Pu­bli­ka bi Vla­ši­ća, ali je Re­bić bli­ži pr­vih 11

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski

Dan uoči utak­mi­ce s Ma­đar­skom zna se si­gur­nih 10 ko­ji će is­tr­ča­ti na Po­ljud, upit­no je sa­mo tko će igra­ti na li­je­vom kri­lu – Re­bić, Bre­ka­lo ili Vla­šić. Mo­žda je u ma­loj pred­nos­ti, zbog sta­rih zas­lu­ga, ne i tre­nu­tač­ne for­me, An­te Re­bić. No, u le­đa mu puše Josip Bre­ka­lo, ko­ji ove se­zo­ne bri­lji­ra u Bun­des­li­gi, a po­ka­zao je i na proš­lim re­pre­zen­ta­tiv­nim utak­mi­ca­ma da iz­bor­nik Da­lić ite­ka­ko na nje­ga mo­že ra­ču­na­ti.

Tre­ća op­ci­ja je da na toj po­zi­ci­ji li­je­vog kri­la igra Ni­ko­la Vla­šić, Spli­ća­nin ko­jeg bi Po­ljud naj­ra­di­je vi­dio u pr­vih 11. No, Vla­šić u CSKA bri­lji­ra na mjes­tu vez­nog ili ofen­ziv­nog vez­nog, a čak je jed­nom i sam re­kao da na kri­lu ne mo­že da­ti sve naj­bo­lje od se­be. Za­to je mo­žda iz­gled­ni­je da Vla­ši­ća na trav­nja­ku vi­di­mo u nas­tav­ku ve­če­raš­nje utak­mi­ce.

Si­gur­no je da će od pr­ve mi­nu­te na vra­ti­ma koc­kas­tih bi­ti Li­va­ko­vić, kao i da će u zad­njem re­du bi­ti Je­dvaj, Lo­vren, Vi­da i Ba­ri­šić. U vez­noj li­ni­ji bit će Bro­zo­vić, Mo­drić i po­vrat­nik Ra­ki­tić, u špi­ci Pet­ko­vić, na jed­nom kri­lu si­gu­ran je Pe­ri­šić, a ime igra­ča na dru­gom kri­lu saz­nat će­mo ne­po­sred­no uoči utak­mi­ce.

Na ula­zu stro­ga kon­tro­la

Va­tre­ni na Po­lju­du ve­li­ki su mag­net za na­vi­ja­če. HNS je po­t­vr­dio da je interes bio ta­kav da bi pro­da­li i 100.000 ulaz­ni­ca. A tu ve­li­ku po­traž­nju is­ko­ri­šta­va­ju i pre­pro­da­va­či. Ta­ko su se ju­čer na nju­ška­lo.hr-u mo­gle pro­na­ći dvi­je ulaz­ni­ce za utak­mi­cu Hr­vat­ska – Mađarska po ci­je­ni od čak 3400 ku­na, od­nos­no po 1700 ku­na jed­na! Ali, naj­za­nim­lji­vi­je je da ih pro­da­je net­ko iz MUP-a jer je kar­ta na MUP i nas­lov­lje­na. 10. LIS­TO­PA­DA Hr­vat­ska – Mađarska Slo­vač­ka – Wa­les

1. 2.

Hr­vat­ska Slo­vač­ka

3. Mađarska

4. Wa­les

5. Azerbajdža­n

5 5 5 4 5

3 3 3 2 0 1 0 0 0 1

Pa­ro­vi idu­ćeg ko­la: Wa­les - Hr­vat­ska Mađarska - Azerbajdža­n 1 2 2 2 4 Lang 10:5 9:7 7:6 4:4 5:13 20.45 20.45 SPLIT – Sta­di­on u Po­lju­du, 20.45 (No­va TV). Su­dac: Da­ni­ele Or­sa­to (Ita­li­ja).

Iz­bor­nik: Zlat­ko Da­lić (52) Iz­bor­nik: Mar­co Rossi (55) Ba­ri­šić Lo­vren­c­sic Ti­je­kom ju­če­raš­njeg da­na, ka­da je neo­prez­ni pro­da­vač shva­tio da je u pre­kr­ša­ju, po­vu­kao je oglas.

Pod­sje­ti­mo, upra­vo MUP ula­že sil­ne na­po­re da u če­t­vr­tak sve bu­de u naj­bo­ljem re­du, a ka­ko ne bi bi­lo ne­ugod­nih iz­ne­na­đe­nja, sve ulaz­ni­ce su per­so­na­li­zi­ra­ne i kao pre­du­vjet za ula­zak na sta­di­on po­treb­no je uz ulaz­ni­cu pre­do­či­ti i va­lja­ni osob­ni do­ku­ment, osob­nu is­kaz­ni­cu ili pu­tov­ni­cu. Suk­lad­no uvje­ti­ma kup­nje ulaz­ni­ca, oso­ba­ma ko­ji­ma se pri nad­zo­ru osob­ni po­da­ci ne sla­žu s po­da­ci­ma na ulaz­ni­ci bit će za­pri­je­čen ula­zak na sta­di­on te će im ulaz­ni­ce bi­ti po­ni­šte­ne bez pra­va na po­vrat nov­ca! Ta­ko­đer, bu­du­ći da će se tak­ve oso­be ujed­no na­ći u pre­kr­ša­ju, na­po­mi­nje se da mo­gu bi­ti za­dr­ža­ne i pre­da­ne po­li­ci­ji na nad­lež­ni pre­kr­šaj­ni pos­tu­pak.

A da­naš­nju utak­mi­cu na Po­lju­du osi­gu­ra­vat će re­kor­dan broj za­šti­ta­ra i po­li­ca­ja­ca. Za­šti­ta­ra će bi­ti 500, a po­li­ca­ja­ca čak 1500!

Sa šest bo­do­va EP je si­gu­ran

Na­da­mo se da će sve pro­ći bez na­vi­jač­kih iz­gre­da, ali i da će na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja osvo­ji­ti tri bo­da s ko­ji­ma bi se ja­ko pri­bli­ži­la od­la­sku na Eu­rop­sko pr­vens­tvo. Za si­gu­ran od­la­zak na za­vr­š­nu eu­rop­sku smo­tru ta­da bi joj trebala još jed­na po­bje­da u pre­os­ta­le dvi­je utak­mi­ce, u gos­ti­ma u Walesu (13. lis­to­pa­da u Car­dif­fu) te kod ku­će pro­tiv Slo­vač­ke (16. stu­de­no­ga).

Pos­to­ji i dru­ga kom­bi­na­ci­ja ko­jom bi­smo go­to­vo si­gur­no na Eu­ro, a to su po­bje­da i dva re­mi­ja u pre­os­ta­le tri utak­mi­ce.

Pod­sje­ti­mo, Hr­vat­ska do Eu­ra mo­že čak i bu­de li tre­ća ili če­t­vr­ta u sku­pi­ni, no ta­da bi mo­ra­la u do­dat­ne kva­li­fi­ka­ci­je, u ko­ji­ma bi pr­vo igra­la po­lu­fi­nal­nu, a on­da i fi­nal­nu utak­mi­cu. I u obje bi,

na­rav­no, mo­ra­la po­bi­je­di­ti.

1500 po­li­ca­ja­ca, te još 500 za­šti­ta­ra bit će an­ga­ži­ra­no za utak­mi­cu u Spli­tu

Pet­ko­vić će večeras si­gur­no bi­ti star­ter, a Vla­šić, ko­ji je u od­lič­noj for­mi, vje­ro­jat­no će ući s klu­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.