A. Đa­pić: Ja­dan je pred hr­vat­skim na­ro­dom onaj ko­je­ga prof. Žar­ko Pu­hov­ski bra­ni i ko­me že­li po­mo­ći

Pi­sma, re­agi­ra­nja, po­le­mi­ke

Večernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Na dio tek­s­ta s nas­lo­vom ‘Kan­di­da­ti u dru­gom pla­nu: Mo­gu li bez jake stran­ke sku­pi­ti 10.000 pot­pi­sa’ (VL, 8. 10. 2019.) pri­mi­li smo

od­go­vor An­te Đa­pi­ća, kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka RH stran­ke Des­no:

“U tom se tek­s­tu sve­pri­sut­ni vječ­ni po­li­tič­ki ‘ana­li­ti­čar’ Žar­ko Pu­hov­ski do­tak­nuo i me­ne i to ne­bu­loz­nom i lažnom te zlo­na­mjer­nom tvrd­njom ka­ko će mi ‘HDZ in­cog­ni­to po­mo­ći pri­ku­pi­ti 10.000 pot­pi­sa, sa­mo da bih na­šte­tio Mi­ros­la­vu Ško­ri’. E, pa ova­ko.

‘Ka­že Žar­ko Pu­hov­ski da će me­ni bi­ti la­ko sku­pi­ti de­set ti­su­ća pot­pi­sa za pred­sjed­nič­ku kan­di­da­tu­ru jer će mi, mis­li Pu­hov­ski – HDZ po­mo­ći in­cog­ni­to sa­mo da bi na­šte­tio Ško­ri.

Ni­sam si­gu­ran što je že­lio Pu­hov­ski pos­ti­ći ovom iz­ja­vom, na­udi­ti Ško­ri, HDZ-u, ili me­ni. Je­di­no znam da je ja­dan pred hr­vat­skim na­ro­dom onaj ko­je­ga on bra­ni i ko­me že­li po­mo­ći.

Ni nje­mu ni HDZ-u ne­će po­mo­ći po­ku­ša­ji us­mje­ra­va­nja po­zor­nos­ti jav­nos­ti s mo­jih pro­gram­skih za­vje­ta, a ne­će po­mo­ći ni Mi­la­no­vi­ću bez ob­zi­ra na Ma­no­li­će­vu pot­po­ru, ni­ti mo­je­mu Osje­ča­ni­nu Ško­ri.” – pi­še me­đu os­ta­lim u od­go­vo­ru pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta A, Đa­pi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.