No­be­lo­va na­gra­da za fi­zi­ku pri­pa­la as­tro­fi­zi­ča­ri­ma

Ja­mes Pe­ebles ot­krio je ka­ko se sve­mir ra­zvi­jao na­kon ve­li­kog pra­ska, dok Mic­hel Mayor i Di­di­er Qu­eloz u sve­mi­ru tra­že ne­poz­na­te pla­ne­te

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Zo­ran Vi­tas

Ovo­go­diš­nji su do­bit­ni­ci No­be­lo­ve na­gra­de iz fi­zi­ke Ja­mes Pe­ebles, Mic­hel Mayor i Di­di­er Qu­eloz, i to po­lo­vi­ca na­gra­de ot­pa­da na umi­rov­lje­nog pro­fe­so­ra Pe­eble­sa s ame­rič­kog Sve­uči­li­šta Prin­ce­ton, dok dvo­ji­ca švi­car­skih as­tro­fi­zi­ča­ra i pro­fe­so­ra na že­nev­skom sve­uči­li­štu Mayor i Qu­eloz di­je­le dru­gu po­lo­vi­cu na­gra­de. – Dok su te­orij­ska ot­kri­ća Ja­me­sa Pe­eble­sa pri­do­ni­je­la na­šem ra­zu­mi­je­va­nju o to­mu na ko­ji se na­čin sve­mir ra­zvi­jao na­kon Ve­li­kog pra­ska, Mic­hel Mayor i Di­di­er Qu­eloz is­tra­ži­va­li su na­še sve­mir­sko su­sjed­stvo u po­tra­zi za ne­poz­na­tim pla­ne­ti­ma. Nji­ho­va ot­kri­ća za­uvi­jek su pro­mi­je­ni­la na­še po­ima­nje svi­je­ta, sto­ji u obraz­lo­že­nju na­gra­de. Pro­fe­sor Pe­ebles do­bio je No­be­la za “te­orij­ska ot­kri­ća u fi­zič­koj koz­mo­lo­gi­ji”, dok su pro­fe­so­ri Mayor i Di­di­er na­gra­đe­ni za “ot­kri­će eg­zo­pla­ne­ta ko­ji kru­ži oko zvi­jez­de na­lik Sun­cu”. Pe­ebles je, dak­le, zas­lu­žan za te­orij­ski ok­vir ra­zvi­jan ti­je­kom dva de­set­lje­ća, po­čeo je sre­di­nom 1960-ih, ko­ji je pos­tao te­me­ljem su­vre­me­nog ra­zu­mi­je­va­nja po­vi­jes­ti sve­mi­ra, od Ve­li­kog pra­ska do da­nas.

– Mo­ra­mo si priz­na­ti da su nam tam­na tvar i tam­na ener­gi­ja i da­lje ne­poz­na­ni­ca s još ni­zom otvo­re­nih pi­ta­nja, što je ta tam­na tvar uop­će? – re­kao je prof. Pe­ebles u raz­go­vo­ru na­prav­lje­nom za Šved­sku kra­ljev­sku aka­de­mi­ju zna­nos­ti. Tam­na tvar is­tak­nu­ta je s raz­lo­gom jer upra­vo su Pe­eble­so­va is­tra­ži­va­nja do­ve­la do spoz­na­ja o na­šem sve­mi­ru u ko­jem je 95 pos­to tva­ri za­pra­vo skri­ve­no od nas. Tam­na tvar, na­ime, ne emi­ti­ra i ne re­flek­ti­ra do­volj­no zra­če­nja da bi je se mo­glo iz­rav­no opa­ža­ti. Tam­na je ener­gi­ja ne­vid­ljiv sas­to­jak sve­mi­ra ko­ji is­pu­nja­va sav pros­tor od­go­vo­ran za ši­re­nje sve­mi­ra dok je tam­na tvar ne­vid­lji­va sup­s­tan­ca na ko­ju upu­ću­ju tek as­tro­nom­ska opa­ža­nja nje­zi­nih gra­vi­ta­cij­skih uči­na­ka. Is­tra­ži­va­nje je tam­ne tva­ri i ener­gi­je i da­lje naj­ve­ći iz­a­zov za as­tro­fi­zi­ča­re. Pro­fe­so­ra Ja­me­sa Pe­eble­sa do­is­ta se mo­že sma­tra­ti naj­zas­luž­ni­jim za pri­hva­ća­nje koz­mo­lo­gi­je kao zna­nos­ti. Pri­lič­no je si­gu­ran da će­mo se na dru­gim pla­ne­ti­ma su­sres­ti s ne­čim što mo­že­mo na­zva­ti ži­vo­tom.

– Hoće li to bi­ti ži­vot po­put onog na Zem­lji, ja­ko je te­ško zna­ti, mo­žda će to pri­je shva­ti­ti ke­mi­ča­ri – re­kao je.

Mic­hel Mayor i Di­di­er Qu­eloz ot­kri­li su pr­vi pla­net iz­van na­šeg sustava, eg­zo­pla­net, ko­ji or­bi­ti­ra zvi­jez­du na­lik Sun­cu, 51 Pe­ga­si b. Dva su znans­tve­ni­ka obja­vi­la ot­kri­će tog eg­zo­pla­ne­ta u lis­to­pa­du 1995. go­di­ne s op­ser­va­to­ri­ja Ha­ute-Pro­ven­ce u juž­noj Fran­cu­skoj. Do da­nas je ot­kri­ve­no če­ti­ri ti­su­će eg­zo­pla­ne­ta u Mli­ječ­nom pu­tu, a ot­kri­ći­ma ni pri­bliž­no ni­je kraj. No­vo­ot­kri­ve­ni svje­to­vi mi­je­nja­ju na­še pre­dodž­be o pla­ne­tar­nim sus­ta­vi­ma i tra­že od znans­tve­ni­ka da pre­is­pi­ta­ju svo­je te­ori­je fi­zi­kal­nih pro­ce­sa po­ve­za­nih s pos­tan­kom pla­ne­ta, pod­sje­ća se u pri­op­će­nju od­bo­ra za do­dje­lu na­gra­de u ko­jem se pod­sje­ća i na drev­no ljud­sko na­da­nje, do­bi­va­nje od­go­vo­ra na pi­ta­nje ima li još neg­dje ži­vo­ta.

Da­nas je u ve­li­kom tjed­nu No­be­la na re­du do­dje­la na­gra­de za naj­ve­ća dos­tig­nu­ća u ke­mi­ji.

AMERIKANAC je na­gra­đen za “te­orij­ska ot­kri­ća u koz­mo­lo­gi­ji”, na če­mu je ra­dio pu­na dva de­set­lje­ća ŠVICARACI su za­jed­no ot­kri­li pr­vi pla­net iz­van na­šeg sustava ko­ji kru­ži oko zvi­jez­de slič­ne Sun­cu OT­KRI­ĆE tog eg­zo­pla­ne­ta objavili su 1995., a do da­nas je pro­na­đe­no 4 ti­su­će ego­pla­ne­ta na Mli­ječ­nom pu­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.