Trener ima iz­ljev kr­vi u mo­zak, mis­li­la sam da je go­tov!

Iva­na Ha­ba­zin (29) po­jas­ni­la je što se do­ga­đa­lo pri­je me­ča s Cla­re­ssom Shi­el­ds

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec

Iva­na Ha­ba­zin je u Ame­ri­ku otiš­la da os­tva­ri svoj san. On se tre­bao re­ali­zi­ra­ti kroz mo­žda ne­ko­li­ko run­di pro­tiv jed­ne od naj­bo­ljih bok­sa­či­ca na svi­je­tu Cla­re­sse Shi­el­ds, ali iz Ame­ri­ke vra­ti­la se sa­mo s pro­ble­mi­ma. U su­bo­tu se tre­ba­la bo­ri­ti za nas­lo­ve u WBO-u i WBC-u u su­per­vel­te­ru, no sve je ot­ka­za­no na­kon što je brat američke bok­sa­či­ce uda­rio Iva­ni­na tre­ne­ra. Na­kon ci­je­le drame, Ha­ba­zin je po­jas­ni­la što se do­go­di­lo.

– Pro­ble­mi su po­če­li već s mo­jom vi­zom. Tre­ba­la sam do­bi­ti P1 vi­zu s tzv. so­ci­al se­cu­rity bro­jem. No is­pa­lo je da vi­za ko­ju mi je pro­mo­tor osi­gu­rao tra­je tri mje­se­ca, a mo­ra bi­ti na naj­ma­nje go­di­nu da­na. Ne­mo­gu­će je da je­dan ta­kav pro­mo­tor kao što je Sa­li­ta Pro­mo­ti­on ne zna pro­pi­se. Već su me u Ka­na­di za­dr­ža­li i rek­li da mi vi­za ni­je odo­bre­na. Po­če­la sam pla­ka­ti jer je to tre­bao bi­ti meč mog ži­vo­ta. Na kra­ju su me pus­ti­li. On­da smo do­bi­li ho­tel u De­tro­itu ko­ji je sat vre­me­na vož­nje uda­ljen od Flin­ta u ko­je­mu se sve do­ga­đa­lo. Ho­tel je bio pod kons­truk­ci­jom, ni­smo mo­gli ni spa­va­ti, tra­ži­li smo no­vi. Na­kon sve­ga, tre­ne­ri su su­ge­ri­ra­li da se ne bo­rim. No, in­zis­ti­ra­la sam da se bo­rim – rek­la je naj­bo­lja hrvatska bok­sa­či­ca.

Bi­lo je pro­ble­ma na va­ga­nju Kul­mi­na­ci­ja američke tur­ne­je bi­la je na va­ga­nju ka­da je brat američke bok­sa­či­ce na­pao Iva­ni­na tre­ne­ra Ja­me­sa Ali­ja Ba­shi­ra za­to što se pre­pi­rao s Cla­re­ssi­nom ses­trom. – Ka­da je i sam meč bio pro­gla­šen, vi­še se pi­sa­lo o Shi­el­ds ne­go o me­ni s ob­zi­rom na to da ona ima re­zul­ta­te. Mis­lim da je 90 pos­to lju­di mis­li­lo da ću iz­gu­bi­ti, ali ja vas uvje­ra­vam – da je taj meč do­go­vo­ren, ona bi bi­la no­ka­uti­ra­na. Ni­ka­da ni­sam bi­la sprem­ni­ja. Ni­sam ima­la zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma, tre­nin­zi su bi­li obav­lje­ni mak­si­mal­no, a ona ni­ka­da ni­je bi­la u lo­ši­joj for­mi. Bi­la je to ve­li­ka pri­li­ka. Na va­ga­nju se do­go­di­lo to što se do­go­di­lo. Ina­če, Cla­re­ssi­na ses­tra još mi je u ko­lo­vo­zu na pred­stav­lja­nju upa­da­la u ri­ječ. Or­ga­ni­za­to­ri su rek­li da ona ni­je baš nor­mal­na i da se ne bri­nem. Uglav­nom, u 13 sa­ti tre­ba­lo je po­če­ti služ­be­no va­ga­nje. Moj trener oti­šao je vi­dje­ti Cla­re­ssi­nu va­gu, a nje­zi­na ses­tra po­če­la ga je vri­je­đa­ti, a on­da ga je i od­gur­nu­la. Re­kao joj je da ga ne gu­ra, a ona je po­če­la vri­šta­ti. Ni­je bi­la pris­toj­na. Ni­je li­je­po to što je on njoj iz­re­kao, ali ni­je li­je­po ni to što je čo­vjek od 68 go­di­na mo­rao slu­ša­ti. Ina­če, i moj i nje­zin trener rek­li su da je Cla­re­ssa ima­la pro­ble­ma s va­gom – pre­pri­ča­va Iva­na ko­ja još uvi­jek ne zna u kak­vom joj je toč­no sta­nju trener.

Ta­ta na­re­dio no­ka­ut Ba­shi­ra

– U jed­nom tre­nu do­le­tio je Cla­re­ssin brat i uda­rio mog tre­ne­ra ša­kom u pre­dje­lu uha i ma­log mozga. Pao je svom te­ži­nom i gla­vom uda­rio o pod. Htio ga je i da­lje uda­ra­ti, ali je Lu­ka Ku­ki­na sko­čio i od­gur­nuo ga. De­ra­la sam se da zo­vu hit­nu, a svi su sa­mo gle­da­li. Po­če­la sam vri­šta­ti kad sam vi­dje­la krv. Mis­li­la sam da je go­tov. U ne­svi­jes­ti je bio ne­ko­li­ko mi­nu­ta. U Flin­tu ima­ju sa­mo jed­na ko­la hit­ne, tre­ba­lo im je 15 mi­nu­ta, a da ni­su bi­li slo­bod­ni tko zna ko­li­ko bi im tre­ba­lo. Osi­gu­ra­nje na va­ga­nju bi­lo je očaj­no. Na vra­ti­ma su bi­la dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca i že­na, ko­ji ni­ko­ga ni­su pre­gle­da­va­li, a ne­ko­li­ko nam je lju­di rek­lo da je Cla­re­ssin otac do­šao svom si­nu i re­kao mu: “Onaj je čo­vjek ruž­no go­vo­rio o tvo­joj ses­tri, no­ka­uti­raj ga!”. Na­kon sve­ga, hit­na po­moć odve­la je Ba­shi­ra u bol­ni­cu, a ono što se pos­li­je do­go­di­lo zgra­nu­lo je Iva­nu. ti­tu­le, u WBO-u i WBC-u, u su­per­vel­te­ru tre­ba­la je po­ku­ša­ti osvo­ji­ti Iva­na

IVA­NA HA­BA­ZIN ima­la je pro­ble­ma s vi­zom, ho­te­lom, pro­mo­to­rom, a kas­ni­je i s bol­ni­com u ko­joj nje­zi­nu tre­ne­ru ni­je pru­že­na adek­vat­na skrb

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.