Bayern Hr­va­ti­ma čes­ti­tao Dan neo­vis­nos­ti

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Ne sa­mo da smo ju­čer na Go­ogleu mo­gli vi­dje­ti po­se­ban di­zajn za Dan neo­vis­nos­ti već je i naj­us­pješ­ni­ji nje­mač­ki i je­dan od naj­us­pješ­ni­jih svjet­skih klu­bo­va Bayern Mün­c­hen na svo­joj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci čes­ti­tao svim Hr­va­ti­ma Dan neo­vis­nos­ti. Li­je­pa je ovo gesta pr­va­ka Bun­des­li­ge, ali i do­nek­le oče­ki­va­na zbog hr­vat­skih sna­ga u re­do­vi­ma mün­c­hen­skog klu­ba, tre­ne­ra Ni­ke Ko­va­ča te ovo­ljet­ne pri­doš­li­ce Iva­na Pe­ri­ši­ća. Uz klup­ski slo­gan “Mia san mia” ko­jim je oz­na­če­na obja­va, na fo­to­gra­fi­ji u obja­vi je Pe­ri­šić ko­ji sla­vi po­go­dak u Bayer­no­vu dre­su, a uz nje­ga je tu i ve­li­ki nat­pis “Sre­tan Dan neo­vis­nos­ti” na hr­vat­skom je­zi­ku te gr­bo­vi

• Bayer­na i Hr­vat­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.