Pti­ce u bor­bi za spas Al­pa

Orao s ka­me­rom sni­ma ota­pa­nje le­de­nja­ka u Fran­cu­skoj

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna strana - Bo­jan Are­ži­na

De­ve­to­go­diš­nji orao Vic­tor pre­kju­čer je le­tio iz­nad fran­cu­skih Al­pa s ka­me­rom me­đu kri­li­ma ka­ko bi iz je­dins­tve­ne per­s­pek­ti­ve sni­mio gle­če­re ko­ji se to­pe zbog glo­bal­nog za­gri­ja­va­nja. Os­ni­vač or­ga­ni­za­ci­je za za­šti­tu ugro­že­nih vr­sta Fre­edom Con­ser­va­ti­on i so­ko­lar Jacqu­es-Oli­vi­er Tra­vers (47), ko­ji je obu­čio Vic­to­ra, ka­že da su al­p­ski gle­če­ri iz­gu­bi­li 50 pos­to svo­je ma­se u od­no­su na za­bi­lje­že­ne naj­vi­še broj­ke. – Zna­li smo da se to­pe, ali ne i da se to do­ga­đa ta­ko br­zo. Do­is­ta je ne­vje­ro­jat­no – re­kao je Tra­vers za The Ti­mes.Vic­tor je le­tio oprem­ljen ka­me­rom ko­ja sni­ma u 360 stup­nje­va i GPS-om, što ga je do­nek­le us­po­ri­lo.

– To je kao da sta­vi­te pe­ri­li­cu rub­lja na krov auto­mo­bi­la. Ne ide­te ta­ko br­zo i tro­ši­te vi­še ener­gi­je – ka­že Tra­vers.Vic­tor je pr­vot­no tre­bao ima­ti op­sež­ni­ju mi­si­ju, to jest tre­bao je kre­nu­ti u če­t­vr­tak sa švi­car­ske pla­ni­ne Piz Cor­vat­s­ch pa le­tje­ti kroz Nje­mač­ku, Aus­tri­ju i Ita­li­ju pri­je za­vr­šet­ka mi­si­je u Fran­cu­skoj u po­ne­dje­ljak. Me­đu­tim, ti su pla­no­vi pro­pa­li zbog lo­šeg vre­me­na pra­će­nog vje­tro­vi­ma od 70 ki­lo­me­ta­ra na sat prog­no­zi­ra­nog za idu­ća dva tjed­na. Zak­la­da “Or­lo­va kri­la” sto­ga je or­ga­ni­zi­ra­la sa­mo let u Cha­mo­nixu, no i to je bi­lo do­volj­no za spek­ta­ku­lar­ne pri­zo­re ko­ji bi mo­gli po­di­ći svi­jest o glo­bal­nom za­gri­ja­va­nju.

Vic­to­ru ovo ni­je pr­vi za­da­tak ko­ji je pri­vu­kao ve­li­ko za­ni­ma­nje jav­nos­ti. Nje­go­vi le­to­vi iz­nad Pa­ri­za te s naj­vi­še zgra­de na svi­je­tu Burj Kha­li­fe u Du­ba­iju pri­ku­pi­li su mi­li­ju­ne pre­gle­da pa je oprav­da­no oče­ki­va­ti da će nje­gov no­vi let ima­ti po­zi­ti­van uči­nak na širenje gla­sa o ne­ga­tiv­nim pro­mje­na­ma. VIC­TOR je orao šte­ka­vac. Ri­ječ je o naj­ve­ćim or­lo­vi­ma u Eu­ro­pi, a spa­da­ju u ugro­že­nu vr­stu. Gni­jez­di se na po­dru­čju Lonj­skog po­lja Tra­vers ka­že da je ti­je­kom svo­jih pu­to­va­nja dok su tra­ja­le pri­pre­me za mi­si­ju i sam svje­do­čio ota­pa­nju gle­če­ra, po­put jed­nog u Nje­mač­koj kod ko­jeg je, u od­no­su na proš­lu go­di­nu, pri­mi­je­tio znat­nu pro­mje­nu na­go­re ko­ja ga je za­bri­nu­la. U is­to vri­je­me ta­li­jan­ske vlas­ti mu­če mu­ku s ve­li­kim gle­če­rom bli­zu Mont Blan­ca ko­ji je na ru­bu ko­lap­sa. Di­rek­tor Fre­edom Con­ser­va­ti­ona Ro­nald Men­zel re­kao je da je, s ob­zi­rom na br­zi­nu za­gri­ja­va­nja pla­ne­ta, pre­kas­no za spas al­p­skih gle­če­ra, ali da ni­je pre­kas­no za bor­bu pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na u ši­rem smis­lu.

– Na­da­mo se da će lju­di vi­dje­ti pri­ro­du iz pot­pu­no dru­ge per­s­pek­ti­ve i shva­ti­ti da tre­ba uči­ni­ti ne­što ka­ko bi se oču­va­la – re­kao je Men­zel.U ovoj pri­či ni­su ugro­že­ni sa­mo gle­če­ri. Na­ime, or­lo­vi šte­kav­ci ili bje­lo­re­pa­ni (la­tin­ski Ha­li­aeetus al­bi­cil­la), u ko­je spa­da i Vic­tor, ugro­že­na su vr­sta i za­ko­nom su za­šti­će­ni. Ri­ječ je o naj­ve­ćem or­lu u Eu­ro­pi i naj­ve­ćem gra­be­ž­ljiv­cu me­đu or­lo­vi­ma, a oko 15 pos­to nje­go­ve po­pu­la­ci­je gni­jez­di se na po­dru­čju na­šeg Lonj­skog po­lja. Ima ras­pon kri­la od 2 pa do čak 2,5 me­ta­ra, du­ži­na ti­je­la do re­pa iz­no­si mu iz­me­đu 70 i 90 cm, no re­la­tiv­no je la­gan, u pro­sje­ku te­ži šest ki­lo­gra­ma. Hra­ni se uglav­nom ri­ba­ma, pti­ca­ma mo­čva­ri­ca­ma kao što su pat­ke, gnjur­ci i čap­lje, ma­njim si­sav­ci­ma, kor­nja­ča­ma i zmi­ja­ma.

Zna­li smo da se le­de­nja­ci to­pe, ali ni­smo zna­li da se to do­ga­đa ta­ko br­zo. To je do­is­ta ne­vje­ro­jat­no, ka­že so­ko­lar Tra­vers

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.