“Bri­ga me za ko­men­tar Mar­ti­ne Tom­čić, sni­mam no­vu pje­smu za Yo­uTu­be!”

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Sa­ra Smoj­ver

dav­no iz­vu­kao iz la­di­ce i od­lu­čio do­ra­di­ti. Ti­me sam do­bio za­nim­lji­vu kom­bi­na­ci­ju mla­de­nač­ki na­iv­ne te­ma­ti­ke s ne­što su­vre­me­ni­jim aran­žma­nom – ka­že nam Vla­ho ko­ji je na­pra­vio svjet­sku ka­ri­je­ru kao mo­del, a i ma­gis­tri­rao je na Fa­kul­te­tu elek­tro­ni­ke i ra­ču­nar­stva.

– Ne ra­dim di­rek­t­no u stru­ci, no uz glaz­bu se ba­vim pri­vat­nim pos­lom za ko­ji mi sva­ka­ko ne­ke od vje­šti­na i ala­ta do­bi­ve­nih stu­di­jem na FER-u do­bro do­đu. Uos­ta­lom, sam glaz­be­ni miks čis­ta je elek­tro­teh­ni­ka – ka­že glaz­be­nik ko­jeg že­ne obo­ža­va­ju. No nje­go­vo sr­ce pri­pa­da Ta­tja­ni Dra­go­vić, biv­šoj su­pru­zi Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća. Par ima pe­to­go­diš­nju kći Lu­ce, ko­ja je Vla­hi­na naj­ve­ća obo­ža­va­te­lji­ca i pr­vi fil­tar u stva­ra­nju pje­sa­ma.

– Lu­ce je ne­izos­tav­na u mom pro­ce­su stva­ra­nja. Ja­ko je mu­zi­kal­na i is­kre­na. Po­ka­za­lo se da je njen mje­na­ma te svo­jim emo­tiv­nim go­vo­rom po­di­je­li­la lju­de ka­da je pro­zva­la svjet­ske li­de­re i po­zva­la ih da poč­nu ra­di­ti na pro­mje­na­ma. Kim že­li pos­ta­ti od­vjet­ni­ca kao i nje­zin otac Ro­bert, a ne­dav­no je na svo­joj li­ni­ji stez­ni­ka za­ra­di­la dva milijuna do­la­ra. Ima i svo­ju koz­me­tič­ku li­ni­ju ko­ja je iz­ra­zi­to po­pu­lar­na me­đu be­auty in­flu­en­ce­ri­ca­ma. Osim to­ga, Kar­da­shi­an po­ku­ša­va osvi­jes­ti­ti lju­de o pso­ri­ja­zi, kož­noj bo­les­ti, i ski­nu­ti stig­mu s nje pa se za­to čes­to

• sli­ka bez šmin­ke. pr­vi do­jam o pje­sma­ma naj­češ­će naj­bo­lji sud – ka­že po­nos­ni ta­ta i do­da­je ka­ko ni­je pre­vi­še stog otac.

– Blag sam unu­tar strogo pos­tav­lje­nih ok­vi­ra. Nas­to­jim uvi­jek bi­ti do­s­lje­dan pa čes­to is­pad­nem ne­po­pust­ljiv, no du­go­roč­no to sma­tram po­zi­tiv­nim – ka­že Vla­ho. Glaz­be­nik je ži­vio u Ame­ri­ci, sto­ga ne ču­di da pje­va na en­gle­skom. Ipak, za­sad su svi nje­go­vi pla­no­vi ve­za­ni za Hrvatsku.

– Pi­ta­ju me čes­to ho­ću li iz­da­ti i ne­ku pje­smu na hr­vat­skom. Na­učio sam da ne tre­ba bi­ti is­klju­čiv pa ne­ću re­ći da je to ne­mo­gu­će. Pos­to­je pje­sme ko­je sam na­pi­sao na hr­vat­skom i ko­je još uvi­jek če­ka­ju svo­ju na­mje­nu, ali fo­ku­si­ran sam na ovo što tre­nu­tač­no ra­dim na en­gle­skom je­zi­ku – ve­li Vla­ho ko­ji čes­to nas­tu­pa na raz­nim druš­tve­nim i pri­vat­nim do­ga­đa­ji­ma pa će ove je­se­ni bi­ti pri­li­ke da

• ga se vi­di uživo. Iako ži­ri ni­je bio odu­šev­ljen nje­zi­nom oper­nom iz­ved­bom u Su­per­ta­len­tu, 60-go­diš­nja umi­rov­lje­ni­ca, pje­va­či­ca i di­zaj­ne­ri­ca San­da San­da­li is­ti­če da je bez ob­zi­ra na to ja­ko po­nos­na.

– Po­nos­na sam na svoj iz­gled, ha­lji­nu i ja­či­nu gla­sa. Nas­ta­vit ću se ba­vi­ti pje­va­njem i da­lje. Sa­da imam svoj mi­kro­fon i že­lim u stu­di­ju sni­mi­ti pje­smu “O so­le mio” i sta­vi­ti je na Yo­uTu­be – tvr­di kre­ativ­ka i ne po­ri­če da je ima­la tre­mu jer, ka­ko ka­že, ni­je na­uče­na pje­va­ti pred pu­bli­kom i mo­ra to svla­da­ti. Is­to je bi­lo i dok se ba­vi­la di­zaj­nom.

Ši­va­nje i pla­ni­na­re­nje

– Ka­da sam ra­di­la mod­ne re­vi­je, u fo­ku­su je bi­la kre­ativ­nost mo­je ma­šte, a sa­da ka­da vo­ka­lom i plu­ći­ma mo­ram za­ves­ti pu­bli­ku, to je ne­što još uvi­jek no­vo za me­ne. Jed­nos­tav­no mo­ram vjež­ba­ti – ne odus­ta­je San­da pa ot­kri­va ka­ko se osje­ća­la na­kon ko­men­ta­ra ži­ri­ja i ka­ko su re­agi­ra­li lju­di iz nje­zi­ne oko­li­ne.

– Is­kre­no, ni­sam se ne­što pu­no os­vr­ta­la na ko­men­ta­re ži­ri­ja. Ne mo­gu se toč­no sje­ti­ti Mar­ti­ni­na ko­men­ta­ra. Ona ni­je pri­mi­je­ti­la da sam že­lje­la ot­pje­va­ti u na­tu­ri pa joj se ni­sam svi­dje­la. Ni­je shva­ti­la da se, ka­da pje­vam u na­tu­ri, ču­je druk­či­je i da bi ci­je­la dvo­ra­na bi­la ovi­je­na mo­jim gla­som, i to bez mi­kro­fo­na. Do ces­te bi me ču­li. Mis­lim da ži­ri još ni­je imao pri­li­ke sres­ti ne­ko­ga s ta­kom ja­kim gla­som. Na ko­men­ta­re ži­ri­ja moj brat ni­je bla­go­nak­lo­no gle­dao jer me on stal­no slu­ša i pre­ko mi­kro­fo­na čuo me pot­pu­no druk­či­je – go­vo­ri San­da ko­joj je plan za sa­da sni­ma­ti vlas­ti­te pje­sme ko­je će objav­lji­va­ti na Yo­uTu­be-ka­na­lu, a o po­nov­noj pri­ja­vi na Su­per­ta­lent ka­že: „Ni­kad se ne zna“. Ka­da ne pje­va, ba­vi se svo­jim ho­bi­ji­ma – ši­va za se­be i poz­na­ni­ke i ba­vi se pla­ni­na­re­njem, i to do 3500 mnv.

– Pu­tu­jem pu­no. Vo­zim se čam­cem po ri­je­ka­ma i pro­ma­tram pri­ro­du – ka­že nam San­da­li ko­ja od 1983. go­di­ne ži­vi u Švi­car­skoj.

Ži­vot u Švi­car­skoj

– Moj ži­vot u Švi­car­skoj ja­ko je mi­ran i sta­lo­žen. Sve ide svo­jim nor­mal­nim ti­je­kom i bez stre­sa. Mi­ran ugo­dan ži­vot – go­vo­ri nam na­smi­ja­no i na kra­ju ot­kri­va tko joj je naj­ve­ća po­dr­ška. – Ja sam sa­ma se­bi naj­ve­ća po­dr­ška! Mo­je sa­mo­po­uz­da­nje do­ve­lo me tu gdje je­sam. Da sam slu­ša­la dru­ge, bi­la bih do­ma­ći­ca. To ni­je moj ži­vot – tvr­di ona. Pod­sje­ti­mo, ni­je­dan član ži­ri­ja ni­je os­tao rav­no­du­šan na nje­zi­nu iz­ved­bu. Ma­ja Šu­put iz­ja­vi­la je da je San­da za nju po­bjed­ni­ca, San­da ka­že da se na ko­men­tar Mar­ti­ne Tom­čić, ko­ja ni­je bi­la odu­šev­lje­na nje­zi­nom iz­ved­bom, ni­je oba­zi­ra­la, a San­di­nu bra­tu ni­je bio pri­hvat­ljiv Mar­ti­nin iz­bor ri­je­či a Mar­ti­na Tom­čić upu­ti­la joj je oš­tru kri­ti­ku.

– Ja vje­ru­jem da je ova ne­hu­ma­na tor­tu­ra za vas pot­pu­no ne­bit­na jer vi ste do­ži­vje­li ono po što ste doš­li, a mi smo otr­pje­li ono za što smo pla­će­ni i što mo­ra­mo tu sje­di­ti. Osmi­jeh na li­cu je tu, ha­lji­na je tu, ali ja vas do­is­ta, ali do­is­ta vi­še ni­kad ne že­lim ču­ti – rek­la joj je Tom­čić do­dav­ši da joj je žao, a

• San­da je za­hva­li­la.

Od­lu­čio je za­sad iz­da­va­ti sa­mo sklad­be na en­gle­skom iako su na­mi­je­nje­ne do­ma­ćem tr­ži­štu

Kim Kar­da­shi­an

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.