Zdrav­s­tvo je žr­tvo­va­no zbog po­li­tič­kih iga­ra

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Doš­lo je vri­je­me da na­po­kon ka­že­mo dos­ta Mi­la­nu Ku­jun­dži­ću, po­ru­či­li su ju­čer iz Mosta us­t­vr­div­ši ka­ko se sa­mo go­mi­la­ju raz­lo­zi za opo­ziv mi­nis­tra zdrav­s­tva. Zdrav­s­tvo je, tvr­de, žr­tvo­va­no zbog po­li­tič­kih iga­ra i sta­bil­nos­ti unu­tar HDZ-a, a zbog ne­ra­da mi­nis­tra Ku­jun­dži­ća pri­je­ti mu ko­laps ko­ji ne­će mo­ći ri­je­ši­ti idu­ćih ne­ko­li­ko vla­da. Čel­nik Mosta Bo­žo Pe­trov ta­ko je pod­sje­tio da je proš­lo go­to­vo 80 da­na od nji­ho­va pod­no­še­nja zah­tje­va za opo­ziv mi­nis­tra, iako je pro­pi­sa­ni rok za ras­pra­vu unu­tar 30 da­na. Bran­ko Ba­čić (HDZ) pak uz­vra­ća da se po­štu­ju svi ro­ko­vi te da je ras­pra­va o opo­zi­vu Ku­jun­dži­ća pla­ni­ra­na za idu­ći tje­dan. Priznaje da u zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu ni­je sve ona­ko ka­ko bi u Vla­di htje­li, ali je či­nje­ni­ca, tvr­di, da su pro­ve­de­ne broj­ne mje­re ko­ji­ma se nas­to­ji

• po­bolj­ša­ti sta­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.