Gra­de se i če­ti­ri tu­ne­la, tri mosta i dva vi­ja­duk­ta

Pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri za grad­nju 30 ki­lo­me­ta­ra pris­tup­nih ces­ta Pe­lje­škom mos­tu

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Josip Bo­hu­tin­ski //

Pred­sjed­nik upra­ve Hr­vat­skih ces­ta Josip Ško­rić pot­pi­sao je ju­čer s di­rek­to­rom Stra­ba­ga Velj­kom Ni­že­ti­ćem i pred­sjed­ni­kom upra­ve Avaxa Chris­to­som Io­an­no­uom ugo­vo­re za grad­nju pris­tup­nih ces­ta Pe­lje­škom mos­tu. Stra­bag će za 478,3 milijuna ku­na gra­di­ti di­oni­cu Du­bo­ka – Spa­ra­go­vi­ći, a Avax za 511,5 milijuna ku­na ston­sku obi­laz­ni­cu i pod­di­oni­ce Spa­ra­go­vi­ći – Pra­prat­no i Pra­prat­no – Do­li.

Naj­važ­ni­ji pro­jekt ge­ne­ra­ci­je

Ugo­vo­ri su sve­ča­no pot­pi­sa­ni u Ban­skim dvo­ri­ma, a tom su či­nu pri­sus­tvo­va­li i pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić te mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić. Ško­rić je me­đu os­ta­lim ka­zao da je ces­tov­no po­ve­zi­va­nje s Juž­nom Dal­ma­ci­jom naj­važ­ni­ji pro­met­ni in­fras­truk­tur­ni pro­jekt na­še ge­ne­ra­ci­je. Na­po­me­nuo je da je ukup­ni iz­nos inves­ti­ci­ja u Pe­lje­ški most i pris­tup­ne ces­te 3,1 mi­li­jar­da ku­na. Pre­mi­jer Plen­ko­vić je pak po­zvao iz­vo­đa­če ra­do­va da ces­te iz­gra­de što pri­je i pri to­me je dao za­da­tak Ško­ri­ću da to ta­ko i bu­de. A Stra­bag za svo­ju di­oni­cu ima rok iz­grad­nje 33 mje­se­ca od da­na uvo­đe­nja u po­sao dok Gr­ci svoj dio mo­ra­ju izgraditi za naj­vi­še 28 mje­se­ci.

Di­oni­ca Du­bo­ka – Spa­ra­go­vi­ći du­ga je 12 ki­lo­me­ta­ra, a na njoj su i broj­ni objek­ti. Ta­ko je po­treb­no izgraditi i dva tu­ne­la (Ka­me­ni­ca – 499 me­ta­ra i De­be­li Bri­jeg – 2467 me­ta­ra). Na toj je di­oni­ci i vi­ja­dukt milijuna ku­na vri­je­dan je ugo­vor ko­ji je pot­pi­sao Stra­bag za grad­nju di­oni­ce Du­bo­ka – Spa­ra­go­vi­ći milijuna ku­na vri­je­dan je ugo­vor ko­ji je pot­pi­sao Avax za grad­nju ston­ske obi­laz­ni­ce i pod­di­oni­ca Spa­ra­go­vi­ći – Pra­prat­no i Pra­prat­no – Do­li Do­li dug 156 me­ta­ra te mos­to­vi Du­ma­nja Ja­ru­ga I i II du­gi 488 od­nos­no 80 me­ta­ra. Us­to po­treb­no je izgraditi i je­dan po­dvož­njak te po dva čvo­ri­šta i pra­te­ća us­luž­na objek­ta. Avax mo­ra izgraditi 18 ki­lo­me­ta­ra ces­ta te dva tu­ne­la (Pa­la­ko­vi­ca – 1242 me­ta­ra i Su­pa­va – 1290 me­ta­ra), most Ston (485 me­ta­ra), vi­ja­dukt Pra­prat­no (206 me­ta­ra) te po je­dan čvor i pra­te­ći us­luž­ni objekt. Na­tje­ča­je za pris­tup­ne ces­te obi­lje­ži­le su broj­ne žal­be zbog če­ga su oni tra­ja­li 19, od­nos­no 10 mje­se­ci. But­ko­vić je ka­zao da oče­ku­je da ne­će bi­ti ve­li­kih pro­ble­ma u grad­nji ces­ta.

Izvo­đa­či sprem­ni

Po­ru­čio je i da se ne­će do­go­di­ti da most bu­de go­tov pu­no pri­je ne­go pris­tup­ne ces­te. On vje­ru­je da će sve bi­ti go­to­vo u ovoj fi­nan­cij­skoj per­s­pek­ti­vi jer europ­ski no­vac za ovaj pro­jekt mo­ra­mo po­tro­ši­ti pri­je kra­ja 2023. But­ko­vić je na­gla­sio da će sve sku­pa bi­ti go­to­vo pu­no pri­je tog ro­ka.

– Ne bih se to­li­ko ti­me op­te­re­ći­vao ho­će li sve u je­dan dan bi­ti go­to­vo. To je kod ova­ko slo­že­nih pro­je­ka­ta ja­ko te­ško pre­dvi­dje­ti – po­ru­čio je But­ko­vić. Izvo­đa­či ima­ju rok za uvo­đe­nje u po­sao 70 da­na od pot­pi­sa ugo­vo­ra i dos­ta­ve ban­kar­ske ga­ran­ci­je, no oni već sad kre­ću s pri­prem­nim radovima. Ta­ko je Io­an­nou ka­zao da će Avax svoj dio za­vr­ši­ti na vri­je­me i kva­li­tet­no te da su od­mah sprem­ni kre­nu­ti s radovima. Ni­že­tić je naj­a­vio da će Stra­bag od po­ne­djelj­ka os­no­va­ti pri­vre­me­ni ured na gra­di­li­štu te pri­kup­lja­ju ope­ra­ti­vu i da vr­lo sko­ro po­či­nju

s radovima.

UGO­VO­RE su pot­pi­sa­li pred­sjed­nik upra­ve Hr­vat­skih ces­ta Josip Ško­rić, di­rek­tor Stra­ba­ga Velj­ko Ni­že­tić i pred­sjed­nik upra­ve Avaxa Chris­tos Io­an­nou

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.