Ne­do­pus­ti­vo je da glav­ni državni in­s­pek­tor vo­di iz­bor­ni sto­žer

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U nor­mal­no ure­đe­noj i de­mo­krat­skoj dr­ža­vi glav­ni državni in­s­pek­tor ni­ka­ko ne mo­že is­to­dob­no bi­ti i vo­di­telj iz­bor­nog sto­že­ra stra­nač­ke predsjedni­čke kan­di­dat­ki­nje, oci­je­nio je ju­čer Pe­đa Gr­bin (SDP) kri­ti­zi­ra­ju­ći naj­a­ve da bi An­dri­ja Mi­ku­lić (HDZ) tre­bao Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić vo­di­ti iz­bor­ni sto­žer u Zagrebu.

– Za­mis­li­te jed­nu si­tu­aci­ju ko­ja se kod nas do­ga­đa, da kao po­du­zet­nik pri­ma­te vo­di­te­lja iz­bor­nog sto­že­ra za Grad Za­greb HDZ-ove kan­di­dat­ki­nje za pred­sjed­ni­cu, i na tom raz­go­vo­ru vo­di­telj iz­bor­nog sto­že­ra vas pi­ta že­li­te li upla­ti­ti do­na­ci­ju za pred­sjed­ni­cu RH, a ako ka­že­te da ne že­li­te, on vam ka­že: “A že­li­te li on­da in­s­pek­ci­ju u slje­de­ćih ne­ko­li­ko da­na?”. U nor­mal­noj zem­lji bi se to­me svi ču­di­li, ali u Hr­vat­skoj pod HD­Zo­vom vlaš­ću ne – ču­di se Gr­bin. To ni­je nor­mal­no, od­nos­no to je

• ne­do­pus­ti­vo, po­ru­ču­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.