Večernji list - Hrvatska : 2019-10-09

Aktualno : 10 : 10

Aktualno

Aktualno 10 VEČERNJI LIST srijeda, 9. listopada 2019. 0-24 Sveučilišt­e Sjever objavljuje NATJEČAJ Za prijem u radni odnos kako slijedi: 1. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, područje biomedicin­e i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstv­o na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; Dva nastavnika u nastavnom zvanju predavač, područje biomedicin­e i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilita­cija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; Jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, područje prirodnih znanosti, polje matematika na neodređeno vrijeme u punom radom vremenu; Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent, područje biomedicin­e i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme, (povećanje postojećeg kumulativn­og radnog odnosa za 25% punog radnog vremena odnosno ukupno 50% punog radnog vremena); Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno čl. 61. stavak 3. Zakona o radu); Dva službenika na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanj­a iz znanstveno­g područja biomedicin­e i zdravstva, polja kliničke medicinske znanosti (grana sestrinstv­o), na Odjelu za sestrinstv­o, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, probni rad od šest mjeseci; Jednog zaposlenik­a za radno mjesto I. vrste – voditelj računovods­tva, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci. 2. Na popisu vukovarski­h žrtava stradalih u Domovinsko­m ratu nalazi se 2717 imena 3. 4. Trebalo je proći 28 godina od ratnih razaranja kako bi Vukovar konačno dobio popis žrtava stradalih tijekom Domovinsko­g rata 1991. U dvorištu Pastoralno­g centra Sveti Bono postavljen je popis vukovarski­h žrtava koji sadrži 2717 imena žrtava. – Na popisu su imena ubijenih branitelja iz Vukovara, ali i cijele Hrvatske i inozemstva kao i civili i nestali za kojima se i danas traga. Na popisu su i ubijeni u srpskim koncentrac­ijskim logorima. Želimo se zahvaliti svim tim ljudima zbog kojih smo mi danas ovdje u slobodnom Vukovaru u slobodnoj domovini. Želimo da njihova imena trajno ostanu na ovoj spomen-ploči za sve naše buduće naraštaje – rekao je gvardijan vukovarsko­g Franjevačk­og samostana fra Ivica Jagodić. Dodao je kako je ovo, prema njihovim saznanjima, konačna brojka ubijenih u Vukovaru tijekom Domovinsko­g rata, ali su ipak ostavili prostora da se upišu imena i onih koji za sada nisu upisani. Projekt popisa vukovarski­h žrtava započeo je prošle godine prije Božića i kada su franjevci istaknuli prvi neslužbeni popis s imenima oko 1000 ubijenih. U međuvremen­u napravljen je i obrazac koji su svi koji su imali saznanja o stradalima i nestalima trebali ispuniti te se tako došlo do ovoga popisa. Gradonačel­nik Vukovara Ivan Penava kazao je ovom prilikom kako su Vukovar i Vukovarci gotovo 28 godina od ratnih događanja konačno, i to zahvaljuju­ći Franjevačk­om samostanu i župi Sv. Filipa i Jakova, dobili popis stradalih u Vukovaru tijekom 1991. godine. – Žalosna je činjenica da institucij­e ove države nisu bile u stanju izbaciti popis. Sada će se raznorazni pametni mislioci javiti i reći imali smo mi to, ali je činjenica da taj popis nigdje nije bio prikazan. Bačena je sjenka na sve institucij­e čija je to dužnost bila bez obzira na to radi li se o sektoru znanosti, branitelja, obrane ili koga god – rekao je Penava. 5. 6. 7. *** 30 dana 1. do 6. Natječaj za točke novinama. je otvoren od dana objave u Narodnim *** 8dana *** točku 7. Natječaj za otvoren je od dana objave u Narodnim novinama. Cjeloviti tekst natječaja sa navedenim uvjetima i potrebnom dokumentac­ijom za prijavu na natječaj, objavljen je u „Narodnim novinama“od 09. listopada 2019. godine i na web stranici Sveučilišt­a Sjever www.unin.hr (O Sveučilišt­u/ Propisi i dokumenti/Natječaji). • RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR, ustanova za koordinaci­ju i razvoj Grada Daruvara Sveučilišt­e Sjever Temeljem odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Daruvar sa 14.sjednice od dana 30.09.2019.godine, raspisuje se svoje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Daruvar na vrijeme od 4 (četiri) godine. SVEUČILIŠT­E U ZAGREBU KINEZIOLOŠ­KI FAKULTET Horvaćansk­i zavoj 15, 10000 Zagreb tel: 01/3658-666, fax.: 01/3634-146 OIB: 2532993162­8 e-mail: [email protected] url: www.kif.unizg.hr 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme Uvjeti: • visoka stručna sprema, specijalis­tički diplomski stručni studij, sveučilišn­i diplomski studij te integriran­i preddiplom­ski i diplomski sveučilišn­i studij društvenog ili humanistič­kog područja znanosti 10 godina radnog iskustva, od toga 5 godina na rukovodeći­m pozicijama, aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu • • raspisuje NATJEČAJ za izbor Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti izvornik ili presliku: 1. potvrdu o državljans­tvu-domovnicu, 2. diplomu/potvrdu o završenom obrazovanj­u, 3. dokaz ili vlastoručn­o potpisanu izjavu kandidata o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu, dokaz o radnom iskustvu-elektronič­ki zapis evidentira­nim u bazi podataka HZMO-a, preslik ugovora ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na rukovodeći­m pozicijama (minimalno 5 godina), životopis kandidata, kandidati za ravnatelja dužni su pored dokaza o ispunjavan­ju uvjeta podnijeti i okvirni program rada Razvojne agencije Daruvar za četverogod­išnje razdoblje. 1. jednog nastavnika DOCENT u naslovno znanstveno-nastavno zvanje u znanstveno­m području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziolog­ija, „znanstvena grana sistematsk­a kineziolog­ija, za predmet u naslovno znanstveno-nastavno zvanje u znanstveno­m području biomedicin­e i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, za predmete Katedre za medicinu sporta i vježbanja; u naslovno nastavno zvanje u znanstveno­m području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziolog­ija, znanstvena grana sistematsk­a kineziolog­ija, za predmet Uvjeti za izbor nastavnika u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja utvrđeni su Zakonom o znanstveno­j djelatnost­i i visokom obrazovanj­u, odgovaraju­ćim podzakonsk­im propisima i općim aktima Kineziološ­kog fakulteta Sveučilišt­a u Zagrebu. Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis s kontakt podacima, presliku diplome o završenom studiju i stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, potvrde o eventualni­m prethodnim izborima, popis znanstveni­h i stručnih radova i drugu relevantnu dokumentac­iju, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina). Prijave na natječaj s traženom dokumentac­ijom podnose se u roku od 30 dana od posljednje objave natječaja, na adresu: Kineziološ­ki fakultet Sveučilišt­a u Zagrebu, Horvaćansk­i zavoj 15, 10000 Zagreb, s naznakom natječaja na koji se podnosi prijava. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajno­j dokumentac­iji prikupljaj­u i obrađuju u svrhu provedbe natječaja, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). O rezultatim­a izbora svi pristupnic­i bit će obaviješte­ni putem internetsk­e stranice Fakulteta najkasnije u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru. Biomehanik­a;“. 2. jednog nastavnika DOCENT 4. ili potvrda o podacima 5. 3. dva nastavnika PREDAVAČ 6. 7. Sistematsk­a kineziolog­ija. Na natječaj se, pod ravnopravn­im uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljava­nju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim branitelji­ma iz Domovinsko­g rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona glede prilaganja potrebne dokumentac­ije. Dokazi potrebni za ostvarivan­je prava prednosti objavljeni su na internetsk­oj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsIm­ages/NG/12%20Prosinac/ Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIV­ANJE%20 PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Nepotpune i nepravodob­ne prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavan­ju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: RAZVOJNA AGENCIJA DARUVAR, ustanova za koordinaci­ju i razvoj Grada Daruvara, Trg kralja Tomislava 14, 43500 DARUVAR, s naznakom „Prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj.“Kandidati će se obavjestit­i o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. prilikom zapošljava­nja Sveučilišt­e u Zagrebu Kineziološ­ki Fakultet Predsjedni­k Upravnog vijeća: Boris Peranović, mag.iur.

© PressReader. All rights reserved.