Ro­di­la se u ti­je­lu mu­škar­ca, ali uvi­jek se osje­ća­la kao že­na

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Iva­na Ca­re­vić

Salome se ro­di­la u ti­je­lu mu­škar­ca, ali odu­vi­jek se osje­ća­la kao že­na zbog če­ga je na­ila­zi­la na osu­de i ne­pri­hva­ća­nje, ali ni­je odus­ta­ja­la od to­ga da i fi­zič­ki bu­de že­na. Dok su dru­gi o ovoj te­mi šu­tje­li i te­ško se otva­ra­li svo­joj oko­li­ni, Salome je pr­va jav­no pro­go­vo­ri­la o pro­mje­ni spo­la i o tran­ssek­su­al­nos­ti, ali u Hr­vat­skoj pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ni­je bi­lo pre­vi­še slu­ha za to pa se pre­se­li­la u Slo­ve­ni­ju. Po­s­ljed­njih tje­da­na čes­to je u Za­gre­bu, a po­vod je mju­zikl “Me­no­pa­uza” re­da­te­lji­ce Ni­ne Kle­flin u ko­jem Salome, uz Sa­nju Do­le­žal, Ari­ja­nu Ču­li­nu i Kar­me­lu Vu­kov Co­lić, igra jed­nu od glav­nih ulo­ga. – Ako je tko po­zvan da go­vo­ri o hor­mon­skoj pro­mje­ni, on­da sam to ap­so­lut­no ja. Že­na ni­je svjes­na da je po ro­đe­nju do­bi­la žens­tve­nost i da se ro­di­la kao že­na, a ja sam to sve mo­ra­la stvo­ri­ti.

Sve ove go­di­ne ra­di­la sam na to­me da se­be uči­nim tak­vom kak­va sam za­pra­vo tre­ba­la bi­ti od ro­đe­nja. I u ovoj pred­sta­vi pred­stav­ljam taj dio bor­be, da bu­deš ono što je­si, čak i os­vje­šta­vam že­ne u pu­bli­ci da bu­du za­hval­ne što ima­ju dar žens­tve­nos­ti – go­vo­ri nam Salome ko­ja se ro­di­la kao Ne­nad i odras­ta­la je na oto­ku Ra­bu u vri­je­me ka­da se o te­mi tran­ssek­su­al­nos­ti ni­je ni go­vo­ri­lo.

Pri­hva­ća­nje mla­đih

– Ro­di­la sam se u vri­je­me Ju­gos­la­vi­je, a ta­da se za tran­ssek­su­al­nost i tran­srod­nost ni­je ni ču­lo, ni­je to bi­lo vri­je­me u ko­jem sam mo­gla ma­lo pro­gu­gla­ti da vi­dim što se do­ga­đa sa mnom. Na­ža­lost, ta­da sam bi­la sve sa­mo ne čo­vjek i bi­la sam pri­je za elek­tro­šo­ko­ve i za­tva­ra­nje u ne­ku us­ta­no­vu. Lju­di su mis­li­li da sam ja sa­mu se­be uči­ni­la tak­vom, a tran­srod­ne oso­be za­pra­vo se ro­de tak­ve – smi­re­no i bez ima­lo gor­či­ne go­vo­ri nam Salome. Ne skri­va da je osje­ti­la mrž­nju dok je ži­vje­la u Hr­vat­skoj i da se za­to pre­se­li­la u su­sjed­nu Slo­ve­ni­ju u ko­joj ju je oko­li­na pri­hva­ti­la bez osu­de, a ona je ta­mo stvo­ri­la svoj brend i svo­ju vjer­nu pu­bli­ku te na­pi­sa­la knji­gu “No­vo ro­đe­nje”, ko­ja ni­ka­da ni­je iz­da­na u Hr­vat­skoj jer, ka­ko ka­že Salome, ni­je bi­lo in­te­re­sa.

– Ak­tiv­na sam što se ti­če LGTB po­pu­la­ci­je, a naj­vi­še mi pi­šu ro­di­te­lji dje­ce tra­že­ći sa­vjet što na­pra­vi­ti. Iz­da­la sam u Slo­ve­ni­ji i pr­vu knji­gu na te­mu tran­ssek­su­al­nos­ti ko­ja se zo­ve “No­vo ro­đe­nje”, na­pra­vi­la sam je kao pri­ruč­nik za ro­di­te­lje, da im po­mog­nem da shva­te da je di­je­te na pr­vom mjes­tu, a ne oko­li­na i miš­lje­nje dru­gih. Htje­la sam je iz­da­ti i u Hr­vat­skoj, ali ni­je bi­lo in­te­re­sa. Hrvatska je pu­no za­os­ta­li­ja što se ti­če te te­ma­ti­ke u od­no­su na Slo­ve­ni­ju – ka­že i do­da­je da je i ona sa­ma dos­ta ra­di­la na to­me da u Slo­ve­ni­ji te­ma tran­srod­nos­ti ne bu­de ta­bu. U raz­go­vo­ru s no­vi­nar­kom Iva­nom Ca­re­vić Za­to sa­da on­dje uži­va ve­li­ku po­pu­lar­nost, a nje­zi­na pu­bli­ka ni­su sa­mo mla­di.

– I že­ne ko­je idu u cr­k­vu ne­dje­ljom pos­ta­le su mo­ja pu­bli­ka i to sma­tram us­pje­hom i zna­či mi vi­še ne­go da me pri­hva­ti mla­đi dio pu­bli­ke – za­do­volj­no ka­že. Sva­ko lje­to do­la­zi na Rab u po­sjet ro­di­te­lji­ma ko­ji su se pri­je te­ško mi­ri­li s či­nje­ni­com da je nji­hov Ne­nad pos­tao Salome.

Po­vra­tak u Hr­vat­sku

– Sva­ke go­di­ne idem na Rab. Dok su mla­đi, ro­di­te­lji gle­da­ju što će re­ći su­sjed, oko­li­na, a on­da do­đu u go­di­ne i shva­te da ste nji­ho­vo di­je­te i ko­ga bri­ga što dru­gi go­vo­re. Ni­sam ubo­ji­ca, ni­sam ni lo­pov, ni­sam nar­ko­man­ka, ni­sam pros­ti­tut­ka, za­što bi me tre­ba­lo osu­đi­va­ti? Ne ra­dim ni­ko­me ni­šta lo­še, sa­mo ži­vim svoj ži­vot i sret­na sam što sam ovo na­po­kon pra­va ja, a lju­di ve­ći­nom ži­ve ži­vo­te ona­ko ka­ko to že­le nji­ho­vi ro­di­te­lji i skri­va­ju to što je­su. Čo­vjek je pot­pun i sre­tan kad ži­vi se­be – ka­že Salome. Ne is­klju­ču­je mo­guć­nost da se vra­ti u Hr­vat­sku i nastavi ži­vot ov­dje jer, ka­ko ka­že, ne­ma ni mu­ža, ni dje­cu i,

ako to po­že­li, mo­žda se vra­ti.

U pred­sta­vi re­da­te­lji­ce Ni­ne Kle­flin glu­mi uz Sa­nju Do­le­žal, Ari­ja­nu Ču­li­nu i Kar­me­lu Vu­kov Co­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.