Vrh SDP-a od svo­jih euro­zas­tup­ni­ka tra­ži da gla­sa­ju pro­tiv Eu­rop­ske ko­mi­si­je

Pri­ti­sak s Ible­ro­va tr­ga

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna strana - BERNARD KARAKAŠ

Ula­skom tur­ske voj­ske u Si­ri­ju po­če­la je naj­pr­lja­vi­ja fa­za iona­ko pr­lja­vog ra­ta ko­ji u ovoj zem­lji bjes­ni go­di­na­ma, fa­za u ko­joj se Zapad sa­da rje­ša­va do­sa­daš­njih sa­vez­ni­ka ko­ji mu pak ne od­go­va­ra­ju na bu­du­ćoj ge­opo­li­tič­koj kar­ti Bli­skog is­to­ka. Glav­ni su cilj tur­ske in­ter­ven­ci­je na sje­ve­ru Si­ri­je Kur­di, če­tr­de­se­to­mi­li­jun­ski na­rod bez dr­ža­ve ko­ji je ti­je­kom ra­ta pro­tiv ISIL-a iz­nio naj­ve­ći te­ret na sa­mom te­re­nu. Dok su ru­ski i ame­rič­ki zra­ko­plo­vi bom­bar­di­ra­li is­la­mis­te, Kur­di su bi­li ključ­na sna­ga na te­re­nu ko­ja je, na kra­ju kra­je­va, bi­la od­luč­ni ele­ment sla­ma­nja is­la­mis­ta i nji­ho­ve te­ro­ris­tič­ke dr­ža­ve. Sve to vri­je­me Kur­di su bi­li uvje­re­ni ka­ko će na te­me­lju zas­lu­ga od svo­jih ve­li­kih pri­ja­te­lja sa Za­pa­da do­bi­ti pra­vo da os­nu­ju vlas­ti­tu dr­ža­vu na is­to­ku Si­ri­je. Sve su ove na­de pod­gri­ja­va­ne dok su Kur­di Za­pa­du bi­li potrebni.

ZAPAD SE SA­DA NE­ĆE ZA­UZE­TI ZA KURDE KO­JI SU KRVARILI NA TE­RE­NU

No, proš­lo je vri­je­me tap­ša­nja po ra­me­ni­ma, ISIL-a vi­še ne­ma, Assa­do­va vlast je uč­vr­š­će­na i pro­tiv služ­be­nog Da­ma­ska Kur­di za Zapad ne­ma­ju upo­rab­nu vri­jed­nost. I sa­da se do­ga­đa is­to ono što se pri­je de­se­tak go­di­na do­ga­đa­lo s pre­vo­di­te­lji­ma u Af­ga­nis­ta­nu pri pov­la­če­nju ame­rič­kih tru­pa ko­ji su os­tav­lje­ni na cje­di­lu. Is­to ono što se do­go­di­lo sa “SAD-u pri­ja­telj­skim sna­ga­ma” u Vi­jet­na­mu na­kon pa­da Sa­igo­na. Os­tav­lje­ni su na te­re­nu kao ko­la­te­ral­na žrtva.

Is­ta sud­bi­na sa­da oči­to če­ka i Kurde.

Na­rav­no, Zapad pro­s­vje­du­je i po­ma­lo na­ri­če nad tur­skom in­ter­ven­ci­jom u Si­ri­ji i uni­šte­njem svih sno­va o kur­d­skoj dr­ža­vi, ali i fi­zič­kim uni­šte­njem di­je­la Kur­da. No to je sa­mo for­mal­nost, pred­sta­va za jav­nost jer ni jed­nim pr­stom ne­će se za­uze­ti za Kurde, ko­ji su do­ne­dav­no pro­vo­di­li sva­ki zah­tjev Za­pa­da i krvarili na te­re­nu. Jer re­al­na po­li­ti­ka Za­pa­da sa­da ima iz­bor – pre­šut­no po­dr­ža­ti Tur­sku, svog bit­nog sa­vez­ni­ka u NATO-u, ali i bit­nog tr­go­vin­skog i stra­te­škog sa­vez­ni­ka, ili po­dr­ža­ti Kurde ko­ji sa­da vi­še ni­ko­me ne tre­ba­ju. I iz­bor je pri­lič­no ja­san jer ov­dje se igra po for­mu­li – ako ne­ko­ga vi­še ne tre­baš, da­ješ mu no­gom u straž­nji­cu ma ko­li­ko

• te do sa­da za­du­žio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.