“Da ni­je bi­lo čas­nih ses­ta­ra, da­nas ne bih bio živ”

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Spus­ti­la se niz pro­zor po “uže­tu” od plah­ti ko­je su is­ple­le čas­ne ses­tre. Mla­da Ži­dov­ka na le­đi­ma je no­si­la tek ro­đe­nog si­na. Za to vri­je­me stra­žar je sta­jao is­pred vra­ta nje­zi­ne so­be u KBC-u “Ses­tre mi­lo­srd­ni­ce” s na­red­bom da ro­di­lju dva da­na od po­ro­da pre­ba­ci u lo­gor. Bi­lo je to u stu­de­nom 1941. Dje­ča­ka ko­ji se ta­da ro­dio i nje­go­vu maj­ku Zla­tu čas­ne ses­tre mi­lo­srd­ni­ce, ko­je su u to vri­je­me bi­le vlas­ni­ce bol­ni­ce u Vi­no­grad­skoj, sa­kri­le su u svoj sa­mos­tan u Fran­ko­pan­skoj uli­ci. Da­nas Mi­ro Ro­ma­no, dje­čak iz ove pri­če, ži­vi u Iz­ra­elu kao umi­rov­lje­nik, a že­le­ći im za­hva­li­ti, ju­čer se na­kon to­li­ko vre­me­na vra­tio u Za­greb, u pros­to­ri­je sa­mos­ta­na gdje su ga skri­va­le, i sa so­bom je do­nio – plah­tu sa za­hva­lom na he­brej­skom.

– Maj­ku su ubr­zo ipak odve­li u lo­gor. Pre­sre­li su je na uli­ci, ni­je ima­la do­ku­men­te i pre­ve­ze­na je u Lo­bor­grad. Ta­mo je ra­di­la kao kro­ja­či­ca, a ja sam bio uz nju. Na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci us­pje­la je po­bje­ći i stric je na­pra­vio pro­pus­ni­cu za Split, no ta­mo su je uhva­ti­li Ta­li­ja­ni i pos­la­li u dru­gi lo­gor, u Ve­lu Lu­ku. Kas­ni­je je pre­ba­če­na u San­ta Cro­ce u Ba­ri­ju i ta­mo je os­ta­la do 1945. – go­vo­ri Mi­ro Ro­ma­no. Nje­go­va maj­ka ci­je­lo to vri­je­me ni­je zna­la što se do­go­di­lo s nje­go­vim ocem, ko­ji je naj­pri­je za­vr­šio u Ja­se­nov­cu, da bi kas­ni­je us­pio po­bje­ći i pri­dru­žio se par­ti­za­ni­ma. Sa su­pru­gom se sas­tao u Tr­stu, gdje se bo­rio pot­kraj II. svjet­skog ra­ta, a ona se pak ta­mo naš­la ta­ko što je po­nov­no us­pje­la po­bje­ći. Mi­ro Ro­ma­no u biv­šoj je Ju­gos­la­vi­ji pro­veo dje­tinj­stvo i mla­dost, a ka­ko ni­je bio za­do­vo­ljan okol­nos­ti­ma i uvje­ti­ma ži­vo­ta u toj zem­lji, s 25 go­di­na oti­šao je u Iz­ra­el. Gos­po­di­na Mi­ru pro­na­šao je Mar­ko Da­non, za­gre­bač­ki po­du­zet­nik ži­dov­skog po­dri­je­tla, ko­ji je pro­na­šao do­ku­men­te ko­ji do­ka­zu­ju da je kar­di­nal Aloj­zi­je Ste­pi­nac spa­ša­vao Ži­do­ve skri­va­ju­ći ih od us­ta­ša u bol­ni­ci ses­ta­ra mi­lo­srd­ni­ca. – Bol­ni­ca je u to vri­je­me bi­la jed­na od naj­mo­der­ni­jih u Eu­ro­pi, bi­la je sa­mos­tal­na i kao tak­va ni­je pod­li­je­ga­la po­li­cij­skim pre­tra­ga­ma. U njoj je radilo vi­še od 160 ses­ta­ra – ka­za­la je po­gla­va­ri­ca ses­ta­ra

• čas­na Mi­ros­la­va Bra­di­ca.

SU­SRET Mi­ro Ro­ma­no s po­gla­va­ri­com ses­ta­ra mi­lo­srd­ni­ca Mi­ros­la­vom Bra­di­com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.