El­di­na, To­mis­lav i Ivan naj­bo­lji mla­di po­vjes­ni­ča­ri Sla­vo­ni­je, Ba­ra­nje i Sri­je­ma

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ba­ranj­ka El­di­na Lo­vaš osvo­ji­la je za svoj rad o opo­ru­ka­ma i pri­je­pi­si­ma opo­ru­ka na sta­ro­hr­vat­skom je­zi­ku osječ­kog sta­nov­niš­tva u pr­voj po­lo­vi­ci 19. sto­lje­ća pr­vu na­gra­du na na­tje­ča­ju za naj­bo­lje ra­do­ve mla­dih po­vjes­ni­ča­ra Sla­vo­ni­je, Sri­je­ma i Ba­ra­nje za 2019. go­di­nu. Dru­go mjes­to osvo­jio je To­mis­lav Smol­čić iz No­vog To­po­lja s ra­dom o rat­noj po­vi­jes­ti mosta iz­me­đu Sla­von­skog Bro­da i Bo­san­skog Bro­da od ožuj­ka do lis­to­pa­da 1992., a tre­će Ivan Zvo­ni­mir Ivan­čić iz Pa­kra­ca za pri­ču o Pa­kra­cu u rat­nom dnev­ni­ku pe­tog kor­pu­sa JNA. Mla­da znans­tve­ni­ca El­di­na Lo­vaš (28) za po­vi­jest se za­ni­ma još od os­nov­ne ško­le. Ba­vi se is­tra­ži­vač­kim ra­dom, a la­ni je na­pi­sa­la i pr­vu knji­gu. Na­gra­du Hr­vat­skog ins­ti­tu­ta za po­vi­jest osvo­ji­la je dru­gu go­di­nu za­re­dom.

– Uvi­dje­la sam da opo­ru­ke do sa­da nit­ko ni­je is­tra­ži­vao pa sam sma­tra­la da bi to bi­lo za­nim­lji­vo is­tra­ži­ti i pre­zen­ti­ra­ti jav­nos­ti. Uz­me­mo li u ob­zir po­vi­jest slo­bod­nog kra­ljev­skog gra­da Osi­je­ka, što je ujed­no i te­ma mo­je dok­tor­ske di­ser­ta­ci­je, mo­gu re­ći da, osim po­li­tič­ke po­vi­jes­ti, ima­mo ja­ko pu­no ru­pa kad je ri­ječ o iz­u­ča­va­nju po­vi­jes­ti hr­vat­skog jezika, ali is­to ta­ko i po­vi­jes­ti men­ta­li­te­ta, sva­kod­ne­vi­ce, de­mo­graf­ske i druš­tve­ne po­vi­jes­ti – rek­la je El­di­na.

Pre­ma ri­je­či­ma pred­stoj­ni­ka po­druž­ni­ce Ins­ti­tu­ta za po­vi­jest Sla­vo­ni­je, Ba­ra­nje i Sri­je­ma Stan­ka An­dri­ća, mla­di po­vjes­ni­ča­ri i ove su se go­di­ne pred­sta­vi­li s kva­li­tet­nim radovima, a za­nim­lji­vo je da me­đu te­ma­ma ko­je su obra­di­li u pro­tek­lih se­dam go­di­na iz­ra­zi­to prev­la­da­va­ju one iz no­vi­je po­vi­jes­ti.

EL­DI­NA LO­VAŠ na­gra­du je osvo­ji­la dru­gu go­di­nu za­re­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.