POTRESNA ISPOVIJEST BIVŠE RAVNATELJI­CE KLINIKE ZA ABORTUSE U SAD-u U KNJI­ZI “NEPLANIRAN­O”

Večernji list - Hrvatska - - Panorama -

„Ona je po­la­ko pro­bi­la be­bin bok i ja sam na se­kun­du osje­ti­la olak­ša­nje. Pa na­rav­no, mis­li­la sam. Fe­tus ne osje­ća bol. Ne­bro­je­ne sam že­ne umi­ri­va­la i uvje­ra­va­la u to, ka­ko su me po­du­či­li u Pla­ni­ra­no­mu ro­di­telj­stvu. Fe­tal­no tki­vo ni­šta ne osje­ća dok ga uk­la­nja­ju. Sre­di se, Ab­by. Ovo je jed­nos­ta­van i brz me­di­cin­ski za­hvat. Um mi je ubr­za­no ra­dio da us­pi­jem za­dr­ža­ti kon­tro­lu nad svo­jim re­ak­ci­ja­ma, ali ni­sam mo­gla odag­na­ti nu­tar­nji ne­mir ko­ji je ubr­za­no ras­tao dok sam pro­ma­tra­la užas na ekra­nu. Za­tim se do­go­dio na­gli tr­zaj no­ži­ce i di­je­te se po­če­lo ri­ta­ti, kao da se po­ku­ša­va od­mak­nu­ti od ulje­za ko­ji ga bo­de. Dok je ka­ni­la ula­zi­la dub­lje u nje­go­vo tki­vo, di­je­te se s na­po­rom po­ku­ša­va­lo okre­nu­ti i iz­vi­ti us­tra­nu. Či­ni­lo mi se oči­tim da fe­tus osje­ća ka­ni­lu i da mu se taj osje­ćaj ni­ma­lo ne svi­đa. Ta­da je do me­ne do­pro li­ječ­ni­kov glas, upla­šiv­ši me. ‘Te­le­por­ti­raj me, Scot­ty’, na­ša­lio se sa ses­trom. Ti­me joj je po­ru­čio da uklju­či si­salj­ku – pri­li­kom po­ba­ča­ja si­salj­ka se ne uklju­ču­je sve dok li­ječ­nik ni­je si­gu­ran da se ka­ni­la na­la­zi toč­no na pra­vo­mu mjes­tu“, pi­še Ab­by Joh­son, ko­ja se kao mla­da dje­voj­ka pri­dru­ži­la ak­ti­vis­ti­ma ko­ji su za­go­va­ra­li pra­va že­na, sve dok ni­je doš­la na čel­no mjes­to ravnatelji­ce klinike “Pla­ni­ra­nog ro­di­telj­stva”. Sa­ma je, ka­ko ka­že, bi­la za iz­bor že­ne, ali je vje­ro­va­la da svo­jim sa­vje­to­va­njem po­ma­že že­na­ma kod iz­bo­ra kon­tra­cep­ci­je i pla­ni­ra­nja obi­te­lji. Sve do tre­nut­ka dok se pr­vi put ni­je su­sre­la s po­ba­ča­jem.

“Ugle­da­la sam svo­ju ru­ku ka­ko dr­ži son­du. I ja sam bi­la jed­na od ‘tih’ ko­ji iz­vo­de ovaj čin. Po­gled mi je po­nov­no pao na mo­ni­tor. Li­ječ­nik je već za­kre­tao ka­ni­lu i sa­da sam vi­dje­la ka­ko se si­ćuš­no ti­je­lo gr­če­vi­to iz­vi­ja sa sva­kim po­kre­tom ins­tru­men­ta. Na tre­nu­tak je iz­gle­da­lo kao da je di­je­te ku­hinj­ska kr­pa ko­ju ci­je­di­te pa je uvi­ja­te i stiš­će­te, a po­tom se to tje­leš­ce sku­pi­lo i po­če­lo nes­ta­ja­ti u ka­ni­li

IZ­ME­ĐU DVI­JE LINIJE Au­to­ri­ca je mno­go go­di­na pro­ve­la u pr­vim re­do­vi­ma su­ko­ba iz­me­đu za­go­vor­ni­ka pra­va na ži­vot i pra­va na iz­bor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.