Ćo­ri­ća opet sre­dio Rub­ljov, oče­ku­je ga ve­li­ki pad

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Sa­da to i ni­je ne­ka no­vost, ba­rem ka­da su u pi­ta­nju ovo­go­diš­nji nas­tu­pi Marina Či­li­ća i Bor­ne Ćo­ri­ća. Na­kon što je ispao sta­ri­ji, da­lje od pr­vog ko­la na ATP 1000 Mas­ter­su u Šan­ga­ju ni­je oti­šao ni mla­đi. Od Bor­ne je opet bio bo­lji nje­gov sta­ri zna­nac Rus An­drej Rub­ljov, svla­dao ga je sa 6:4, 7:6 (4) i ta­ko sti­gao do 3-0 u me­đu­sob­nim su­sre­ti­ma. Ćo­ri­ću je to sed­mo is­pa­da­nje na startu tur­ni­ra, a Či­li­ću se to do­go­di­lo šest pu­ta. I dok će Či­lić vje­ro­jat­no os­ta­ti 25. jer ni­šta ni­je bra­nio, Ćo­ri­ća, ko­ji je la­ni u Šan­ga­ju igrao u fi­na­lu (po­raz od Đo­ko­vi­ća), oče­ku­je pad od se­dam-osam mjes­ta i bit će ma­lo is­pred

• Marina.

BORNA ĆORIĆ La­ni je na Mas­tre­su 1000 u Šan­ga­ju igrao u fi­na­lu, a sa­da je iz­gu­bio od­mah na startu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.