Da­lić je uz me­ne pos­tao tre­ner, mo­gao sam po­mo­ći i Ka­li­ni­ću

Večernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić//SPLIT

Ka­va s le­gen­dar­nim Haj­du­ko­vim vra­ta­rem i tre­ne­rom Iva­nom Ka­ta­li­ni­ćem (68) u split­sko­me Jo­ke­ru kre­nu­la je uz pre­bi­ra­nje po us­po­me­na­ma iz jed­ne uis­ti­nu gran­di­oz­ne ka­ri­je­re.

– Pro­veo sam 25 go­di­na u Hajduku, osvo­jio 21 tro­fej! Imam de­vet tro­fe­ja kao igrač, se­dam kao tre­ner, pr­vi sam tre­ner ko­ji je u sa­mos­tal­noj Hr­vat­skoj osvo­jio dvos­tru­ku kru­nu. I još pet osvo­jio sam kao po­moć­nik Na­do­ve­zi, Sk­lo­bla­ru dva pu­ta, i Pok­le­po­vi­ću. To ne­ma nit­ko u Hr­vat­skoj.

Da­lić po­go­dio u ži­cu igra­či­ma I pri­tom ste igra­li če­t­vr­t­fi­na­le Li­ge pr­va­ka, na­po­mi­nje­mo.

– Da, i to, i imam bron­ča­nu me­da­lju sa SP-a 1998. Če­kaj ma­lo, da sam ma­ga­rac, net­ko bi me pi­tao za po­ne­ki sa­vjet. Ja sam vo­dio če­t­vr­t­fi­na­le Li­ge pr­va­ka, a ni­je me bi­lo sram ne­što pi­ta­ti Ivi­ća. Svat­ko mo­že na­uči­ti ne­što od biv­ših tre­ne­ra ako že­li, ali da­nas je to­ga sve ma­nje. Da­nas se sve sve­lo na kom­pju­ter, na lap­top... – ka­že Ka­ta­li­nić.

Kao član Ći­ri­no­ga sto­že­ra uči­ni­li ste La­di­ća ju­na­kom SP-a. Kak­vi su Dalićevi vra­ta­ri?

– Li­va­ko­vić je pu­no na­pre­do­vao, Ka­li­ni­ća mi je žao, kao i Slu­ge. Evo, i ti vra­ta­ri idu u En­gle­sku i mo­gao sam obo­ji­ci da­ti pu­no sa­vje­ta. Mo­gli su okre­nu­ti moj te­le­fon­ski broj, ne tre­ba me­ni na­gra­da, ali mo­gli su me ne­što pi­ta­ti. I ja sam, po­put Ka­li­ni­ća, u En­gle­sku do­šao u zi­mi. Kad do­đeš ta­mo, oni oče­ku­ju da bu­deš naj­bo­lji i on­da te po­štu­ju. Me­ne su u So­ut­hamp­to­nu pred­sta­vi­li ova­ko: ‘Ka­ta­li­nić je do­šao iz Haj­du­ka, to vam je kao Li­ver­po­ol u En­gle­skoj.’ I on­da mo­raš bi­ti hra­bar. Ka­da vi­de da si kva­li­te­tan, dr­že te kao kap vo­de.

Ma­lo je poz­na­to ka­ko je Ivan Ka­ta­li­nić u tre­ne­ra pro­mo­vi­rao – Zlat­ka Da­li­ća.

– Bio sam tre­ner Var­tek­sa, a on je, za­jed­no s Mu­že­kom, igrao zad­njeg vez­nog. Naj­pri­je sam mak­nuo Mu­že­ka, te je on oti­šao u Be­lu­po. Obo­ji­ca su ca­ri­ni­li lop­tu, a Da­lić je ta­da imao 35 go­di­na i pro­šao je ope­ra­ci­ju pre­po­na. Ta­da sam re­kao pred­sjed­ni­ku Her­jav­cu da mak­ne i Da­li­ća, i ne­ka mi bu­de po­moć­nik. Ta­ko su ga sta­vi­li. Ja sam pos­li­je oti­šao u Ri­je­ku, a on je os­tao po­moć­ni tre­ner u Va­ra­ždi­nu.

RE­BIĆ SVO­JOM AGRESIJOM MO­ŽE PU­NO NA­PRA­VI­TI, MA­ĐA­RI SU PO­MA­LO KUKAVICE, ME­KA­NI SU

Le­gen­da ste Haj­du­ka, a če­ti­ri go­di­ne nis­te bi­li na Po­lju­du. Za­što? – Ni­sam bio za­to što vi­dim da je re­zul­tat u dru­gom pla­nu, a ja sam ži­vio za re­zul­tat i od re­zul­ta­ta, i Haj­duk je ži­vio od re­zul­ta­ta. Sa­da su u pr­vom pla­nu ide­ali. Re­zul­tat ni­je va­žan. Me­ni je Haj­duk u sr­cu, ne­mam ni­šta pro­tiv Haj­du­ka. Me­ni sa­mo mo­že sme­ta­ti na­čin na ko­ji se Haj­duk vo­di. Do­la­zi­te li na utak­mi­cu Hr­vat­ska –Mađarska?

– Do­la­zim, to je na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja! Ja to gledam s no­go­met­ne stra­ne, bio sam u re­pre­zen­ta­ci­ji od 1996. do 2002., ka­da sam na­kon Jo­zi­će­va od­la­ska tre­bao pos­ta­ti iz­bor­nik. Pa su me pre­va­ri­li. Za­jec me ‘za­va­ljao’, u ‘Ju­tar­njem’ je iz­ja­vio: ‘Ka­ta­li­nić ne mo­že vo­di­ti re­pre­zen­ta­ci­ju jer je po­sva­đao sje­ver i jug’. Iz­gu­bio sam u gla­so­va­nju 9-6, pro­tiv me­ne su bi­li Sla­von­ci, Ši­rić, Zir­dum i An­te Vu­če­mi­lo­vić, ko­je­ga sam pos­li­je pi­tao za­što je to uči­nio, a on mi je ka­zao: ‘Mo­rao sam’.

Ko­ja je taj­na Da­li­će­va us­pje­ha s re­pre­zen­ta­ci­jom?

– Da­lić je po­go­dio u ži­cu igra­či­ma. Si­gur­no je mno­go raz­go­va­rao s igra­či­ma i oni su mu ne­što su­ge­ri­ra­li. I on­da se jed­nos­tav­no pok­lo­pi­lo. Mi smo dva pu­ta proš­li na je­da­na­es­ter­ce. Ča­čić je igrao do­bro s re­pre­zen­ta­ci­jom, ali je na EP-u na­išao na Por­tu­gal, od ko­jeg smo is­pa­li u pro­du­žet­ku. Da smo ta­da proš­li, mo­žda bi­smo već ta­mo na­pra­vi­li is­to što i u Ru­si­ji – is­ti­če Ka­te i po­jaš­nja­va:

– Sa­da u re­pre­zen­ta­ci­ji ima­mo si­tu­aci­ju kao i 1998., ima­mo sjaj­ne igra­če u vez­nom re­du. Ta­da Bo­ban, Asa­no­vić i Pro­si­neč­ki, a da­nas Mo­drić, Ra­ki­tić i Bro­zo­vić. To je sr­ce mom­ča­di, znal­ci. I bez ob­zi­ra na to što smo mi ima­li Šu­ke­ra, a ovi Man­džu­ki­ća ili Kra­ma­ri­ća, bez klas­nih vez­nih to­ga ne bi bi­lo.

Za­bi­ti im u pr­vih 20 mi­nu­ta

Re­bić je bio vaš igrač u RNK Split. Je li ovo utak­mi­ca za nje­ga? – Re­bić se do­bro ra­zvio, me­đu­tim, fa­li mu vi­še kon­ti­nu­ite­ta. On je igrač sprin­ta, br­zo se uma­ra i tre­ba na nje­ga igra­ti. Re­bić svo­jom agresijom mo­že pu­no na­pra­vi­ti pro­tiv Ma­đa­ra jer nji­ma će pa­da­ti sna­ga. U pr­vih 20 mi­nu­ta tre­ba ih, uz po­ti­caj publike, na­pas­ti, za­bi­ti gol, i on­da će to bi­ti dru­ga pri­ča. Ma­đa­ri ne­ma­ju agresije, po­ma­lo su kukavice, me­ka­ni su. Slo­va­ci su ih us­pje­li do­bi­ti na­kon što su od nas iz­gu­bi­li. Ka­kav je Haj­duk i mo­že li iz­dr­ža­ti utr­ku s Di­na­mom?

– Bu­rić je na pr­vom mjes­tu, po­bi­je­dio je Di­na­mo, a ne­ki opet ni­su za­do­volj­ni. A ako ni­su svi za­jed­no u to­me, on­da te­ško mo­žeš na­pra­vi­ti re­zul­tat. Haj­duk ima do­bru mom­čad, bo­lju ne­go što je imao Ko­pić ka­da se bo­rio za pr­vo mjes­to. Me­đu­tim, Haj­duk je uvi­jek pa­dao na ma­li­ma. Ma­li su naj­te­ži, iz ko­jih raz­lo­ga, ne znam. Bu­de li Haj­duk po­bje­đi­vao ove ma­nje, on­da ima ve­li­ku šan­su. Jer sva­ko­me je u Spli­tu te­ško do­bi­ti utak­mi­cu

• – za­klju­čio je Ka­ta­li­nić. 11. LIS­TO­PA­DA Če­ška - Engleska Cr­na Go­ra - Bu­gar­ska

1. 2. 3.

Ita­li­ja Fin­ska Ar­me­ni­ja

4. BiH

5. Grč­ka

6. Lih­ten­štajn

4 5 5 5 5 5 4 4 3 2 0

0

4 2

0 0

2

2 2

1 2

0 2

1

3 3

0 0

19:4 9:8

10:10

3:13 5:11

11:1

10:4 8

13 12. LIS­TO­PA­DA Ov­čji Oto­ci - Ru­munj­ska 18 Mal­ta - Šved­ska 20.45 Nor­ve­ška - Špa­njol­ska 20.45

6 6

6 6 6 6 1

1

0 0 0 0 0

0

0

0

2 0 0

0

1

1

3

6 10. LIS­TO­PA­DA Austrija - Iz­ra­el Sj. Ma­ke­do­ni­ja - Slo­ve­ni­ja Le­to­ni­ja - Poljska

6

6 6 6 6 6 4

3

3

2

2 0 1 2 1

2

2

0

1

1

2

2

2

6

6:2

2:0 0:2 2:6 5:11 3:20

8:2

12:5 13:6 8:8 11:11 1:21 11. LIS­TO­PA­DA An­do­ra - Mol­da­vi­ja Is­land - Fran­cu­ska

Tur­ska - Al­ba­ni­ja

6

6 6 6 6 5

5

4 1 0 0

0

0 0

0

1

1

2 5

6

14:2

19:4 10:9

10:9

2:17 0:14 10. LIS­TO­PA­DA Ka­zah­s­tan - Ci­par Bel­gi­ja - San Ma­ri­no

Ru­si­ja - Škot­ska

6 6 6 6 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

12. LIS­TO­PA­DA BiH - Fin­ska Ita­li­ja - Grč­ka Lih­ten­štajn - Ar­me­ni­ja

6 6 6 6 6 6

6 4 3 2 1 0

0 0 0 1 2 1

0 0

1

1 3 6

0 2 3 3 3 5

6:2 2:0

0:2

2:6

5:11

0:28

18:3 8:4 12:11 12:11 7:10 1:19

18 20.45 20.45 20.45

13 20.45 20.45 20.45

15 9

16 20.45 20.45

3 3 0 0

18 20.45 20.45

Ivan Ka­ta­li­nić, le­gen­dar­ni tre­ner i vra­tar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.