Par­la­ment sre­zan za 345 zas­tup­ni­ka

Večernji list - Hrvatska - - Svijet -

“Po­vi­jes­na re­for­ma, ve­li­ka po­bje­da ta­li­jan­skih gra­đa­na”, kli­cao je čel­nik Po­kre­ta 5 zvi­jez­da (M5s) i mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Lu­igi Di Ma­io na­kon što je zas­tup­nič­ki dom, na­kon ne­ko­li­ko po­ku­ša­ja još od 80-ih go­di­na, iz­gla­so­vao us­tav­ni za­kon o sma­nje­nju bro­ja par­la­men­ta­ra­ca za 345 zas­tup­ni­ka i se­na­to­ra, s 945 na 600 (36,5%). Broj zas­tup­ni­ka sma­njen je sa 630 na 400, a se­na­to­ra s 315 na 200. Za taj rez iz­jas­ni­la su se 553 zas­tup­ni­ka, 14 je bi­lo pro­tiv, a dva su bi­la suz­dr­ža­na. Ta­li­jan­ska vla­da ovi­me će ušte­dje­ti 81,5

• milijuna eu­ra go­diš­nje.

Čel­nik Po­kre­ta 5 zvi­jez­da Di Ma­io sa su­pru­gom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.