Ma­te Ri­mac i Kse­ni­ja Vr­ba­nić u “Br­zim i žes­to­ki­ma” na hr­vat­ski na­čin

Večernji list - Hrvatska - - Panorama -

Mod­ne di­zaj­ne­ri­ce – ma­ma i kći – Kse­ni­ja i Ga­la Ma­ria Vr­ba­nić u Ma­se­ra­ti­ju Qu­at­tro­por­te odvo­zi­le su 168 ki­lo­me­ta­ra na re­la­ci­ji od za­pre­šić­kog Traj­bar Te­am klu­ba do ri­ječ­kog Kor­za kao su­di­oni­ce ek­s­klu­ziv­ne auto­mo­bi­lis­tič­ke ma­ni­fes­ta­ci­je Cars & Cof­fee Cro­atia.

Mno­gi od šez­de­se­tak su­di­oni­ka ovog elit­nog me­đu­na­rod­nog do­ga­đa­nja no­si­li su cr­ne po­lo-ma­ji­ce ko­je je spe­ci­jal­no za ovu pri­go­du di­zaj­ni­rao XD Xe­nia De­sign, tvrt­ka naj­us­pješ­ni­je hr­vat­ske mod­ne di­zaj­ne­ri­ce.

Ovo okup­lja­nje vlas­ni­ka su­pe­ra­uto­mo­bi­la ni­je pro­pus­tio ni ino­va­tor Ma­te Ri­mac za uprav­lja­čem svog cr­no-bi­je­log Con­cep­ta One. Nje­gov dru­gi auto­mo­bil C_Two po­bu­dio je naj­vi­še paž­nje sti­gav­ši na cilj na naj­poz­na­ti­ju ri­ječ­ku šet­ni­cu, gdje se oku­pi­lo vi­še ti­su­ća gra­đa­na i uži­va­lo u spek­tak­lu slič­nom sce­na­ma iz fil­ma Br­zi i žes­to­ki.

Di­zaj­ne­ri­ca iz Ča­kov­ca i nje­zi­na kći Ga­la priz­na­le su da im ni­je bio ni­ka­kav pro­blem sjes­ti za uprav­ljač ju­ri­li­ce i oku­ša­ti se u utr­ci ne­kih od naj­bo­ljih auto­mo­bi­la na svi­je­tu. Na­rav­no, re­zul­ta­ti utr­ke u ovom slu­ča­ju ni­su bi­li pre­vi­še važ­ni jer je ci­je­li event or­ga­ni­zi­ran ka­ko bi se svi do­bro

• za­ba­vi­li.

Ma­te Ri­mac po­kraj svog auto­mo­bi­la C_Two

Ga­la i Kse­ni­ja Vr­ba­nić vo­zi­le su Ma­se­ra­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.