Bra­le su se i ze­le­ne man­da­ri­ne, pro­izvo­đa­či traže po­moć in­s­pek­ci­je

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn

U tr­go­vač­kim su lan­ci­ma već na­ve­li­ko ak­ci­je mandarina po ci­je­ni od 6,99 ku­na, a mi u pro­sje­ku do­bi­va­mo 2,20 ku­na za ki­lo­gram. Sto­ga ni­je te­ško iz­ra­ču­na­ti tko je ove go­di­ne opet na do­bit­ku, a tko na gu­bit­ku, ka­žu opu­zen­ski pro­izvo­đa­či mandarina, ko­jih je berba pre­ma do­go­vo­ru s ot­kup­lji­va­či­ma – Ma­ri­na­dom, NTL-om, Ja­sen­skom, Fra­ga­ri­om, Se­to­vi­om, Agro Ne­re­tvom, Fi­li­pom i Fri­go Bon­sa­ijem – služ­be­no trebala početi 25. ruj­na. No ka­ko ne­ki od njih i ove go­di­ne lo­ve u mut­nom, ne­ke su plan­ta­že s po­sve ze­le­nim plo­do­vi­ma obra­ne još iz­me­đu 5. i 10. ruj­na i na si­lu do­žu­će­ne ka­ko bi što pri­je sti­gle na tr­ži­šte, pa je po­čet­na ot­kup­na ci­je­na od 3,50 do 3,60 ku­na za pr­vu kla­su po­tra­ja­la sve­ga tje­dan da­na, od ko­jih su dva bi­la kiš­na i ne­mo­gu­ća za ber­bu.

Ne­po­šte­na tr­go­vač­ka prak­sa – Pre­ra­no ubra­ne man­da­ri­ne, u što su se i sa­mi po­tro­ša­či mo­gli uvje­ri­ti, bi­le su ne­pri­rod­ne li­mun­ski žu­te bo­je i ki­se­le. No bi­le su do­volj­ne da nam tak­va ne­po­šte­na tr­go­vač­ka prak­sa i ove se­zo­ne za­gor­ča ber­bu – ka­že je­dan od pro­izvo­đa­ča (po­da­ci u re­dak­ci­ji) ko­ji je u stra­hu od obus­ta­ve ot­ku­pa že­lio os­ta­ti ano­ni­man.

– Kad je to “sme­će” doš­lo na tr­ži­šte, ci­je­na je pre­ko no­ći pa­la za 60 li­pa i nas­ta­vi­la pa­da­ti. Ci­je­na pr­ve kla­se mandarina da­nas je ta­ko 2,50 do 2,80 ku­na, dru­ge oko 1,70 ku­na, što je pre­ma­lo za bi­lo kak­vu za­ra­du ove go­di­ne – objaš­nja­va on. Pro­izvo­đa­či iz do­li­ne Ne­re­tve idu­će go­di­ne ta­ko pla­ni­ra­ju tra­ži­ti po­moć Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de i Dr­žav­nog in­s­pek­to­ra­ta od naj­ma­nje dva stal­na in­s­pek­to­ra u vri­je­me ot­ku­pa, ko­ji bi kon­tro­li­ra­li kak­va ro­ba ula­zi i iz­la­zi iz ot­kup­nih sta­ni­ca. U me­đu­vre­me­nu, berba ra­nih sor­ti zo­ri­ce, ic­hi­ma­ru i cha­ha­re pri kra­ju je, što zna­či da je obra­na tre­ći­na uro­da mandarina u Dal­ma­ci­ji.

Urod sla­bi­ji ne­go la­ni

– Plo­do­vi su krup­ni i slat­ki te iz­nim­ne kva­li­te­te kak­va se du­go go­di­na ne pam­ti – ka­že nam pak Ne­ven Ma­ta­ga, pred­stav­nik Hr­vat­ske vo­ćar­ske za­jed­ni­ce u do­li­ni Ne­re­tve, ko­ji ra­ču­na ka­ko će ovo­go­diš­nja berba bi­ti sla­bi­ja ne­go la­ni, oko 35 ti­su­ća to­na nas­pram lanj­skih 55 ti­su­ća, od če­ga će oko 20.000 u iz­voz.

Dva­de­se­tak pos­to par­ce­la os­ta­lo je me­đu­tim neo­bra­đe­no jer se pro­izvo­đa­či­ma man­da­ri­ne sve ma­nje is­pla­te. Sto­ga je i on ra­zo­ča­ran ot­kup­nom ci­je­nom. Po­go­to­vo ako se zna da će naj­ve­ća kon­ku­ren­ci­ja, tur­ska, na na­še tr­ži­šte sti­ći tek kra­jem lis­to­pa­da i po­čet­kom stu­de­nog. Ma­nja pro­izvod­nja po­s­lje­di­ca je i le­da ot­pri­je dvi­je go­di­ne, ko­ju sta­bla još osje­ća­ju, no spašava ih či­nje­ni­ca da se pro­tek­le go­di­ne iš­lo u kva­li­tet­ni­ju re­zid­bu te da se 70% ukup­nih na­sa­da na po­dru­čju Opu­ze­na na­vod­nja­va kap po kap. Ma­lo sun­ca u na­sa­de uni­je­lo je pak Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de, ko­je je ra­di po­bolj­ša­nja odr­ži­vos­ti pro­izvod­nog po­ten­ci­ja­la ošte­će­nog naj­ez­dom i štet­nim dje­lo­va­njem sre­do­zem­ne voć­ne mu­he pro­izvo­đa­či­ma mandarina upi­sa­nim u ARKOD ove go­di­ne osi­gu­ra­lo 20

mil. ku­na pot­po­re, 12,150 kn/ha.

HVZ

Ne zna se što je go­re, kad se man­da­ri­ne pre­ro­de ili ne uro­de. No ra­ču­na­mo da će ih i ove go­di­ne bi­ti do­volj­no za iz­voz, naj­ma­nje 15-20 ti­su­ća to­na, sa­mo što ci­je­na ni­je adek­vat­na ki­lo­gra­ma ba­na­na po­je­de­mo po sta­nov­ni­ku, a mandarina sve­ga tri ki­lo­gra­ma pa je 15 ti­su­ća to­na za do­ma­će tr­ži­šte po­sve do­volj­no, ka­žu pro­izvo­đa­či

BERBA ra­nih sor­ti zo­ri­ce, ic­hi­ma­ru i cha­ha­re pri kra­ju je, što zna­či da je obra­na tre­ći­na uro­da mandarina u Dal­ma­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.