Pred­nost su nam do­bre ces­te i ni­ska in­fla­ci­ja, pro­blem prav­na ne­si­gur­nost

Hr­vat­ska sko­či­la na ljes­tvi­ci glo­bal­ne kon­ku­ren­tos­ti , ali i da­lje ka­ska­mo zbog op­te­re­će­nos­ti pro­pi­si­ma, te­škog za­poš­lja­va­nja stra­ne rad­ne sna­ge...

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić // Za­greb

Ni­ska in­fla­ci­ja, vi­sok stu­panj elek­tri­fi­ka­ci­je, do­bre ces­te, go­to­vo ne­pos­to­je­će tr­go­vin­ske ba­ri­je­re naj­ve­će su pred­nos­ti Hr­vat­ske u od­no­su na pre­os­ta­lih 140 dr­ža­va ko­je su uklju­če­ne u iz­ra­čun glo­bal­ne kon­ku­rent­nos­ti. Ko­nač­no se do­go­di­lo i to da je na toj ljes­tvi­cu Hr­vat­ska na­pre­do­va­la za pet mjes­ta u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je te se po­zi­ci­oni­ra­la na 63. mjes­tu, sti­ješ­nje­na iz­me­đu Kos­ta­ri­ke i Fi­li­pi­na.

Naj­lo­ši­ji u EU EU re­zul­ti­ra­li su ve­ćom kon­ku­rent­noš­ću Hr­vat­ske. Vje­ru­jem da će ovo bi­ti po­ti­caj na­šem druš­tvu u cje­li­ni za dalj­nji ra­zvoj struk­tur­nih pro­mje­na i po­bolj­ša­nje re­gu­la­tor­nih ok­vi­ra i ta­ko pri­do­ni­je­ti bo­ljit­ku gra­đa­na Hr­vat­ske – iz­ja­vio je pred­sjed­nik Na­ci­onal­nog vi­je­ća za kon­ku­rent­nost Ivi­ca Mu­dri­nić.

Naj­ve­ći skok, i to za 63 mjes­ta, uči­njen je u po­dru­čju ma­kro­eko­nom­ske sta­bil­nos­ti (43), a po­bolj­ša­nja su i u po­dru­čju in­fras­truk­tu­re (32.), zdrav­lja (47.) i tr­ži­šta ra­da (94.). Pad je uočen u po­dru­čju ins­ti­tu­ci­ja, (77.), pri­mje­ne ICT-a (60.), vje­šti­na (69.), tr­ži­šta pro­izvo­da (86.), fi­nan­cij­skog sus­ta­va (63.), pos­lov­ne di­na­mi­ke (101.) te ka­pa­ci­te­ta za inovacije (73.). Naj­kon­ku­rent­ni­ja zem­lja svi­je­ta ove je go­di­ne Sin­ga­pur, a sli­je­de SAD, Hong Kong, Ni­zo­zem­ska, Švi­car­ska, Ja­pan, Nje­mač­ka Šved­ska, Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo i Dan­ska. Sta­njem me­đu tran­zi­cij­skim zem­lja­ma ba­vio se, na po­ti­caj Er­ste banke, i bri­tan­ski Ins­ti­tut Le­ga­tum ko­ji u ovaj tje­dan objav­lje­nom iz­vje­šta­ju ni­je uočio na­pre­do­va­nje Hr­vat­ske u od­no­su na pret­hod­ne tri go­di­ne, ali nas je ipak u svom in­dek­su bla­gos­ta­nja smjes­tio na vi­šu po­zi­ci­ju – 43. od 149 mjes­ta – u od­no­su na ljes­tvi­cu kon­ku­rent­nos­ti.

Ci­je­ne utros­tru­če­ne

– Na­še no­vo iz­vješ­će po­ka­zu­je ne­vje­ro­ja­tan po­rast pros­pe­ri­te­ta ko­ji je za­bi­lje­žen u sre­diš­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi u po­s­ljed­nja tri de­set­lje­ća. Regija je na ras­križ­ju, ali glo­bal­na di­gi­tal­na re­vo­lu­ci­ja pru­ža zna­čaj­ne mo­guć­nos­ti i pos­to­je mno­ge mo­guć­nos­ti ko­je vla­de, ins­ti­tu­ci­je i pri­vat­ni sek­tor mo­gu za­jed­no uči­ni­ti ka­ko bi svi gra­đa­ni mo­gli na­pre­do­va­ti i os­tva­ri­ti svoj pu­ni po­ten­ci­jal, ka­zao je au­tor iz­vješ­ća dr. Step­hen Bri­en, di­rek­tor po­li­ti­ke u Ins­ti­tu­tu Le­ga­tum. Iz­vje­štaj o kon­ku­rent­nos­ti, na­ža­lost, po­ka­zu­je da Hr­vat­ska na po­dru­čju in­for­ma­ti­za­ci­je i di­gi­ta­li­za­ci­je na­za­du­je. Bri­en ve­li da eko­nom­ski rast u zem­lja­ma iza ne­ka­daš­nje že­ljez­ne za­vje­se ni­je uvi­jek pre­tvo­ren u vi­so­ku kva­li­te­tu ži­vo­ta. Tro­ško­vi su ras­li vi­še od do­hot­ka, a sa­mo 15 pos­to gra­đa­na re­gi­je smatra da mo­gu ugod­no ži­vje­ti sa svo­jim pri­ma­nji­ma. Na pri­mjer, ci­je­ne ro­be i us­lu­ga od 2000. utros­tru­če­ne su u Ru­munj­skoj, udvos­tru­če­ne u Ma­đar­skoj, a u Hr­vat­skoj su bi­le vi­še 50 pos­to. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da pe­ti­na naj­si­ro­maš­ni­jih ne­ma od­go­va­ra­ju­ću zdrav­s­tve­nu za­šti­tu, a na ope­ra­ci­je se če­ka šest pu­ta du­lje ne­go u zem­lja­ma OECD-a. Kad je ri­ječ o ula­ga­nju u obra­zo­va­nje, od­ska­če Br­no ko­je is­tra­ži­va­či Le­ga­tu­ma na­zi­va­ju če­lič­nom si­li­cij­skom

• do­li­nom.

BU­DUĆ­NOST JE VE­ZA­NA uz di­gi­tal­nu re­vo­lu­ci­ju, no Hr­vat­ska na po­dru­čju in­for­ma­ti­za­ci­je i di­gi­ta­li­za­ci­je na­za­du­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.