Bran­ko Tu­đen: Če­ka­li smo pet go­di­na, če­ka­mo sto­lje­ći­ma

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Re­na­ta Ra­šo­vić

Ope­ra­ci­ja Blje­sak po­čet­kom svib­nja 1995. po­ka­za­la je sprem­nost, sna­gu, ali i sil­nu mo­ti­va­ci­ju Hr­vat­ske voj­ske za os­lo­ba­đa­nje pre­os­ta­log oku­pi­ra­nog te­ri­to­ri­ja do­mo­vi­ne. Po­če­le su pri­pre­me za Olu­ju, no me­đu­na­rod­na je za­jed­ni­ca po­di­je­lje­na: SAD ima ra­zu­mi­je­va­nja za akciju, ali Eu­rop­lja­ni za rat­nu op­ci­ju ne že­le ni ču­ti. Sto­ga gu­ra­ju Sr­be u no­ve pre­go­vo­re ko­ji se odvi­ja­ju u Že­ne­vi. Raz­go­va­ra­lo se o pla­nu Z-4, ko­ji je Sr­bi­ma u Hr­vat­skoj pre­dvi­đao op­sež­na auto­nom­na pra­va. Mi­le Mar­tić, u svo­joj ira­ci­onal­nos­ti, me­đu­tim, upor­no od­bi­ja plan o mir­nom “sje­di­nje­nju”.

O to­me ka­ko su proš­li pre­go­vo­ri s pred­stav­ni­ci­ma po­bu­nje­nih hr­vat­skih Sr­ba iz Kni­na, rje­či­to go­vo­ri i nas­lov­ni­ca Ve­čer­njeg lis­ta od 4. ko­lo­vo­za 1995. go­di­ne: “Sr­bi od­bi­li mir­nu re­in­te­gra­ci­ju”. Naš do­pis­nik iz Že­ne­ve Mir­ko Ga­lić jav­lja: “Na­pre­dak je je­di­no u to­me što je do raz­go­vo­ra doš­lo. Na­pret­ka u pre­go­vo­ri­ma ne­ma i ni­je ga bi­lo. Pred­stav­ni­ci hr­vat­skih po­bu­nje­nih Sr­ba od­bi­li su za­po­či­nja­nje pro­ce­sa mir­ne re­in­te­gra­ci­je oku­pi­ra­nih područja Hr­vat­ske.”

Hr­vat­sko iz­as­lans­tvo – Ves­na Ška­re Ož­bolt, Smi­ljan Re­ljić, ge­ne­ral Pe­tar Sti­pe­tić – do­pu­to­va­lo je on­dje, objaš­nja­va naš no­vi­nar, pred­lo­ži­ti hrvatska sta­ja­li­šta za rje­še­nje kri­ze oku­pi­ra­nih te­ri­to­ri­ja i od pred­stav­ni­ka po­bu­nje­nih Sr­ba do­bi­ti ja­san i de­ci­di­ran od­go­vor: pri­hva­ća­ju li ili ne pri­hva­ća­ju da se područja ko­ja su 1991. oku­pi­ra­li uz po­moć ta­daš­nje JNA mir­nim pu­tem uklju­če u hr­vat­sku dr­ža­vu, a da Sr­bi ko­ji

5. KO­LO­VO­ZA 1995.: Ve­čer­nji list pun je iz­vje­šta­ja o ak­ci­ji ko­ja će pos­ta­ti dio po­vi­jes­ti Hr­vat­ske, ali i ući u udž­be­ni­ke o ra­to­va­nju

MIR­KO GA­LIĆ ta­daš­nji do­pis­nik Ve­čer­nja­ka iz Pa­ri­za ja­vio je 4. ko­lo­vo­za: “Na­pret­ka u pre­go­vo­ri­ma ne­ma...”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.