Gig­gs pr­vi put ima sve igra­če na ras­po­la­ga­nju, Ha­pal bez Va­vre

SLO­VAČ­KA – WA­LES (DA­NAS, 20.45)

Večernji list - Hrvatska - - Sport - (Edi Džin­do)

Osim na­še sku­pi­ne E te sku­pi­ne G u ko­joj će se da­nas za dru­go mjes­to na ljes­tvi­ci bo­ri­ti Slo­ve­ni­ja, Austrija, Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja i Iz­ra­el, na ras­po­re­du kva­li­fi­ka­cij­skih utak­mi­ca ne­ma pre­za­nim­lji­vih ogle­da. Dak­le, uz onaj naš na Po­lju­du pro­tiv Ma­đar­ske naj­za­nim­lji­vi­ji ogled da­na onaj je iz­me­đu Slo­vač­ke i Wa­le­sa. Naj­na­pe­ti­ja da­naš­nja utak­mi­ca po Fi­fa ran­kin­gu eki­pa (Slo­vač­ka 31., Wa­les 24.) igrat će se u Trnavi, a ni­je sa­mo ran­king ono što je na­pe­to, već i po­zi­ci­ja u sku­pi­ni.

Im­pe­ra­tiv za Vel­ša­ne

Na­ime, Slo­vač­ka (9 bo­do­va) i Wa­les (6 bo­do­va) gledaju u le­đa Hr­vat­skoj te im ovaj ogled pred­stav­lja jed­nu od naj­važ­ni­jih utak­mi­ca za skup­lja­nje bo­do­va. Wa­les po­ra­zom is­pa­da iz ve­li­ke ve­ći­ne kom­bi­na­ci­ja za pro­la­zak na Eu­ro, dok bi Slo­va­ci i da­lje mo­gli ima­ti do­bre šan­se, ali bi si za­to pos­ta­vi­li ne­iz­bje­žan im­pe­ra­tiv po­bje­de u sva­koj sljedećoj utak­mi­ci ako že­le na Eu­ro. Od­lič­ne vi­jes­ti sti­žu za Rya­na Gig­g­sa i nje­gov sto­žer jer će no­vi igrač Ju­ven­tu­sa Aa­ron Ram­sey za­igra­ti u re­pre­zen­ta­tiv­nom dre­su pr­vi put u ovom cik­lu­su kvalifikac­ija, a u pu­noj su sna­zi i Man­c­hes­te­rov Da­ni­el Ja­mes te Bo­ur­ne­mo­ut­hov Har­ry Wil­son, ko­ji su zbog li­ga­ških obve­za pro­pus­ti­li re­pre­zen­ta­tiv­ni tre­ning ka­ko bi se opo­ra­vi­li. Ta­ko će Gig­gs pr­vi put ot­ka­ko je iz­bor­nik mo­ći ra­ču­na­ti baš na sve svo­je no­go­me­ta­še.

Vra­ća se Mar­tin Škr­tel

Slo­vač­ka se opo­ra­vi­la na­kon po­s­ljed­njeg de­bak­la u Trnavi (0:4 pro­tiv Hr­vat­ske) gos­tu­ju­ćom po­bje­dom pro­tiv Ma­đa­ra, no Wa­les je pot­pu­no druk­či­ja mom­čad. Mi­lan Škri­ni­ar će ima­ti te­žak za­da­tak pri ču­va­nju Ga­ret­ha Ba­lea, što će mu mo­žda olak­ša­ti is­kus­ni Mar­tin Škr­tel, ko­ji se vra­ća u udar­nu pos­ta­vu na­kon što je bra­nič La­zia De­nis Va­vro sus­pen­di­ran za ovu utak­mi­cu. Osim nje­ga, svi su igra­či na ras­po­la­ga­nju iz­bor­ni­ka Pa­ve­la Ha­pa­la.

U sku­pi­ni G Austrija ide na Iz­ra­el, a Sj. Ma­ke­do­ni­ja ide na

Slo­ve­ni­ju.

VA­TRE­NI NA­PA­DA­ČI MO­RAT ĆE BI­TI U FOR­MI jer dva uvjer­lji­vo najbolja igra­ča Ma­đa­ra igra­či su Le­ip­zi­ga, vra­tar Ro­bert Gu­lac­si, ko­ji je po­naj­bo­lji ču­var mre­že u Bun­des­li­gi, te sto­per Wil­li Or­ban, ko­ji je la­ni uvr­šten u mom­čad nje­mač­kog pr­vens­tva

AA­RON RAM­SEY pr­vi će put za­igra­ti za Wa­les u ovom cik­lu­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.