Er­doğan je s dži­ha­dis­ti­ma IISIL-a na­pao Kurde u Si­ri­ji

Po­ra­zi­li su Is­lam­sku dr­ža­vu, a os­tav­lje­ni su na ne­mi­lost sul­ta­nu

Večernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Tur­ska je ju­čer na­pa­la Si­ri­ju! Na­kon što su do­vuk­li de­se­tak ti­su­ća bo­ra­ca Slo­bod­ne si­rij­ske voj­ske i ne­ko­li­ko ti­su­ća dži­ha­dis­ta sa sje­ve­ra Si­ri­je i pet ti­su­ća dži­ha­dis­ta s po­dru­čja Id­li­ba, tur­ski ten­ko­vi i ok­lop­ni tran­s­por­te­ri proš­li su si­rij­sku gra­ni­cu i za­po­če­li voj­nu ope­ra­ci­ju pod na­zi­vom “Iz­vor mi­ra” da bi stvo­ri­li “si­gur­nos­nu zo­nu”, ka­ko ka­že tur­ski pred­sjed­nik Re­cep Tayyip Er­doğan, na si­rij­skoj gra­ni­ci ko­ja bi se trebala pro­te­za­ti do 30 ki­lo­me­ta­ra u du­bi­nu Si­ri­je. Cilj je očis­ti­ti to po­dru­čje od Si­rij­ske kur­d­ske mi­li­ci­je (YPG), ko­ju Tur­ska smatra te­ro­ris­tič­kom or­ga­ni­za­ci­jom.

SAD ih dvaput iz­dao

Pr­ve me­te tur­ske oku­pa­tor­ske voj­ske gra­do­vi su Tal Al-Abyad i Ras Al-Ain. Ta dva gra­da, ko­ji su bi­li pod kon­tro­lom ISIL-a te su uz grad Ko­ba­ne os­ta­li glav­ni sim­bol ot­po­ra i bor­be pro­tiv te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve, a os­lo­bo­di­li su ih Kur­di, po­nov­no su na­pad­nu­ti, ali ovo­ga pu­ta pod tur­skom zas­ta­vom. Tur­ska opor­ba do­ka­za­la je da je tur­ske voj­ska ci­je­lo vri­je­me, dok je ta­mo ha­ra­čio ISIL, su­ra­đi­va­la s tom te­ro­ris­tič­kom or­ga­ni­za­ci­jom, či­ji su bor­ci ne­sme­ta­no pre­la­zi­li gra­ni­cu i li­je­či­li se u Tur­skoj. Er­doğan ni­je dao na­red­bu za po­če­tak voj­ne ope­ra­ci­je dok ni­je do­bio ze­le­no svje­tlo od ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa, ko­ji je do­nio od­lu­ku da se sna­ge SAD-a po­vu­ku s tog po­dru­čja, ko­je je na me­ti tur­ske voj­ske. Pen­ta­gon je obja­vio da su se ame­rič­ke sna­ge po­vuk­le s te­ri­to­ri­ja na ko­jem je pre­dvi­đe­na tur­ska voj­na ope­ra­ci­ja, što je bio znak Er­doğa­nu da kre­ne u voj­nu ofen­zi­vu. Trump i da­lje zbu­nju­je ci­je­lu svjet­sku jav­nost – uju­tro je ka­zao da će “pot­pu­no uni­šti­ti i iz­bri­sa­ti tur­sko gos­po­dar­stvo ako tur­ska voj­ska po­duz­me ak­ci­ju u Si­ri­ji, ko­ju će sma­tra­ti kao “pre­ko­ra­če­nje gra­ni­ce”, a na­ve­čer je na svom Twit­ter pro­fi­lu na­pi­sao da je Tur­ska ve­li­ki part­ner SAD-a, ka­ko eko­nom­ski ta­ko i voj­no. Kur­d­ske sna­ge u pu­noj pri­prav

SI­RIJ­SKA VOJ­SKA OBJA­VI­LA JE JU­ČER DA ĆE UČI­NI­TI SVE DA OBRA­NI SVOJ TERITORIJ OD TUR­SKE AGRESIJE

nos­ti oče­ku­ju ve­li­ku voj­nu ofen­zi­vu tur­ske voj­ske pot­po­mog­nu­te dži­ha­dis­tič­kim sku­pi­na­ma iz Id­li­ba, ve­ći­nom pri­pad­ni­ka Al-Qa’ide i ISIL-a ko­ji su po­bje­gli u pro­vin­ci­ju Id­lib ti­je­kom bor­bi ko­je su kur­d­ske sna­ge he­roj­ski vo­di­le pro­tiv tih te­ro­ris­tič­kih sku­pi­na te ih na­po­s­ljet­ku po­ra­zi­le. Sa­da se te is­te te­ro­ris­tič­ke sku­pi­ne po­nov­no vra­ća­ju na mjes­to zlo­či­na, ali ne pod zas­ta­vom ISIL-a, već tur­skom, i ne pod za­po­vjed­niš­tvom Abu Bakr Al-Bag­da­di­ja, vo­đom ISIL-a, već pod za­po­vjed­niš­tvom sul­ta­na Er­doğa­na. Kur­di su opet, po tko zna ko­ji put, iz­i­gra­ni i pre­va­re­ni te os­tav­lje­ni na cje­di­lu, na mi­lost i ne­mi­lost Er­doğa­nu. Osim ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa, ko­ji im je okre­nuo le­đa, ni zem­lje čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je ni­su sta­le uz Kurde i za­us­ta­vi­le kr­va­vi po­hod Er­doğa­na. Na­ime, Eu­ro­pi je Er­doğan za­pri­je­tio ka­ko u slu­ča­ju da ne po­dr­ži tu voj­nu ope­ra­ci­ju o stva­ra­nju si­gur­nos­ne zo­ne u ko­ju, ka­ko ka­že, Tur­ska že­li smjes­ti­ti “dva milijuna si­rij­skih iz­bje­gli­ca”, da će ši­rom otvo­ri­ti gra­ni­ce i pu­šta­ti mi­gran­te pre­ma Eu­ro­pi. Glas­no­go­vor­nik Si­rij­skih de­mo­krat­skih sna­ga (SDF) Ki­no Ga­bri­el, ko­je pre­dvo­de Kur­di, ogor­če­no je ka­zao “da je SAD jam­čio da ne­će do­pus­ti­ti ni­kak­vu ak­ci­ju Tur­ske u to­me po­dru­čju” na­gla­siv­ši ka­ko ih je “ame­rič­ka od­lu­ka iz­ne­na­di­la i za­bi­la nož u le­đa SDF-u”. Ga­bri­el je iz­ra­zio ža­lje­nje što ni­su prihvatili po­nu­du ko­ja je doš­la od si­rij­skog pred­sjed­ni­ka Ba­sha­ra Al-Assa­da o pre­go­vo­ri­ma o nji­ho­vu sta­tu­su ot­kriv­ši ka­ko im je sirijski pred­sjed­nik nu­dio ši­ro­ku auto­no­mi­ju, što su Kur­di od­bi­li jer su vje­ro­va­li Ame­ri­kan­ci­ma ko­ji su im obe­ća­li br­da i do­li­ne, a na kra­ju su im za­bi­li nož u le­đa i iz­da­li ih.

S dru­ge stra­ne, za­mje­nik mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va Si­ri­je Faysal Al-Mog­dad ka­zao je da će si­rij­ska voj­ska po­du­ze­ti sve po­treb­ne mje­re ka­ko bi bra­ni­la sirijski teritorij od Er­doğa­no­ve agresije na­gla­siv­ši ka­ko se na­da da su Kur­di na­uči­li po­uku jer Ame­ri­kan­ci su ih pre­va­ri­li već dvaput te da im je “je­di­na do­mo­vi­na Si­ri­ja, a pred­sjed­nik Ba­shar Al-Assad nji­hov je­di­ni pred­sjed­nik”.

Ono što svi­jet mo­ra oz­bilj­no uze­ti u ob­zir i po­ku­ša­ti sva­ki na­čin za­us­ta­vi­ti tur­sku voj­nu ofen­zi­vu jest upo­zo­re­nje Kur­da ka­ko, ako do­đe do na­pa­da ši­rih raz­mje­ra, Kur­di ne­će mo­ći u svo­jim zatvorima za­dr­ža­ti vi­še od 12 ti­su­ća zarobljeni­h bo­ra­ca ISIL-a, me­đu ko­ji­ma je oko 2500 te­ro­ris­ta po­dri­je­tlom iz 49 europ­skih ze­ma­lja ko­ji su bi­li pos­la­ni u lo­gor na­kon os­lo­ba­đa­nje glav­nog gra­da ka­li­fa­ta Ra­ke i po­ra­za te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve u Si­ri­ji. Na­ime, te lo­go­re i kam­po­ve ču­va ne­ko­li­ko ti­su­ća kur­d­skih bo­ra­ca ko­ji će bi­ti pri­mo­ra­ni oti­ći na pr­vu cr­tu i bo­ri­ti se pro­tiv tur­ske voj­ske i dži­ha­dis­tič­kih sku­pi­na.

Gra­ni­ce Osman­skog Car­stva

Iako Er­doğan go­vo­ri da će se ope­ra­ci­ja “Iz­vor mi­ra” pro­te­za­ti na po­dru­čju 100 ki­lo­me­ta­ra du­ži­ne i 30 ki­lo­me­ta­ra du­bi­ne, ana­li­ti­ča­ri su uvje­re­ni ka­ko će Er­doğan iskoristit­i pri­li­ku i pro­ši­ri­ti svo­ju ope­ra­ci­ju ko­li­ko će god bu­de mo­gao s ob­zi­rom na to da je u ko­lo­vo­zu 2016. go­di­ne, ka­da je po­kre­nuo voj­nu ope­ra­ci­ju pod na­zi­vom “Štit Eu­fra­ta”, ta­ko­đer naj­a­vio ka­ko će bi­ti na ma­njem pros­to­ru, ali je ta ope­ra­ci­ja, ko­ja je po­če­la od si­rij­skog po­gra­nič­nog gra­da Ja­ra­bu­lu­sa, obu­hva­ti­la po­dru­čje od 2055 ki­lo­me­ta­ra če­tvor­nih uklju­ču­ju­ći kur­d­ski grad na sje­ve­ro­za­pa­du Si­ri­je Afrin. Iako Er­doğan tvr­di da je toj ope­ra­ci­ji cilj vra­ća­nje iz­bje­gli­ca, tur­ska voj­na ope­ra­ci­ja mo­gla bi iz­a­zva­ti no­vi ve­li­ki val iz­bje­gli­ca. Ko­lo­na auto­mo­bi­la već na­pu­šta dva po­gra­nič­na gra­da, Tal Al-Abyad i Ras Al-Ain, i idu pre­ma Ra­ki, uda­lje­noj 100 ki­lo­me­ta­ra. Ra­zvid­no je ka­ko Er­doğan pla­ni­ra na te­ri­to­ri­ju Si­ri­je i Ira­ka s ve­ćin­skim kur­d­skim sta­nov­niš­tvom ob­no­vi­ti Osman­sko Car­stvo, ko­je je pro­pa­lo pri­je go­to­vo sto­ti­nu go­di­na.

ERDOĞANOV NA­PAD MO­GLO BI ISKORISTIT­I 12.000 ZAROBLJENI­H DŽI­HA­DIS­TA ISIL-a KO­JE U ZATVORIMA DR­ŽE SIRIJSKI KUR­DI

Tur­ski pred­sjed­nik Re­cep Tayyip Er­doğan sa zem­ljo­vi­dom Si­ri­je, me­đu­na­rod­no priz­na­te dr­ža­ve, i ucr­ta­nom gra­ni­com 30 km unu­tar si­rij­skog te­ri­to­ri­ja ko­ji ka­ni oku­pi­ra­ti

Kur­d­ske sna­ge u pu­noj pri­prav­nos­ti oče­ku­ju ve­li­ku voj­nu ofen­zi­vu tur­ske voj­ske i dži­ha­dis­ta iz Id­li­ba, ve­ći­nom pri­pad­ni­ka Al-Qa’ide i ISIL-a ko­ji su bi­li po­bje­gli u Id­lib

Tur­ci su do­vuk­li de­se­tak ti­su­ća bo­ra­ca Slo­bod­ne si­rij­ske voj­ske i ne­ko­li­ko ti­su­ća dži­ha­dis­ta sa sje­ve­ra Si­ri­je, uz pet ti­su­ća dži­ha­dis­ta s po­dru­čja Id­li­ba, i uda­ri­li na Kurde

Iako sul­tan Er­doğan go­vo­ri da će se ope­ra­ci­ja “Iz­vor mi­ra” pro­te­za­ti na po­dru­čju 100 ki­lo­me­ta­ra du­ži­ne i 30 ki­lo­me­ta­ra du­bi­ne, ana­li­ti­ča­ri su uvje­re­ni da će to ići pu­no da­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.