Trum­po­va obja­va ra­ta de­mo­kra­ti­ma

Večernji list - Hrvatska - - Svijet -

Bi­je­la ku­ća i ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump od­bi­li su su­ra­đi­va­ti s is­traž­nim ti­je­li­ma Kon­gre­sa ko­ja vo­de is­tra­gu o nje­go­vu mo­gu­ćem opo­ziv­nu. U pi­smu, ko­je je Bi­je­la ku­ća pos­la­la Kon­gre­su, pr­vens­tve­no de­mo­krat­skoj ve­ći­ni ko­ja je na če­lu Zas­tup­nič­kog do­ma, sto­ji ka­ko je ci­je­la ova naj­no­vi­ja “haj­ka na pred­sjed­ni­ka Trum­pa pro­tu­us­tav­na”. Pi­smo je otvo­ri­lo su­kob i raz­dor iz­me­đu za­ko­no­dav­ne vlas­ti (Kon­gre­sa) i iz­vr­š­ne vlas­ti (Bi­je­le ku­će), a već ima i naz­na­ka da bi sve to mo­glo za­vr­ši­ti i us­tav­nom kri­zom. Vr­lo je oči­to da je iz­a­bra­na tak­ti­ka odu­gov­la­če­nja i pro­tu­na­pa­da ka­ko bi se pro­ce­du­ra opo­zi­va pred­sjed­ni­ka ote­gla.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.