Pas­tir u ku­ći za­te­kao mi­gran­te pa pu­škom ubio jed­nog

Večernji list - Hrvatska - - Tv & vodič -

Je­dan mi­grant ubi­jen je iz va­tre­nog oruž­ja u su­bo­tu 5. lis­to­pa­da na po­dru­čju Bi­le­će u is­toč­noj Her­ce­go­vi­ni, a po­li­ci­ji je u uto­rak uju­tro zlo­čin pri­ja­vio mje­šta­nin ko­ji ga je i po­či­nio, iz­vi­jes­ti­li su iz Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva u Tre­bi­nju. Po na­vo­di­ma glas­no­go­vor­ni­ka Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva Sr­đa­na Vu­ka­no­vi­ća, 49-go­diš­nji M. Č. u se­lu To­do­ri­ći­ma u ju­tar­njim sa­ti­ma na­zvao je po­li­cij­sku upra­vu u Bi­le­ći i pri­ja­vio slu­čaj uboj­stva. Objas­nio je ka­ko je mi­grant ubi­jen iz pu­ške M46. Ti­je­lo ubi­je­nog sa­krio je u obliž­nju ja­mu. Lo­kal­ni me­di­ji u BiH objavili su ka­ko je 49-go­diš­njak pri­mi­je­tio ra­zva­lje­na vra­ta na se­oskoj ku­ći dok je ču­vao sta­do. Po is­tim na­vo­di­ma uzeo je pu­šku te, ka­da je ušao u ku­ću, za­te­kao de­set mi­gra­na­ta. Oni su mu po­ku­ša­li ote­ti pu­šku te je u na­gu­ra­va­nju pu­ška opa­li­la i je­dan mi­grant po­gi­nuo je na li­cu mjes­ta. Nes­luž­be­no se tvr­di da se uboj­stvo do­go­di­lo u su­bo­tu 5. lis­to­pa­da u ve­čer­njim • sa­ti­ma. Čak 48 ti­su­ća rad­ni­ka u dr­žav­noj pri­je­voz­nič­koj kom­pa­ni­ji RTC u in­dij­skoj sa­vez­noj dr­ža­vi Te­lan­ga­ni otiš­lo je u su­bo­tu u štrajk zbog ne­za­do­volj­stva uvje­ti­ma ra­da. Naj­vi­ši dr­žav­ni mi­nis­tar Kal­va­kun­tla Chan­dra­she­kar Rao za­klju­čio je da je to ne­do­pus­ti­vo i sve ih je jed­nos­tav­no u jed­nom da­nu – ot­pus­tio. Vo­za­či auto­bu­sa, kon­duk­te­ri, pro­da­va­či ka­ra­ta i os­ta­li za­pos­le­ni­ci od­lu­či­li su se na štrajk na neo­dre­đen pe­ri­od, a ka­ko se da­nas odr­ža­va vr­lo va­žan hin­du­is­tič­ki fes­ti­val pa je tran­s­port jed­na od glav­nih us­lu­ga ko­je gra­đa­ni oče­ku­ju od vla­de, mi­nis­tar je štraj­ka­nje oci­je­nio ne­do­pus­ti­vim. Po­zvao je rad­ni­ke da se vra­te na po­sao, a ka­ko ni­su, re­kao im je da se i ne mo­ra­ju vratiti. Za­kon mu to do­pu­šta, a rad­ni­ci­ma u tran­s­por­tu štrajk je u ne­kim slu­ča­je­vi­ma za­bra­njen. Vla­da će za­to unaj­mi­ti pri­vat­ne pri­je­voz­ni­ke. Za­nim­lji­vo, u ame­rič­kom Ge­ne­ral Mo­tor­su još od 16. ruj­na tra­je štrajk 49 ti­su­ća rad­ni­ka, tek ti­su­ću vi­še od bro­ja štraj­ka­ša u In­di­ji. Ne­ki bi rek­li: ovo im je • ve­li­ko upo­zo­re­nje.

BINGO/37. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.