Di­zaj­ner­ski ko­ma­di na ras­pro­da­ji sni­že­ni i 70%

Am­bi­en­ta u 46. iz­da­nju okup­lja 461 iz­la­ga­ča, a po­sje­ti­te­lje na Ve­le­sa­jam priv­la­či i atrak­tiv­nom pre­mi­um zo­nom te ve­li­kom auk­ci­jom umjet­ni­na

Večernji list - Hrvatska - - Zagreb - Mar­ti­na Strukić

Am­bi­en­ta, me­đu­na­rod­ni sa­jam na­mje­šta­ja, unu­tar­njeg ure­đe­nja i pra­te­će in­dus­tri­je, otvo­ri­la je svo­ja vra­ta na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu 46. put, s čak 461 iz­la­ga­čem, što do­ma­ćim, što stra­nim, u de­set pa­vi­ljo­na.

Poz­na­ti bren­do­vi

No ovo­go­diš­nja Am­bi­en­ta druk­či­ja je od do­sa­daš­njih, i to zbog ne­ko­li­ko stva­ri. Ljubitelje di­zaj­na sva­ka­ko će ve­se­li­ti po­sje­ti­ti pa­vi­ljon 5 u ko­jem je De­sign Zo­na, ali ve­ća i ra­skoš­ni­ja ne­go do­sad, pri­je sve­ga za­hva­lju­ju­ći Ni­ko­li Ra­delj­ko­vi­ću ko­ji je au­tor iz­mi­je­nje­nog kon­cep­ta. Pre­ma nje­go­voj za­mis­li, u pri­zem­lju se pred­stav­lja­ju re­no­mi­ra­ni bren­do­vi, od ko­jih sva­ka­ko va­lja spo­me­nu­ti Dr­vo­nu ko­ja odu­šev­lja­va ori­gi­nal­nim rje­še­nji­ma za mak­si­mal­nu is­ko­ris­ti­vost pros­to­ra te Tech Gar­den ko­ji priv­la­či ze­le­nim zi­do­vi­ma od žive ma­ho­vi­ne. Ne­izos­ta­van je i ku­tak po­sve­ćen ka­mi­ni­ma u ko­je­mu su okup­lje­ni vo­de­ći pro­izvo­đa­či ko­ji pred­stav­lja­ju i di­zaj­ner­ski vr­lo atrak­tiv­ne pri­mjer­ke. No pra­va di­zaj­ner­ska pri­ča na­la­zi se na ga­le­ri­ji, gdje i ove go­di­ne iz­la­žu do­ma­ći i stra­ni pre­mi­um bren­do­vi po­put Ar­ti­sa­na, Blue Ta­ga, Dizz Con­cep­ta, Nun­ca, Mi­la&Mil­li, iza ko­jeg sto­ji Ivić Pa­ša­lić, Pros­to­ri­je, Re­ge­ne­ra­ci­je, od­nos­no re­dom ku­će ovjen­ča­ne pres­tiž­nim svjet­skim na­gra­da­ma.

Dru­ga je po­seb­nost ovo­go­diš­nje ma­ni­fes­ta­ci­je Art Fa­ir Za­greb ko­ji vo­di An­te Po­toč­njak, a smjes­tio se u pa­vi­ljo­nu 6. Svo­je ra­do­ve on­dje pred­stav­lja­ju sli­ka­ri, ki­pa­ri i fo­to­gra­fi, a odr­žat će se i auk­ci­ja na ko­joj će se nu­di­ti 300-ti­njak djela kla­si­ka hr­vat­ske su­vre­me­ne umjet­nos­ti po­put Iva­na Kožarića, Ju­li­ja Knifera..., ali i ne­kih od zna­čaj­nih pred­stav­ni­ka do­ma­ćeg kon­cep­tu­al­nog ar­ta kao što su Ivo Gat­tin i Bra­co Di­mi­tri­je­vić te pri­pad­ni­ka mla­đe ge­ne­ra­ci­je me­đu ko­ji­ma su Kris­ti­jan Ko­žul, Mar­ko Ta­dić... Pr­vi dio auk­ci­je svih iz­lo­že­nih umjet­ni­na odr­žat će se u pa­vi­ljo­nu 7A u su­bo­tu u 13 sa­ti, a dru­gi u 17.

No ono što je pri­vuk­lo naj­vi­še paž­nje po­sje­ti­te­lja, uz ju­če­raš­nje sve­ča­no otva­ra­nje, još je je­dan no­vi­tet saj­ma: di­zaj­ner­ska ras­pro­da­ja po ci­je­na­ma ni­žim od 30 pa sve do 70 pos­to. A na ras­pro­da­ji su sve sa­me di­zaj­ner­ske di­vo­te, ve­ći­nom s pot­pi­som Pros­to­ri­je, od lam­pi, klub-sto­li­ća, sto­la­ca i fo­te­lja pa sve do onog po če­mu su pre­poz­nat­lji­vi di­ljem svi­je­ta, ka­uča, so­fa i kut­nih gar­ni­tu­ra.

Važ­na drv­na in­dus­tri­ja

Sa­jam je otvo­rio za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, dok je mi­nis­tri­ca po­ljo­pri­vre­de Ma­ri­ja Vuč­ko­vić, me­đu os­ta­lim, re­fe­ri­ra­ju­ći se na či­nje­ni­cu da je Am­bi­en­ta i drv­ni sa­jam, na­gla­si­la ka­ko je šumsko bo­gat­stvo jed­no od naj­važ­ni­jih jav­nih do­ba­ra ko­ja ima­mo te do­da­la da ta gra­na gospodarst­va u vanj­sko­tr­go­vin­skoj bi­lan­ci bi­lje­ži plus od vi­še od 370 milijuna eu­ra.

Am­bi­en­ta se mo­že obi­ći do nedjelje, a rad­no je vri­je­me da­nas od 10 do 19 sa­ti, od­nos­no od su­tra do nedjelje do 20 sa­ti. Ci­je­na ulaz­ni­ce 30 je ku­na.

MANIFESTAC­IJA JE OTVO­RE­NA DO NEDJELJE, A U SU­BO­TU ĆE SE NA ART FAIRU MO­ĆI KU­PI­TI I DJELA KOŽARIĆA, KNIFERA...

Gu­žva je u pa­vi­ljo­nu u ko­je­mu se nu­di na­mje­štaj po po­volj­nim ci­je­na­ma. Dr­vo­na pred­stav­lja ori­gi­nal­na pros­tor­na rje­še­nja (go­re des­no), NUNC na­gra­đi­va­ne pro­izvo­de (li­je­vo), a Pri­ma no­vu ko­lek­ci­ju za dnev­ni bo­ra­vak

Pred­sjed­nik od­bo­ra Z. Brum­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.