DOK Le­ip­zig: Hrvatska je zem­lja pu­na kon­tra­dik­ci­ja

Večernji list - Hrvatska - - Panorama -

Ve­li­ki fes­ti­val DOK Le­ip­zig, ko­ji će se odr­ža­ti od 28. lis­to­pa­da do 3. studenoga, za svoj pro­gram “Zem­lja u fo­ku­su” ove je go­di­ne oda­brao Hr­vat­sku, pod slo­ga­nom “Pro­cvat do­ku­men­ta­ris­tič­ke sce­ne u zem­lji pu­noj kon­tra­dik­ci­ja”. Se­lek­to­ri­ca Bor­ja­na Ga­ko­vić oda­bra­la je 11 fil­mo­va Ja­dran­ke Ci­cva­rić Šif­tar i Se­na­da Ze­mu­no­vi­ća, Ka­ta­ri­ne Zrin­ke Ma­ti­je­vić, Ari­ja­ne Le­kić-Fri­drih, Vik­to­ra Zah­ti­le, Bo­ri­sa Po­lja­ka, Iva­na Ram­lja­ka, Sun­či­ce Ane Vel­dić, Le­ona Riz­ma­ula, Ti­he K. Gu­dac, Li­di­je Špe­gar i Go­ra­na De­vi­ća ko­ji su nas­ta­li i po­s­ljed­njih pet go­di­na, u ras­po­nu od “ra­zvi­ka­nih” do ma­nje poz­na­tih film­skih

• nas­lo­va.

Le­on Riz­ma­ul pred­sta­vit će svoj film “Za­rob­lje­ni u stro­ju”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.