Za­gre­bač­ka ban­ka dru­ga naj­ve­ća ban­ka u re­gi­ji SEE

ME­ĐU TOP 100 NA VISOKIM PO­ZI­CI­JA­MA CRO­ATIA OSI­GU­RA­NJE TE INA

Večernji list - Hrvatska - - Biznis - Bi­čak/PD)• (D.

U kon­ku­ren­ci­ji 100 naj­ve­ćih tvrt­ki u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi (SEE)de­vet je iz Hr­vat­ske, po­ka­zu­je upra­vo objav­lje­na ana­li­za ne­za­vis­ne bu­si­ness in­tel­li­gen­ce agen­ci­je Se­eNews sa sje­di­štem u So­fi­ji. Za­gre­bač­ka ban­ka je 2. naj­ve­ća ban­ka u re­gi­ji od 11 ze­ma­lja dok je Cro­atia osi­gu­ra­nje 3. u svo­jem sek­to­ru. Tu je i Ina ko­ja je uš­la u 10 naj­ve­ćih u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi. Naj­ve­ća regionalna kom­pa­ni­ja, već pet go­di­na za re­dom, je ru­munj­ska auto­mo­bil­ska in­dus­tri­ja Da­cia, a sli­je­di slo­ven­ski Pe­trol dok je ru­munj­ski OMV Pe­trom tre­ći. Naj­vi­še tvrt­ki u Top100 SEE do­la­zi, na­rav­no, iz naj­ve­će zem­lje ove re­gi­je, Ru­munj­ske, njih 54. Sli­je­di Sr­bi­ja s 13 tvrt­ki, a Slo­ve­ni­ja ih ima na lis­ti 12. Bu­gar­ska je zas­tup­lje­na s 10 tvrt­ki, a na­ša zem­lja za­uzi­ma 5. mjes­to. Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja te Bos­na i Her­ce­go­vi­na ove su go­di­ne na­po­kon zas­tup­lje­ne na ovoj lis­ti, ali još uvi­jek ne­ma tvrt­ki iz Al­ba­ni­je i Mol­da­vi­je. Top10 kom­pa­ni­ja re­gi­je je la­ni ima­lo ukup­ni pri­hod od 126,3 mi­li­jar­de eu­ra, a što je rast od 11 pos­to u od­no­su na go­di­nu pri­je. Is­to­dob­no su za­bi­lje­ži­le ukup­nu do­bit od 5,87 mi­li­jar­di eu­ra, a što je rast od 17 pos­to.

PRED­SJED­NIK UPRA­VE ZABE Mi­ljen­ko Ži­va­ljić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.