Ško­le je­su u štraj­ku, ali mo­ra­ju bi­ti otvo­re­ne i pri­mi­ti uče­ni­ke

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Ško­la­ma smo pos­la­li upu­te pre­ma ko­ji­ma je na pr­vo­me mjes­tu si­gur­nost dje­ce te pra­va i in­te­re­si uče­ni­ka, sve dru­go tre­ba us­kla­di­ti. Rav­na­te­lji su do­bi­li upu­te da vra­ta ško­le mo­ra­ju bi­ti otvo­re­na, da tre­ba osi­gu­ra­ti pri­hvat dje­ce i da se mo­ra osi­gu­ra­ti od­goj­no­obra­zov­ni ili dru­gi rad s dje­com ko­ja su u školi. Ne­ma nas­ta­ve ako su nas­tav­ni­ci u štraj­ku, ali si­gur­nost dje­ce na pr­vom je mjes­tu. Ro­di­te­lji­ma se tre­ba osi­gu­ra­ti dos­tup­nost in­for­ma­ci­ja, na web stra­ni­ci ško­le mo­ra­ju se objaviti upu­te kao i ma­il za upi­te roditelja i uče­ni­ka. Mo­li­mo ro­di­te­lje i uče­ni­ke da pra­te upu­te i in­for­ma­ci­je, a rav­na­te­lje, ko­ji su to i obvez­ni, da ih promp­t­no objav­lju­ju na stra­ni­ca­ma ško­le – ka­za­la Div­jak.

Ka­ko doz­na­je­mo, štrajk će bi­ti “cir­ku­lar­ni”, što zna­či da je su­tra ma­sov­ni u svim ško­la­ma, a po­tom će štraj­ka­ti par­ci­jal­no po žu­pa­ni­ja­ma, o če­mu će se sin­di­ka­ti do­go­vo­ri­ti su­tra.

– Pri­ti­sak će bi­ti odr­ža­van ko­li­ko god du­go mo­že­mo, ko­li­ko du­go na­ši lju­di to že­le, dok Vla­da ne pro­mi­je­ni ured­bu o ko­efi­ci­jen­ti­ma. Na po­te­zu je Vla­da – ka­zao

je Bra­ni­mir Mi­ha­li­nec.

SINDIKALIS­TI Sa­nja Šprem i Bra­ni­mir Mi­ha­li­nec naj­av­lju­ju štraj­ko­ve sve dok Vla­da ne pro­mi­je­ni ured­bu o ko­efi­ci­jen­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.