Da bih pre­ži­vio, ra­dio sam te­ške fi­zič­ke pos­lo­ve

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

• Obi­telj je os­ta­la u Nje­mač­koj, a sva če­ti­ri si­na, ko­ja ima­ju od pet do 16 go­di­na, igra­ju no­go­met – po­hva­lio se no­vi tre­ner ‘far­ma­ce­uta’

To­mis­lav Stipić (40), no­vi tre­ner no­go­me­ta­ša Sla­ven Be­lu­pa, pr­vi će se put oku­ša­ti u Hr­vat­skoj. Do sa­da je kao tre­ner ra­dio u Nje­mač­koj, Ki­ni i Švi­car­skoj.

– Na sto­lu sam imao po­nu­de iz Te­to­va, Dru­ge nje­mač­ke li­ge i Sa­udij­ske Ara­bi­je kad je sti­gao po­ziv iz Ko­priv­ni­ce. Br­zo smo se sve do­go­vo­ri­li. Po­s­ljed­nji put na ovim pros­to­ri­ma bio sam ka­da sam imao 11 go­di­na i ka­da sam kao emi­grant iz To­mis­lav Gra­da oti­šao u Nje­mač­ku. Oti­šao sam s maj­kom, a ta­ta je već ra­dio u Nje­mač­koj od 1968. go­di­ne. Mo­ja pri­ča već je svi­ma do­bro poz­na­ta pa ne bih sa­da na njoj po­nov­no in­zis­ti­rao. Ono što mo­gu po­no­vi­ti je da mi je bi­lo užas­no te­ško. Ni­ti sam znao je­zik, ra­dio sam fi­zič­ke pos­lo­ve u gra­đe­vi­ni, u tvor­ni­ci auto­mo­bi­la. Tre­ba­lo je pre­ži­vje­ti od da­na do da­na – ka­že Stipić.

Je­di­na za­ba­va bio mu je no­go­met.

– Do­šao sam se upi­sa­ti u klub In­gol­s­tadt. Na­rav­no, ni­sam imao ni­kak­ve pre­po­ru­ke, u klu­bu ni­su zna­li ka­kav sam i znam li uop­će igra­ti no­go­met. Dos­lov­ce sam ih mo­lio da me pri­me u klub. Na kra­ju sam us­pio i vr­lo br­zo po­čeo na­pre­do­va­ti. Igrao sam zad­njeg vez­nog i, ka­da sam se do­ka­zao u jed­nom klu­bu, oti­šao sam u dru­gi pa tre­ći – is­tak­nuo je.

U 26. go­di­ni od­lu­čio je pres­ta­ti igra­ti no­go­met.

– Ni­sam vi­dio ni­ka­kav na­pre­dak u ka­ri­je­ri. Igrao sam uglav­nom u klu­bo­vi­ma tre­će, če­t­vr­te i pe­te nje­mač­ke li­ge. U tim klu­bo­vi­ma za­ra­đi­vao bih naj­vi­še ne­ka­daš­njih ti­su­ću ma­ra­ka mje­seč­no. On­da sam do­bio po­nu­du da bu­dem tre­ner i igrač u In­gol­s­tad­tu. Po­nu­da je bi­la 1500 ma­ra­ka. Na­rav­no da sam pris­tao jer se u to vri­je­me tre­ni­ra­lo sa­mo dvaput tjed­no. Imao sam do­volj­no vre­me­na za obi­telj i ne­ke svo­je ak­tiv­nos­ti – is­tak­nuo je.

Da­nas je po­nos­ni otac če­tvo­ri­ce si­no­va ko­ji ima­ju od pet do 16 go­di­na.

– Svi igra­ju no­go­met. Te­ško je bi­lo po­hva­ta­ti tko ka­da ima tre­ning i ko­ga ka­da tre­ba vo­zi­ti. Ne znam ka­ko će se su­pru­ga sa­da sna­ći u sve­mu to­me jer je obi­telj os­ta­la u Nje­mač­koj, a ja sam oti­šao u Ko­priv­ni­cu – ka­že no­vi tre­ner “far­ma­ce­uta”.

Što se ti­če tre­ner­ske ka­ri­je­re, sje­dio je na klu­pi Er­z­ge­bir­gea i Stut­t­gart Kic­ker­sa te jed­nu se­zo­nu bio tre­ner mla­đih ka­te­go­ri­ja Ein­trac­h­ta iz Fran­k­fur­ta. Sje­dio je na klu­pi nje­mač­kog de­ve­to­li­ga­ša i do­šao je sve do Dru­ge li­ge.

– U jed­nom tre­nut­ku pri­hva­tio sam po­ziv iz Ki­ne. Oti­šao sam u klub Nan­tong ko­ji se na­tje­cao u nji­ho­voj Dru­goj li­gi. Že­lio sam ma­lo upoz­na­ti kul­tu­ru jed­ne ta­ko ve­li­ke, a da­le­ke zem­lje. Grad je bio u ka­te­go­ri­ji ma­njih u Ki­ni. Imao je sa­mo de­vet milijuna sta­nov­ni­ka. Do po­zi­va Slavena bio sam tre­ner Gra­s­shop­per­sa – re­kao je Stipić.

Ko­li­ko poz­na­je­te HNL? – Pra­tio sam in­ten­ziv­no utak­mi­ce po­s­ljed­njih mje­sec da­na –

• za­klju­čio je Stipić.

I VA­RA­ŽDIN JE DO­BIO NO­VOG TRE­NE­RA – LU­KU BONAČIĆA. ZAD­NJI PUT U HR­VAT­SKOJ JE BIO TRE­NER ZA­GRE­BA 2012. GO­DI­NE

SLA­VEN BE­LU­PO TRE­NU­TAČ­NO JE OSMI NA TABLICI HNL-A, IMA SA­MO TRI BO­DA VI­ŠE OD ZAPREŠIĆKO­G IN­TE­RA I PULSKE IS­TRE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.