Ne­ven­ka Ju­rak još bo­les­na, Sa­na­der tra­ži pre­kid kaz­ne

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Iva­na Ja­ke­lić)

Ne­ven­ka Ju­rak i da­lje je te­ško bo­les­na i ras­prav­no nes­po­sob­na, a ka­da će i ho­će li uop­će bi­ti spo­sob­na za nas­ta­vak su­đe­nja u afe­ri Fimi media, pi­ta­nje je na ko­je me­di­cin­ski vje­šta­ci za sa­da ne­ma­ju od­go­vor. Zbog sve­ga to­ga su­đe­nje za Fimi me­di­ju na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du od­go­đe­no je do pro­sin­ca, a u tom pred­me­tu ras­pra­ve se od­ga­đa­ju od sr­p­nja 2018. Do tog tre­nut­ka u pos­tup­ku je bi­lo is­pi­ta­no vi­še od 150 svje­do­ka te je bi­lo pre­dvi­đe­no da op­tu­že­ni­ci iz­ne­su svo­je obra­ne. No Ne­ven­ka Ju­rak je ta­da za­vr­ši­la na hit­nom ki­rur­škom za­hva­tu, a nje­zi­no zdrav­s­tve­no sta­nje od ta­da do da­nas, na­ža­lost, ni­je se po­pra­vi­lo. Njoj te Ivi Sa­na­de­ru, Mla­de­nu Ba­ri­ši­ću, Rat­ku Ma­če­ku, Bran­ki Pa­vo­še­vić i HDZ-u po­nov­no se su­di, na­kon što je Vr­hov­ni sud uki­nuo osu­đu­ju­ću pre­su­du u afe­ri Fimi media. USKOK ih te­re­ti da su pu­tem Fimi me­di­je iz­vla­či­li no­vac iz dr­žav­nih po­du­ze­ća. Dio od ukup­no 70 milijuna ku­na, ko­li­ko je pre­ma op­tuž­ni­ci iz­vu­če­no iz dr­žav­nih po­du­ze­ća, Sa­na­der je koristio za osob­ne po­tre­be, a dio je pos­lu­žio za fi­nan­ci­ra­nje cr­nih fon­do­va HDZ-a. Osim Ne­ven­ke Ju­rak, zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma ima i Sa­na­der. On je 19. ruj­na ope­ri­rao ko­lje­no te se tre­nu­tač­no opo­rav­lja u Krapinskim toplicama. No is­to­vre­me­no je, ka­ko je po­t­vr­di­la nje­go­va od­vjet­ni­ca Ja­dran­ka Slo­ko­vić, za­tra­žio i pre­kid kaz­ne. Sa­na­der je pra­vo­moć­no osu­đen na šest go­di­na za­tvo­ra u afe­ri Pla­nin­ska, a kaz­nu iz­dr­ža­va u Re­me­tin­cu. Zah­tjev za pre­ki­dom kaz­ne upu­ćen je proš­li tje­dan su­cu iz­vr­še­nja kaz­ne za­tvo­ra na Žu­pa­nij­skom su­du u Ve­li­koj Go­ri­ci, a još ni­je poz­na­to ka­da će sud o nje­mu od­lu­či­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.