SDP tra­ži od svo­jih zas­tup­ni­ka u Eu­rop­skom par­la­men­tu da zbog Šu­ice gla­su­ju pro­tiv ci­je­le Ko­mi­si­je

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go // Za­greb

SDP-ovi zas­tup­ni­ci u Eu­rop­skom par­la­men­tu pod ve­li­kim su pri­ti­skom vr­ha stran­ke u Zagrebu i svo­jih ko­le­ga zas­tup­ni­ka iz Sa­bo­ra ko­ji od njih traže da, zbog sum­nji u po­ri­jek­lo imo­vi­ne Du­brav­ke Šu­ice (HDZ), gla­su­ju pro­tiv ci­je­log no­vog sa­zi­va Eu­rop­ske ko­mi­si­je na ple­nar­noj sjed­ni­ci Europ­skog par­la­men­ta 23. lis­to­pa­da. Pod pri­ti­skom su jer sa­mi SDP-ovi europarlam­entarci, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, ne mis­le da je to do­bra ide­ja s ob­zi­rom na to da pred­lo­že­na Ko­mi­si­ja ima naj­vi­še europ­skih povjerenik­a upra­vo iz nji­ho­ve po­li­tič­ke obi­te­lji, so­ci­ja­lis­ta i de­mo­kra­ta, pa bi SDP-ov­ci gla­so­va­njem pro­tiv ci­je­le Ko­mi­si­je bi­li i pro­tiv 10 svo­jih ko­le­ga. Tak­vo svr­sta­va­nje pro­tiv mo­glo bi uma­nji­ti zna­čaj ko­ji SDP-ov­ci ima­ju u klu­bu zas­tup­ni­ka so­ci­ja­lis­ta i de­mo­kra­ta u EP-u baš u tre­nut­ku kad je SDP-ov­ci­ma kre­nu­lo u bor­bi za bo­lju vid­lji­vost: Bi­lja­na Bor­zan ne­dav­no je, na­ime, pos­ta­la pot­pred­sjed­ni­ca europ­skih so­ci­ja­lis­ta za­du­že­na za eko­no­mi­ju. Pro­tiv­lje­nje ci­je­lom no­vom sa­zi­vu Ko­mi­si­je mo­glo bi za po­s­lje­di­cu ima­ti mar­gi­nal­ni­ju ulo­gu SDP-ova­ca pri ras­po­dje­li iz­vjes­ti­telj­skih duž­nos­ti za važ­ne te­me i za­kon­ske pri­jed­lo­ge.

U SDP-ovoj de­le­ga­ci­ji u EP-u, ka­ko doz­na­je­mo, prev­la­da­va stav da je kon­tra­pro­duk­tiv­no zbog Šu­ice gla­so­va­ti pro­tiv ci­je­le Ko­mi­si­je u ko­joj je naj­vi­še pred­stav­ni­ka nji­ho­ve po­li­tič­ke obi­te­lji.

– Ne­ma­mo snaj­per da po­go­di­mo sa­mo Šu­icu, ne­go gra­na­tu ko­ju mo­že­mo is­pa­li­ti na ci­je­lu gru­pu, i na 10 na­ših, a to je glu­po – pre­no­si nam je­dan iz­vor miš­lje­nje u SDP-ovu ta­bo­ru u EP-u. A u vr­hu stran­ke na Ible­ro­vu tr­gu i u Klu­bu zas­tup­ni­ka u Hr­vat­skom sa­bo­ru, ko­ji je baš ju­čer ras­prav­ljao o tom pi­ta­nju, prev­la­da­va stav da tre­ba bi­ti pro­tiv ci­je­le Ko­mi­si­je jer je SDP u unu­tar­njo­po­li­tič­koj bor­bi i že­li iz­bje­ći pi­ta­nja ka­ko to da je po­dr­žao Šu­icu. Od tro­je SDP-ovih euro­par­la­men­ta­ra­ca, Bi­lja­na Bor­zan i Fred Ma­tić su i čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva SDP-a, To­ni­no Pi­cu­la ni­je, ali iz­vo­ri bli­ski pred­sjed­ni­ku SDP-a Da­vo­ru Ber­nar­di­ću ni­su nam po­t­vr­di­li da će se o to­me otvo­ri­ti ras­pra­va na Pred­sjed­niš­tvu. Je­dan iz­vor iz SDP-ova klu­ba u Sa­bo­ru oče­ku­je, pak, da će ta te­ma ići na Pred­sjed­niš­tvo stran­ke. SDP-ov­ci su bi­li suz­dr­ža­ni kad je sa­bor­ski Od­bor za eu­rop­ske pos­lo­ve kra­jem ko­lo­vo­za gla­so­vao o no­mi­na­ci­ji Šu­ice. Ta­da je Pe­đa Gr­bin (SDP) pos­ta­vio pi­ta­nje o po­ri­jek­lu nje­zi­ne imo­vi­ne, a to je pi­ta­nje kas­ni­je buk­nu­lo i pre­tvo­ri­lo se u vru­ću po­li­tič­ku te­mu na hr­vat­skoj, prem­da ne to­li­ko i na eu­rop­skoj po­li­tič­koj sce­ni. Šu­ica je proš­la sas­lu­ša­nje pred nad­lež­nim od­bo­ri­ma EP-a, a svi europarlam­entarci u slje­de­ćem ko­ra­ku ima­ju pri­li­ku gla­so­va­ti o ci­je­lom sa­zi­vu Ko­mi­si­je pod pred­sje­da­njem nje­mač­ke pu­čan­ke Ur­su­le von der Leyen. U toj Ko­mi­si­ji de­se­te­ro je so­ci­jal­de­mo­kra­ta, de­ve­te­ro pu­ča­na, šes­te­ro li­be­ra­la i po jed­na oso­ba iz re­do­va ze­le­nih i

• kon­zer­va­ti­va­ca.

SDP-ovi EUROPARLAM­ENTARCI NE MIS­LE DA JE IDE­JA IZ ZA­GRE­BA DO­BRA I NE ŽE­LE BI­TI PRO­TIV KO­MI­SI­JE U KO­JOJ JE NAJ­VI­ŠE POVJERENIK­A IZ NJI­HO­VE OBI­TE­LJI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.