Ra­do­vi na aglo­me­ra­ci­ji Ple­ter­ni­ca

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Ple­ter­ni­ci je pot­pi­san ugo­vor s iz­vo­đa­čem ra­do­va re­kons­truk­ci­je i pro­ši­re­nja sus­ta­va odvod­nje ot­pad­nih vo­da u sklo­pu 134,6 milijuna ku­na vri­jed­nog pro­jek­ta aglo­me­ra­ci­je Ple­ter­ni­ca. Pro­jekt uklju­ču­je re­kons­truk­ci­ju i do­grad­nju pos­to­je­ćeg sus­ta­va odvod­nje u Ple­ter­ni­ci, Jak­ši­ću, Der­vi­ša­gi i Vi­dov­ci­ma, a sa 70 pos­to sred­sta­va bit će su­fi­nan­ci­ran iz fon­do­va EU. Gra­do­na­čel­ni­ca Ple­ter­ni­ce An­to­ni­ja Jo­zić iz­ra­zi­la je za­do­volj­stvo pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra s ob­zi­rom na to da se pro­jekt pri­pre­ma pu­nih de­set go­di­na. Grad­nja aglo­me­ra­ci­je trebala bi početi 35 da­na na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, a rok za za­vr­še­tak ra­do­va je dvi­je

• go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.