Siš­čan­ka pre­da­la po­li­ci­ji ci­je­li ar­se­nal oruž­ja

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ogrom­nu ko­li­či­nu oruž­ja me­đu ko­ji­ma i dvi­je ma­le avi­on­ske ka­set­ne bom­be te de­se­tak gra­na­ta pre­da­la je u po­ne­dje­ljak dra­go­volj­no po­li­ci­ji ne­ime­no­va­na Siš­čan­ka, pri­op­ći­la je PU si­sač­ko-mos­la­vač­ka. Uz te avi­obom­be Siš­čan­ka je pre­da­la i šest mi­no­ba­cač­kih mi­na, 26,8 ki­lo­gra­ma voj­nog eks­plo­zi­va, 13,8 ki­lo­gra­ma pri­vred­nog eks­plo­zi­va, tri imi­ta­to­ra dje­lo­va­nja top­nič­kog oru­đa, 33 ruč­ne bom­be, če­ti­ri pro­tu­pje­šač­ke mi­ne, 5 ras­pr­ska­va­ju­ćih mi­na, top­nič­ku gra­na­tu 105 mm, pet trom­blon­skih mi­na, pro­tu­pje­šač­ku ras­pr­ska­va­ju­ću mi­nu, 37 min­skih upa­lja­ča, 174 de­to­na­tor­skih ka­pis­la, 200 elek­trič­nih de­to­na­tor­skih ka­pis­la, dvi­je top­nič­ke gra­na­te 40 mm, de­vet top­nič­kih gra­na­ta 20 mm, če­ti­ri dim­ne ba­klje, 1130 ko­ma­da raz­nog puš­ča­nog stre­lji­va... Ot­kud Siš­čan­ki taj ar­se­nal oruž­ja, ni­je poz­na­to, no sli­je­dom kam­pa­nje „Ma­nje oruž­ja, ma­nje tra­ge­di­ja“

• ne­će sno­si­ti sank­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.