Iz ta­bo­ra Ma­đar­ske

Oz­lje­da Szo­bo­sz­la­ia mo­gla bi pro­mi­je­ni­ti for­ma­ci­ju gos­ti­ju

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Edi Džin­do

Bez ob­zi­ra na to što nji­hov omjer u gos­tu­ju­ćim utak­mi­ca­ma pro­tiv nositelja sku­pi­ne ni­je ba­jan (do­bi­li su sa­mo jed­nu utak­mi­cu u po­s­ljed­nje 23 go­di­ne), Ma­đa­ri će na Po­lju­du bi­ti opas­ni, kao i 24. ožuj­ka ka­da su nam na­ni­je­li za­sad je­di­ni po­raz (2:1) u sku­pi­ni E kvalifikac­ija za Eu­ro 2020. Ot­ka­ko ih je pre­uzeo Ta­li­jan Mar­co Rossi, Ma­đa­ri ima­ju pre­poz­nat­ljiv stil. Neo­vis­no o to­me pro­tiv kak­ve mom­ča­di igra­ju, oni vo­le što je pri­je mo­gu­će po­ku­ša­ti do­ći u pro­tiv­nič­ku tre­ći­nu kad ugra­be po­sjed, vo­le ima­ti tu od­go­vor­nost. Nji­hov tr­kač­ki ori­jen­ti­ran no­go­met­ni stil pra­vio nam je pro­ble­me u Budimpešti, a na Po­lju­du, gdje tra­di­ci­onal­no va­tre­ni pru­ža­ju sla­bi­je par­ti­je, iz­bor­nik Zlat­ko Da­lić i igra­či mo­rat će bi­ti mak­si­mal­no oprez­ni jer i Rossi zna da ne­će mo­ći vi­jo­ri­ti “zas­ta­vu sta­re sla­ve” s po­čet­ka kvalifikac­ija.

Iz­bor­nik: Mo­ra­mo bi­ti hra­bri Na pi­ta­nje ma­đar­skog no­vi­na­ra zna­či li pro­ljet­na po­bje­da Ma­đa­ra ne­što u da­naš­njem omje­ru, iz­bor­nik je re­kao slje­de­će:

– Ako pret­pos­ta­vi­mo da je sva­ka utak­mi­ca u no­go­me­tu pot­pu­no no­va pri­ča, ne. Is­to­vre­me­no, do­bro je raz­mis­li­ti o ono­me što smo pos­ti­gli pro­tiv Hr­vat­ske pri­je se­dam mje­se­ci. No, mo­ra­mo os­ta­ti skrom­ni, ne mo­že­mo re­ći da ide­mo u Split dru­gi put po­bi­je­di­ti Hr­va­te. Mo­ja mom­čad i ja svjes­ni smo svo­jih mo­guć­nos­ti i uvi­jek po­štu­je­mo sve, posebno srebrne sa zad­njeg Svjet­skog pr­vens­tva. Sve što mo­gu re­ći jest da ide­mo na mak­si­mum – po­ma­lo je mis­te­ri­ozan 55-go­diš­njak iz Dru­en­ta. Na­rav­no, res­pekt po­ka­zan hr­vat­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji vi­še ni­je iz­ne­na­đe­nje.

1

SI­TU­ACI­JA NI­JE IDEALNA, ALI MO­RA­MO JE PRI­HVA­TI­TI, KA­ŽE MAR­CO ROSSI

MILIJUNA EU­RA PRO­TIV NOSITELJA SKU­PI­NE – Svi zna­mo ko­li­ko je Hr­vat­ska jak pro­tiv­nik. Do­bro je zna­ti da ta re­pre­zen­ta­ci­ja ri­jet­ko ra­zo­ča­ra kad su ulo­zi vi­so­ki. Jed­no je bi­ti savršeno pri­prem­ljen za utak­mi­cu u Spli­tu, a dru­go je na te­ren ući po­niz­no. Ali ne­će­mo dig­nu­ti ru­ke od sve­ga! Mo­ra­mo sta­ti pred Hr­va­te i po­ka­za­ti što smo spo­sob­ni uči­ni­ti na te­re­nu. Ne smi­je­mo se bo­ja­ti, mo­ra­mo bi­ti hra­bri – za­klju­čio je Rossi za mađarski Nem­ze­ti Sport.

Ho­će li za­igra­ti Si­ger?

A tu hra­brost Ta­li­jan mo­žda na­gla­ša­va zbog ne­što sla­bi­je ma­đar­ske pos­ta­ve ko­ja će da­nas is­tr­ča­ti na split­skoj lje­po­ti­ci. Si­gur­no naj­tra­že­ni­je ma­đar­sko ime na da­naš­njem tr­ži­štu jest Do­mi­nik Szo­bo­sz­lai – stra­šan 18-go­diš­nji kre­ati­vac Red Bull Sal­z­bur­ga ot­pao je zbog oz­lje­de na utak­mi­ci pro­tiv Li­ver­po­ola na An­fi­el­du proš­log tjed­na, što bi mo­glo po­vu­ći pro­mje­nu for­ma­ci­je iz 4-2-3-1 u 4-4-2 jer bi umjes­to nje­ga tre­bao usko­či­ti Kri­s­zti­an Ne­meth, is­kus­ni cen­tar­for ame­rič­kog Spor­ting Kan­sa­sa, ko­ji će se ta­ko pri­dru­ži­ti naj­o­pas­ni­jem na­pa­da­ču Ma­đa­ra Ada­mu Sza­la­iu. Ta­ko­đer, Ma­te Pat­kai, ko­ji nam je za­bio od­lu­ču­ju­ći po­go­dak u Budimpešti oz­li­je­dio je but­ni mi­šić, a u sr­cu te­re­na za­mi­je­nit će ga igrač Bris­tol Cityja Adam Nagy prem­da se u ma­đar­skim kru­go­vi­ma spo­mi­nje i Da­vid Si­ger, čo­vjek ko­ji je u dre­su Fe­ren­cva­ro­sa na­mu­čio Di­na­mo u Mak­si­mi­ru za­biv­ši za 1:1. Na­kon ovih oz­lje­da udar­ni sas­tav Ma­đar­ske ne­što je pao u tr­žiš­noj vri­jed­nos­ti (52,5 milijuna eu­ra), dok je, pod­sje­ti­mo, vri­jed­nost mo­gu­ćeg po­čet­nog sas­ta­va va­tre­nih (ako poč­nu Ra­ki­tić i Re­bić) 216 milijuna eu­ra. Naj­ve­ću opas­nost pru­žit će nam is­kus­ni dvo­jac Sza­lai – Dz­sud­z­sak, dok će u obra­ni sta­ja­ti dva po­naj­bo­lja nji­ho­va igra­ča, vra­tar Gu­las­ci i sto­per Or­ban, igra­či Le­ip­zi­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.