Uhi­će­na za­to što iz­gle­dom po­ti­če na ne­po­šte­nu za­ra­du i pri­je­va­ru

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Sa­ra Smoj­ver

Sa sa­mo 28 ti­su­ća pra­ti­te­lja, 22-go­diš­nja Sa­har Ta­bar upi­sa­la se vi­so­ko na ljes­tvi­ci kon­tro­verz­nih oso­ba na druš­tve­nim mre­ža­ma. Ba­rem što se ti­če te­he­ran­skih vlas­ti. Na­ime, pre­ma na­lo­gu ta­moš­njeg su­da, Ta­bar je uhi­će­na i op­tu­že­na za bla­sfe­mi­ju, po­ti­ca­nje na­si­lja i mla­de­ži na pri­je­va­ru, jav­lja­ju ta­moš­nji me­di­ji. Na­vo­de, me­đu os­ta­lim, da po­ti­če na za­ra­du ne­prik­lad­nim me­to­da­ma. Svi­jet se na­glo za­pi­tao tko je je­zi­va dvoj­ni­ca An­ge­li­ne Jo­lie ko­ja će se mo­ra­ti po­ja­vi­ti na su­du u Te­he­ra­nu ko­ji se ba­vi “kul­tur­nim zlo­či­ni­ma i mo­ral­nom ko­rup­ci­jom” i za­što te­ži to­me da sli­či slav­noj glu­mi­ci.

Ta­bar je mno­gi­ma na Ins­ta­gra­mu za­pe­la za oko pri­je dvi­je go­di­ne na­kon što je obja­vi­la niz fo­to­gra­fi­ja iz­o­bli­če­na li­ca, zbog ko­jih se go­vo­ri­lo da je ope­ri­ra­na. Me­di­ji su tvr­di­li da je bi­la na vi­še od 50 za­hva­ta ne bi li što vi­še sli­či­la An­ge­li­ni Jo­lie, a Ta­bar je to po­rek­la tvr­de­ći da su u pi­ta­nju šmin­ka i fo­to­šop.

Na pro­fi­lu na Ins­ta­gra­mu ima­la je ta­da vi­še od 300 ti­su­ća pra­ti­te­lja, ali joj je pro­fil sa­da uk­lo­njen. Ipak, na­kon ve­li­kih pri­ti­sa­ka, priz­na­la je da je ope­ri­ra­la nos, us­ni­ce na­pu­ni­la fi­le­ri­ma i bi­la na li­po­suk­ci­ji. Me­đu­tim, kas­ni­je je to opet po­rek­la i nas­ta­vi­la tvr­di­ti da su fotografij­e iz­o­bli­če­na li­ca, ne­pri­rod­nog no­sa i ogrom­nih usa­na sa­mo kre­ativ­nost fo­to­šo­pi­ra­nja i na­čin za­ba­ve. – Sva­ki put kad obja­vim fo­to­gra­fi­ju, dis­tor­zi­ram li­ce na za­ba­van na­čin – rek­la je jed­nom pri­li­kom za ru­ske me­di­je i do­da­la da je to sa­mo na­čin iz­ra­ža­va­nja, ko­ji sma­tra umjet­noš­ću. – Mo­ji fa­no­vi zna­ju da to ni­je mo­je stvar­no li­ce – objas­ni­la je. Ta­bar je pri­je svih tih pro­mje­na bi­la dje­voj­ka sa­svim obič­nog iz­gle­da – sme­đa ko­sa, sme­đe oči i ši­rok osmi­jeh, ali sad je to za­mi­je­ni­la pre­tje­ra­nom šmin­kom, pla­vo-si­vim le­ća­ma, je­zi­vom mr­ša­vo­ću i pi­er­cin­zi­ma u obra­zi­ma. Pre­ma pi­sa­nju me­di­ja, iz­glad­nji­va­la se ka­ko bi doš­la do te­ži­ne od 40 ki­lo­gra­ma na vi­si­nu od 146 cen­ti­me­ta­ra. Ni­je taj­na da je plas­tič­na ki­rur­gi­ja po­pu­lar­na u Ira­nu, o če­mu svje­do­če de­se­ci ti­su­ća ope­ra­ci­ja ko­je se on­dje oba­ve.

Ovo ni­je pr­vi put da Iran op­tu­žu­je in­flu­en­ce­re. Mno­gi ta­moš­nji mod­ni blo­ge­ri čes­to su me­ta po­put Ta­bar, a naj­s­vje­ži­ji slu­čaj tak­ve re­pre­si­je za­te­kao je je­dan aus­tral­ski in­flu­en­cer­ski par, Jo­lie King i Mar­ka Fir­ki­na, ko­ji su ile­gal­no sni­mi­li fotografij­e dro­nom i zbog to­ga u sr­p­nju za­vr­ši­li u za­tvo­ru. No, pro­tek­li vi­kend sve su op­tuž­be od­ba­če­ne i sret­no su se

• vra­ti­li u Aus­tra­li­ju.

Ka­ko bi sli­či­la glu­mi­ci, in­flu­en­ce­ri­ca se iz­glad­nju­je i ima 40 ki­lo­gra­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.