Ban­dić im obe­ćao ces­tu ko­ja će sma­nji­ti gu­žve

Večernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Pro­met­ne gu­žve u Trnavi o ko­ji­ma je Ve­čer­njak ne­dav­no pi­sao ni­su pro­blem sa­mo po­s­ljed­njih tje­da­na, ot­ka­ko su na obliž­njoj Ču­li­neč­koj ces­ti po­če­li ra­do­vi ko­ji ona­mo pre­us­mje­ra­va­ju broj­ne auto­mo­bi­le, već go­di­na­ma jer se, ka­žu sta­nov­ni­ci tog kvar­ta u Do­njoj Du­bra­vi, na pruž­nom pri­je­la­zu na kri­ža­nju s Bra­ni­mi­ro­vom ces­tom i Osječ­kom uli­com u ko­lo­na­ma če­ka i po 45 mi­nu­ta. Sto­je u nji­ma i auto­bu­si pa dje­ca kas­ne u ško­lu, a rad­ni­ci na po­sao, dok zbog ne­smo­tre­nih vo­za­ča ko­ji že­le po­bje­ći iz kr­kljan­ca čes­to do­la­zi i do pro­met­nih ne­sre­ća. Sve je, pak, eska­li­ra­lo pri­vre­me­nim za­tva­ra­njem Res­nič­ko­ga ga­ja i Ču­li­neč­ke zbog ra­do­va pa je sta­nov­ni­ci­ma pre­ki­pje­lo. Or­ga­ni­zi­ra­li su se u gra­đan­sku ini­ci­ja­ti­vu “Riješimo pro­met­ni ko­laps u Trnavi” te traže da se što pri­je sa­gra­di ces­ta pre­ko Res­nič­kih pu­to­va ko­ja bi kvart spa­ja­la s Ču­lin­cem, gdje pos­to­ji po­dvož­njak is­pod pru­ge. Na ju­če­raš­njem sas­tan­ku gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić to im je i

• obe­ćao.

MA­RIN TIRONI/PIXSELL

Ko­lo­ne nas­ta­ju zbog če­ka­nja na pruž­nom pri­je­la­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.