Na­da za obi­telj nes­ta­log ka­pe­ta­na

Pre­ko sa­te­li­ta na Atlan­ti­ku uoče­na splav

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna strana - San­dra Velj­ko­vić

– Ne da bi to bio naj­ljep­ši dar za rođendan na­šeg si­na, ne­go naj­ljep­ši dar uop­će – uz­bu­đe­na je ju­čer bi­la su­pru­ga hr­vat­skog ka­pe­ta­na Di­ne Mi­ški­ća, Ma­ri­ja­na Ke­džo Mi­škić. Nji­ho­vu si­nu upra­vo je ju­čer bio 12. rođendan, na dan kad se po­ja­vi­la no­va na­da u pro­na­la­že­nje nje­go­va oca. Na sa­te­lit­skim snim­ka­ma Atlant­skog oce­ana uoče­na je splav za spa­ša­va­nje. Slje­de­ći ko­rak bi­lo je to da su svi bro­do­vi uklju­če­ni u po­tra­gu za nes­ta­lim po­mor­ci­ma s bro­da “Bourbon Rho­de”, kre­nu­li pre­ma uoče­nom plo­vi­lu.

Još se če­ka­ju sve in­for­ma­ci­je

In­for­ma­ci­ju o spla­vi ot­krio je Ne­ven Mel­van iz Sin­di­ka­ta po­mo­ra­ca, do­da­ju­ći da je to in­for­ma­ci­ja iz po­uz­da­nih i pro­vje­re­nih iz­vo­ra. O uda­lje­nos­ti­ma i o to­me ko­li­ko je bro­do­vi­ma po­treb­no da do­đu na to mjes­to te­ško je bi­lo go­vo­ri­ti jer se sa­te­lit­ske sli­ke pri­ma­ju s od­ma­kom od dva sa­ta. Do za­klju­če­nja ovog bro­ja ni­je bi­lo in­for­ma­ci­ja o to­me je­su li bro­do­vi sti­gli do spla­vi.

– Mo­ra­mo bi­ti strp­lji­vi – ka­za­la je Ma­ri­ja­na.

No obi­telj i pri­ja­te­lji i da­lje po­du­zi­ma­ju sve što mo­gu. Ju­čer je Ma­ri­ja­na upu­ti­la otvo­re­no pi­smo fran­cu­skom mi­nis­tru vanj­skih pos­lo­va Je­an-Yve­su Le Dri­anu.

“Kao su­pru­ga jed­nog od se­dam po­mo­ra­ca, obra­ćam vam se otvo­re­nim ape­lom i mol­bom da po­duz­me­te sve što mo­že­te ka­ko bi se po­tra­ga za po­sa­dom pod rav­na­njem Re­pu­bli­ke Fran­cu­ske nas­ta­vi­la do pro­na­la­že­nja tih sed­me­ro lju­di – oče­va, mu­že­va, bra­će i si­no­va za či­je se ži­vo­te da­ni­ma mo­le ne sa­mo obi­te­lji, već ti­su­će i ti­su­će gra­đa­na, lju­di do­brog sr­ca ko­ji su­osje­ća­ju s na­ma i na­šom ne­sre­ćom”, ka­že se u pi­smu i nas­tav­lja: “Po­tra­ga za po­sa­dom za­us­tav­lje­na je sa­mo se­dam da­na od po­čet­ka; us­pr­kos to­mu što svi čla­no­vi po­sa­de ni­su pro­na­đe­ni i iz­ja­va­ma mor­na­ra ko­ji su po­s­vje­do­či­li da su sve če­ti­ri spla­vi us­pješ­no ‘lan­si­ra­ne’ te da se po­sa­da ukr­ca­la na njih. Na­kon tri da­na oča­ja, po­ja­vi­la se no­va na­da. Po­tra­ga je nas­tav­lje­na, a uoče­ne su i sig­nal­ne ra­ke­te – do­kaz ži­vo­ta na­ših vo­lje­nih ko­ji da­ni­ma plu­ta­ju Atlan­ti­kom!

“Ovi­me vas mo­lim kao že­na, su­pru­ga i maj­ka dje­te­ta ko­je da­nas, na svoj 12. rođendan, že­li sa­mo da mu se otac vra­ti: Ne­moj­te po­nov­no odus­ta­ti od njih! Pre­ki­dom po­tra­ge već su iz­gub­lje­na dra­go­cje­na tri da­na, a pro­tok vre­me­na im ne ide u pri­log. Mo­lim vas u svo­je ime, u ime Di­ni­ne maj­ke, ci­je­le obi­te­lji, te u ime šest obi­te­lji ko­je stre­pe – ne­ka Fran­cu­ska po­ka­že ve­li­ko sr­ce, hu­ma­nost i bri­gu za ma­log čo­vje­ka. Mo­lim vas, nas­ta­vi­te po­tra­gu i vra­ti­te ih ku­ća­ma – jer mi to ne mo­že­mo. Sve što mo­že­mo jest po­nu­di­ti sim­bo­lič­nu fi­nan­cij­sku na­dok­na­du. Po­kre­nu­li smo kam­pa­nju te je pri­kup­lje­no go­to­vo 50.000 eu­ra. Sprem­ni smo sva­ki cent upla­ti­ti za tro­ško­ve fran­cu­skih sna­ga uklju­če­nih u po­tra­gu, sa­mo da se­dam ži­vo­ta ne os­ta­ne pre­pu­šte­no na mi­lost i ne­mi­lost oce­anu”, ka­že su­pru­ga Di­ne Mi­ški­ća.

Za­jed­nič­ka di­plo­mat­ska no­ta

Is­to­dob­no, po­ja­vi­la se in­for­ma­ci­ja da su fran­cu­ski duž­nos­ni­ci za­tra­ži­li hi­tan sas­ta­nak s hr­vat­skim di­plo­ma­ti­ma. No te­ško je go­vo­ri­ti o hit­nom sas­tan­ku, ka­žu nam iz MVEP-a, bu­du­ći da se hr­vat­ski di­plo­ma­ti u Pa­ri­zu sva­ki dan, nekada i vi­še pu­ta, sas­ta­ju s fran­cu­skim duž­nos­ni­ci­ma. I da­lje je državni vrh uklju­čen u sva do­ga­đa­nja, a us­pje­li su “ani­mi­ra­ti” i Ukra­jin­ce. Mi­nis­tri vanj­skih pos­lo­va Gor­dan Gr­lić Rad­man i nje­gov ukra­jin­ski ko­le­ga po­nov­no su raz­go­va­ra­li i pos­la­li za­jed­nič­ku di­plo­mat­sku no­tu Fran­cu­skoj da

nas­ta­vi po­tra­gu.

SU­PRUŽ­NI­CI DI­NO I MA­RI­JA­NA Ma­ri­ja­na Mi­škić upu­ti­la je otvo­re­no pi­smo fran­cu­skom mi­nis­tru vanj­skih pos­lo­va Je­an-Yve­su Le Dri­anu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.