Ve­če­ras u Za­gre­bu kla­sik Ci­bo­ne i Za­dra

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Već u dru­gom ko­lu HT Pre­mi­jer li­ge, i to ve­če­ras u Za­gre­bu u Dra­že­no­vu do­mu (18 sa­ti), su­če­lit će se dva naj­ve­ća kandidata za pr­va­ka Hr­vat­ske. A naj­ve­ći hr­vat­ski kla­sik naj­a­vio je ci­bos Mar­ko Ram­ljak, ko­šar­kaš ko­ji je čak šest go­di­na no­sio upra­vo Za­drov dres, od 2010. do 2016. go­di­ne:

– To je naš naj­ve­ći der­bi i utak­mi­ca ko­ju je naj­ve­ći gušt igra­ti, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko te­ža i psi­hič­ki i fi­zič­ki bi­la od bi­lo ko­je dru­ge utak­mi­ce. Zbog tog ri­va­li­te­ta si­gur­no ni ovaj put ne­će bi­ti la­ko, uvi­jek su tu po­seb­ne ten­zi­je, ba­rem sam se ja u to uvje­rio. No, ka­da kre­ne utak­mi­ca, ne gle­da se gdje je tko bio i tko je s kim bio do­bar. Za me­ne će to bi­ti pr­va utak­mi­ca pro­tiv Za­dra na­kon od­la­ska iz tog klu­ba. Bit će mi gušt za­igra­ti, da vi­dim ka­ko je s dru­ge stra­ne – ka­zao je biv­ši ko­šar­kaš Za­dra te do­dao:

– Pro­veo sam dos­ta vre­me­na u Za­dru i bit će mi dra­go za­igra­ti pro­tiv ne­kih mo­jih pri­ja­te­lja. Za­dar igra dos­ta čvr­sto, a s Al­le­nom su do­bi­li ek­s­tra kva­li­te­tu. Ja se pak na­dam da će­mo se mi vi­še dr­ža­ti tak­tič­kih do­go­vo­ra ne­go što je to bio slu­čaj u utak­mi­ci s Mor­na­rom – za­klju­čio je Mar­ko Ram­ljak. Ci­bo­na je u pr­vom ko­lu po­bi­je­di­la Osi­jek (101:97), dok je Za­dar

• svla­dao Škr­lje­vo (104:74).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.