si oko 526 mi­li­ju­na eura. Vri­jed­nost pro­jek­ta di­je­li se na ta­ko­zva­ne pri­hvat­lji­ve i ne­pri­hvat­lji­ve iz­dat­ke. Ne­pri­hvat­lji­vi iz­dat­ci su oni ko­ji se ne mo­gu fi­nan­ci­ra­ti iz EU fon­do­va i uklju­ču­ju tro­šak pri­pre­me te PDV. Pri­hvat­lji­vi tro­šak pro­jek­ta za su­fi­nan­ci­ra­nje iz fon­do­va EU iz­no­si 420,3 mil. EUR, a su­fi­nan­ci­ra­nje zna­či da se 85% od tog iz­no­sa do­bi­va iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj, a 15% fi­nan­ci­ra se na­ci­onal­nim sred­stvi­ma. Pre­dvi­đe­no tra­ja­nje pro­ved­be pro­jek­ta od­nos­no iz­grad­nje ces­te i mos­ta je od 2017. do 2022. go­di­ne. Pro­jekt ces­tov­nog po­ve­zi­va­nja juž­ne Dal­ma­ci­je je po­di­je­ljen u če­ti­ri fa­ze:

1. Iz­grad­nja mos­ta Pe­lje­šac s pris­tup­nim ces­ta­ma (glav­ni dio či­ni most du­lji­ne 2,4 km),

2. Iz­grad­nja pris­tup­nih ces­ta ukup­ne du­lji­ne 12,04 km a ko­je či­ne pris­tu­pi do pos­to­je­će ces­tov­ne mre­že sa stra­ne kop­na i sa Pe­lje­ške stra­ne: - ces­ta Du­bo­ka (D8) – Most Pe­lje­šac, du­ga 2,140 km (na kop­nu),

- ces­ta Most – Za­ra­de­že (D414), du­ga 9,898 km na po­lu­oto­ku Pe­lješ­cu, sa 2 tu­ne­la, 1 vi­ja­duk­tom i 2 mos­ta,

3. Iz­grad­nja ston­ske obi­laz­ni­ce (D414) obu­hva­ća po­bolj­ša­nje i pro­ši­re­nje di­oni­ce Špa­ra­go­vi­ći, od­nos­no Za­ra­de­že – Pra­prat­no, du­lji­ne 10,2 km,

4. Iz­grad­nja ston­ske obi­laz­ni­ce (D414) na di­oni­ci Pra­prat­no – Do­li zna­či iz­grad­nju no­ve ces­te du­lji­ne 7,89 km s 2 tu­ne­la, 1 vi­ja­duk­tom i 1 mos­tom Ukup­na du­lji­na ces­te ko­ja će za­obi­ći Ne­um­ski ko­ri­dor iz­no­si 32 ki­lo­me­tra, od mjes­ta Du­bo­ka do mjes­ta Do­li. Vla­da RH je u ve­lja­či 2017. go­di­ne usvo­ji­la Od­lu­ku o fi­nan­ci­ra­nju pro­jek­ta te otvo­ri­la mo­guć­nost da Hr­vat­ske ces­te, po za­vr­šet­ku pos­tup­ka jav­ne na­ba­ve, iz­vr­še oda­bir iz­vo­đa­ča ra­do­va i sklo­pe ugo­vor za iz­grad­nju. Europska ko­mi­si­ja je u lip­nju 2017. go­di­ne do­ni­je­la Od­lu­ku o fi­nan­ci­ra­nju pro­jek­ta. Ugo­vor o do­dje­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va za fi­nan­ci­ra­nje Pe­lje­škog mos­ta (ka­ko bi Hr­vat­ske ces­te do­bi­le sred­stva za pro­ved­bu pro­jek­ta), pot­pi­san je u Du­brov­ni­ku sre­di­nom lip­nja 2017. go­di­ne iz­me­đu Mi­nis­tar­stva mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, Hr­vat­skih ces­ta i SAFU-a.

Cilj pro­jek­ta:

Ces­tov­na po­ve­za­nost naj­juž­ni­je hr­vat­ske žu­pa­ni­je je, ka­ko zbog nje­nog po­lo­ža­ja, ta­ko i zbog obli­ka te­ri­to­ri­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske na tom di­je­lu, ne­adek­vat­na i one­mo­gu­ća­va pri­mje­re­ni ra­zvoj žu­pa­ni­je. Io­na­ko lo­šu ces­tov­nu po­ve­za­nost, dras­tič­no po­gor­ša­va či­nje­ni­ca da te­ri­to­rij Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­sku žu­pa­ni­ju raz­dva­ja na dva fi­zič­ki odvo­je­na di­je­la. Iz tog je raz­lo­ga bi­lo po­treb­no iz­na­ći op­ti­mal­no rje­še­nje za ne­pre­ki­nu­to ces­tov­no po­ve­zi­va­nje raz­dvo­je­nih hr­vat­skih te­ri­to­ri­ja. Kroz stu­di­je je iz­ra­đe­no osam va­ri­jant­nih rje­še­nja od ko­jih je kao op­ti­mal­na va­ri­jan­ta iz­a­bra­na iz­grad­nja ces­te ko­ja mos­tom s ko­sim za­te­ga­ma pre­moš­ću­je Ma­los­ton­ski za­ljev.

Ak­tu­al­no sta­nje ra­do­va na iz­grad­nji mos­ta Pe­lje­šac s pris­tup­nim ces­ta­ma:

Od po­čet­ka iz­vo­đe­nja ra­do­va do kra­ja ko­lo­vo­za 2019. go­di­ne, za­bi­je­ni su svi če­lič­ni pi­lo­ti: 2 tes­t­na i 139 pi­lo­ta na stup­nim mjes­ti­ma od „S 4“do „S 12“. U ti­je­ku su radovi is­ko­pa tla iz pi­lo­ta ko­je se zbri­nja­va po­ta­pa­njem na du­bi­nu ve­ću od 40 m, na lo­ka­ci­ji uda­lje­noj od mjes­ta grad­nje 20 NM, iz­ra­da ar­ma­tur­nih ko­še­va i be­to­ni­ra­nje pi­lo­ta, iz­ra­da AB seg­me­na­ta pred­go­tov­lje­ne opla­te na­glav­ni­ca pi­lo­ta (opla­ta jed­ne na­glav­ni­ce se sas­to­ji od 2 ili 3 seg­men­ta ovis­no o po­zi­ci­ji) te mon­ta­ža pred­go­tov­lje­ne opla­te na­glav­ni­ca, ar­mi­ra­nje i pri­pre­me za be­to­ni­ra­nje i be­to­ni­ra­nje te­melj­nih stu­po­va i na­glav­ni­ca pi­lo­ta. Ugo­vo­ri ko­ji se da­nas pot­pi­su­ju od­no­se se na II, III i IV fa­zu ra­do­va ko­je uklju­ču­ju pris­tup­ne ces­te mos­tu Pe­lje­šac i Ston­sku obi­laz­ni­cu.

Iz­grad­nja pris­tup­nih ces­ta mos­tu Pe­lje­šac (2 fa­za): Dru­ga fa­za uklju­ču­je iz­grad­nju di­oni­ce Du­bo­ka – Spa­ra­go­vi­ći/ Za­ra­de­že ukup­ne du­lji­ne 12,04 km, pris­tu­pa do pos­to­je­će ces­tov­ne mre­že sa stra­ne kop­na i s Pe­lje­ške stra­ne. To su:

- ces­ta Du­bo­ka (D8) – Most Pe­lje­šac, du­ga 2,140 km (na kop­nu), - ces­ta Most – Za­ra­de­že (D414), du­ga 9,898 km na po­lu­oto­ku Pe­lješ­cu,

Objek­ti:

- tu­nel Ka­me­ni­ce, L=499 m - tu­nel De­be­li Bri­jeg, L=2467 m - vi­ja­dukt Do­li, L=156 m

- most Du­ma­nja Ja­ru­ga I, L=488 m - most Du­ma­nja Ja­ru­ga II, L=80 m - po­dvož­njak za pro­laz dr­žav­ne

ces­te D8 - čvo­ri­šte Du­bo­ka (na kop­nu) - čvo­ri­šte Za­ra­de­že -pra­te­ći us­luž­ni objek­ti: Ko­mar­na (na kop­nu) i Bla­ca (na Pe­lješ­cu)

Rok za iz­grad­nju je 30 mje­se­ci, a za iz­vo­đa­ča je oda­bra­na za­jed­ni­ca po­nu­di­te­lja STRA­BAG AG i STRA­BAG d.o.o. Ci­je­na oda­bra­ne po­nu­de je 478.398.402,80 kn bez PDV-a, ko­ja je eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ja va­lja­na ponuda, a rok iz­vr­še­nja ugo­vo­ra je 33 mje­se­ca od da­na uvo­đe­nja u po­sao.

Na­ba­va za iz­grad­nju Ston­ske obi­laz­ni­ce (DC414), pod­di­oni­ce: Spa­ra­go­vi­ći/ZA­RA­DE­ŽE – Pra­prat­no i Pra­prat­no – Do­li (fa­za 3 i 4)

je za­vr­še­na te je oda­bra­na ponuda po­nu­di­te­lja J & P AVAX S.A. Grč­ka, s ci­je­nom po­nu­de od 511.569.355,91 kn bez PDV-a. Ponuda je ocje­nje­na kao va­lja­na pre­ma kri­te­ri­ju za oda­bir po­nu­de tj. pred­stav­lja eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ju po­nu­du suk­lad­no odred­ba­ma Do­ku­men­ta­ci­je o na­ba­vi. Pre­dvi­đe­ni rok iz­vo­đe­nja svih pla­ni­ra­nih ra­do­va je, suk­lad­no po­nu­di oda­bra­nog

po­nu­di­te­lja, 28 mje­se­ci. Izu­zet­no sam sre­tan jer pot­pi­su­je­mo iz­nim­no važ­ne ugo­vo­re za nas­ta­vak re­ali­za­ci­je jed­nog od naj­važ­ni­jih in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Iz­grad­nja Pe­lje­škog mos­ta vr­lo do­bro na­pre­du­je, a sa­da na­po­kon mo­gu kre­nu­ti i radovi na pris­tup­nim ces­ta­ma

Radovi na Pe­lje­škom mos­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.