Lo­po­vi mu ukra­li ma­gar­ca

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da lo­po­vi sva­šta kra­du i ni­je ne­ka no­vost, no ri­jet­ko ka­da se do­ga­đa da ukra­du – ma­gar­ca. A upra­vo to do­go­di­lo se na Kr­ku. Ka­ko je pri­op­ći­la PU pri­mor­sko-go­ran­ska, o kra­đi ju je izvi­jes­tio 72-go­diš­njak, vlas­nik ma­gar­ca. Po­li­ci­ji je ka­zao da mu je pot­kraj ruj­na s par­ce­le na po­dru­čju Vr­b­ni­ka ukra­den sje­ver­no­ja­dran­ski ma­ga­rac ko­ji, pre­ma pro­cje­ni vlas­ni­ka, vri­je­di oko 6000 ku­na. Po­li­ci­ja, na­rav­no, sa­da tra­ga za lo­po­vom lju­bi­te­ljem ma­ga­ra­ca, kao i za ma­gar­cem ka­ko bi ga, ako ga

• na­đe, vra­ti­la vlas­ni­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.