Me­štar Da­lić, pro­fe­šur Lu­ka i fe­ra­ta Pet­ko­vić

DA­NAS U 20.45 SA­TI VA­TRE­NI U VELOM MIS­TU

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna strana -

Da­ni­ele Or­sa­to (43) bit će glav­ni su­dac na kvalifikac­ijskoj utak­mi­ci za Eu­rop­sko no­go­met­no pr­vens­tvo 2020. iz­me­đu Hr­vat­ske i Ma­đar­ske na Po­lju­du (če­t­vr­tak, 20.45 sa­ti). Ta­li­jan ima li­je­pu po­vi­jest su­đe­nja hr­vat­skim mom­ča­di­ma i tre­ne­ri­ma. Ta­ko je pri­mje­ri­ce 2011. su­dio pri­ja­telj­sku utak­mi­cu iz­me­đu Hr­vat­ske i Če­ške (4:2). Su­dio je i Di­na­mu pro­tiv Por­ta (0:2), ali i u play-of­fu Eu­rop­ske li­ge, kad su pla­vi po­bi­je­di­li Pe­tro­lul u Ru­munj­skoj 3:1. Kas­ni­je je pla­vi­ma prav­du di­je­lio i pro­tiv Ro­sen­bor­ga (2:0) u play-of­fu Li­ge pr­va­ka.

Bio je za­du­žen za VAR u utak­mi­ci Hr­vat­ske i Dan­ske na

• SP-u u Ru­si­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.